Bibel 2000 (B2000)
1

DEN GREKISKE ÖVERSÄTTARENS FÖRETAL

Många värdefulla gåvor har kommit oss till del genom lagen och profeterna och deras efterföljare, och Israel är därför värt att berömmas för sin bildning och vishet. Det är emellertid angeläget inte bara att de som läser dessa skrifter själva ökar sin kunskap utan också att de genom sin lärdomssträvan kan bli till nytta för sin omgivning både i tal och i skrift. Min farfar Jesus, som länge hade ägnat sig åt studiet av lagen, profeterna och de andra fäderneärvda skrifterna och blivit utomordentligt förtrogen med dem, kände sig därför manad att lämna ett eget bidrag till bildnings- och vishetslitteraturen, för att de som strävar efter lärdom skulle göra ännu större framsteg i lagens efterföljd genom att ta del av även detta arbete.

Jag vill nu be läsaren att vara välvillig och uppmärksam och att visa överseende om en eller annan formulering kan förefalla misslyckad, trots den möda som är nedlagd på översättningen. Ty denna bok, som ursprungligen avfattades på hebreiska, kan inte ge samma intryck när den översätts till ett annat språk. Inte bara den utan också själva lagen, profetiorna och de andra skrifterna ter sig åtskilligt annorlunda i sin ursprungliga form.

När jag kom till Egypten under kung Euergetes trettioåttonde regeringsår och slog mig ner där för en tid, mötte jag en icke obetydlig grad av bildning och fann det då ytterst angeläget att själv visa iver och flit genom att översätta denna bok. Under den tid som sedan gått har jag brukat mycken omsorg och skicklighet på att göra boken färdig, för att kunna ge ut den till nytta också för dem i främmande land som strävar efter lärdom och som redan har inrättat sina liv i enlighet med lagen.

Vishetens ursprung

11All vishet kommer från Herren

och finns hos honom för evigt.

2Vem kan räkna havets sandkorn,

regnets droppar och evighetens dagar?

3Vem kan utforska himlens höjd,

jordens vidd och havets djup?

4Före allt annat skapades visheten;

tanke och insikt finns till av evighet.

6För vem har vishetens rot blivit röjd?

Vem känner dess sinnrika planer?

8En enda är vis. Väldig och fruktansvärd

sitter han på sin tron: Herren.

9Han själv skapade visheten och såg på den,

mätte den och utgöt den över alla sina verk.

10Allt som lever har fått del av hans gåva,

i rikt mått har den skänkts åt dem som älskar honom.

Vishet och gudsfruktan

11Gudsfruktan är en ära och en berömmelse,

en lycka och en festglädjens krans.

12Gudsfruktan fyller hjärtat med fröjd,

ger lust och glädje och ett långt liv.

13Den som fruktar Herren får ett gott slut,

och på sin dödsdag blir han välsignad.

14Vishetens början är att frukta Herren,

och hon skapades hos de trogna redan i moderlivet.

15Hos människor har hon byggt sitt bo, en evig grundval,

och åt deras avkomma skall hon ges i förvar.

16Vishetens fullhet är att frukta Herren,

hon mättar de trogna med sina frukter.

17Hon fyller deras hus med begärliga ting

och förråden med vad hon har frambragt.

18Vishetens segerkrans är fruktan för Herren,

fred och hälsa växer upp ur den.

19Kunskap och insikt låter hon falla som regn;

de som vinner henne får lysande ära.

20Vishetens rot är att frukta Herren,

och hennes grenar är ett långt liv.

22Orättmätig vrede kan inte försvaras,

vredens övertag blir mannens fall.

23Den tålmodige håller ut tills tiden är inne,

sedan bryter glädjen fram hos honom.

24Han sparar sina ord tills tiden är inne;

då kommer många att prisa hans klokhet.

25I vishetens skattkammare finns kloka ord,

men hos syndaren väcker gudsfruktan avsky.

26Håll buden, du som längtar efter vishet,

så skall Herren skänka dig den i rikt mått.

27Ty att frukta Herren ger vishet och vett.

Väljer man det blir man trofast och ödmjuk.

28Värj dig inte mot gudsfruktan,

och närma dig den inte med svek i hjärtat.

29Hyckla inte inför din omgivning,

tänk på hur du lägger dina ord!

30Upphöj inte dig själv —

du kan falla och dra vanära över dig.

Då avslöjar Herren dina innersta tankar

och slår ner dig i allas åsyn,

därför att du närmade dig gudsfruktan

med hjärtat fullt av falskhet.