Bibel 2000 (B2000)
1

DEN GREKISKE ÖVERSÄTTARENS FÖRETAL

1a- lagen och profeterna och deras efterföljare Det äldsta kända belägget för den hebreiska bibelns traditionella indelning; profeternas »efterföljare« är den avdelning som sedan kallats Skrifterna.- Min farfar Jesus Dvs. författaren till den följande boken; jfr 50:27 med not. Vishetsskrifter. Om hans sonson, företalets författare, vet man bara det som här sägs: han översatte farfaderns bok till grekiska efter att ha flyttat till Egypten.- som ursprungligen avfattades på hebreiska Den hebreiska boken kom efter hand ur bruk bland judarna, men ungefär två tredjedelar av dess text har återfunnits i vår tid. Den grekiska översättningen, som ingår i Septuaginta, upptogs i de kristnas bibel. Det är den versionen som återges här. Avvikelser finns inte bara i de hebreiska textfynden utan också i senare grekiska handskrifter; Tabell 5, Bihang till Syr.- också själva lagen … ter sig åtskilligt annorlunda Septuaginta, som växte fram i den egyptiska miljö där företalets författare hörde hemma, avviker i sin helhet på flera sätt från den hebreiska förlagan; så är också fallet i Syr.- kung Euergetes trettioåttonde regeringsår Omkring 132 f.Kr. Ptolemaios VIII Euergetes regerade i Egypten 145–116 men räknade sin tid som kung från år 170, då han blev Ptolemaios VI:s medregent.- en icke obetydlig grad av bildning Den grekiska texten är oklar.Många värdefulla gåvor har kommit oss till del genom lagen och profeterna och deras efterföljare1:1a lagen och profeterna och deras efterföljare Det äldsta kända belägget för den hebreiska bibelns traditionella indelning; profeternas »efterföljare« är den avdelning som sedan kallats Skrifterna., och Israel är därför värt att berömmas för sin bildning och vishet. Det är emellertid angeläget inte bara att de som läser dessa skrifter själva ökar sin kunskap 1butan också att de genom sin lärdomssträvan kan bli till nytta för sin omgivning både i tal och i skrift. Min farfar Jesus, som länge hade ägnat sig åt studiet av lagen, profeterna 1coch de andra fäderneärvda skrifterna och blivit utomordentligt förtrogen med dem, kände sig därför manad att lämna ett eget bidrag till bildnings- och vishetslitteraturen, för att de som strävar efter lärdom skulle göra ännu större framsteg i lagens efterföljd genom att ta del av även detta arbete.

1dJag vill nu be läsaren att vara välvillig och uppmärksam och att visa överseende om en eller annan formulering kan förefalla misslyckad, 1etrots den möda som är nedlagd på översättningen. Ty denna bok, som ursprungligen avfattades på hebreiska, kan inte ge samma intryck när den översätts till ett annat språk. Inte bara den utan också själva lagen, profetiorna 1foch de andra skrifterna ter sig åtskilligt annorlunda i sin ursprungliga form.

När jag kom till Egypten under kung Euergetes trettioåttonde regeringsår och slog mig ner där för en tid, mötte jag en icke obetydlig grad av bildning 1goch fann det då ytterst angeläget att själv visa iver och flit genom att översätta denna bok. Under den tid som sedan gått har jag brukat mycken omsorg och skicklighet på att göra boken färdig, för att kunna ge ut den till nytta också för dem i främmande land som strävar efter lärdom 1hoch som redan har inrättat sina liv i enlighet med lagen.

1

Vishetens ursprung

11

1:1–10
Job 28:12–28
1:1
Ords 2:6
Vish 9:9
All vishet kommer från Herren

och finns hos honom för evigt.

2

1:2 f.
Jes 40:13+
Vem kan räkna havets sandkorn,

regnets droppar och evighetens dagar?

3

1:3
Ords 25:3
Rom 11:33
Vem kan utforska himlens höjd,

jordens vidd och havets djup?

4

1:4
Ords 8:22Syr 24:9
Joh 1:1
1:5 V. 5 saknas i den ursprungliga grekiska texten och återges därför inte här; Tabell 5, Bihang till Syr. Versräkningen, som av praktiska skäl inte ändrats, bygger på sena handskrifter, där många tillägg gjorts. Detta gäller även fler ställen i Syr.Före allt annat skapades visheten;

tanke och insikt finns till av evighet.

6

1:6–8
Bar 3:29–32
För vem har vishetens rot blivit röjd?

Vem känner dess sinnrika planer?

8

1:8
Jes 6:1
Syr 43:29
En enda är vis. Väldig och fruktansvärd

sitter han på sin tron: Herren.

9

1:9
Joel 2:28Apg 2:17
Han själv skapade visheten och såg på den,

mätte den och utgöt den över alla sina verk.

10

1:10
1~Kor 2:9
Allt som lever har fått del av hans gåva,

i rikt mått har den skänkts åt dem som älskar honom.

Vishet och gudsfruktan

11

1:11
Ords 4:9
Syr 6:31
10:19
25:6
1:11 festglädjens krans Vid fester hade man kransar av löv eller blommor på huvudet. Kransen kunde också vara ett segertecken (v. 18).Gudsfruktan är en ära och en berömmelse,

en lycka och en festglädjens krans.

12

1:12
Ords 3:110:27
Syr 34:14
Gudsfruktan fyller hjärtat med fröjd,

ger lust och glädje och ett långt liv.

13

1:13
Syr 11:26
1:13 på sin dödsdag blir han välsignad Dvs. med en fridfull död och ett gott eftermäle, enligt gammal israelitisk tro; Dödsriket. Den grekiske översättaren kan ha tänkt på det eviga livets gåva; jfr 7:17 med not.Den som fruktar Herren får ett gott slut,

och på sin dödsdag blir han välsignad.

14

1:14
Ps 111:10
Ords 1:7
9:10
Vishetens början är att frukta Herren,

och hon skapades hos de trogna redan i moderlivet.

15Hos människor har hon byggt sitt bo, en evig grundval,

och åt deras avkomma skall hon ges i förvar.

16

1:16
Syr 6:19
Vishetens fullhet är att frukta Herren,

hon mättar de trogna med sina frukter.

17

1:17
Ords 8:21
31:10–31
Hon fyller deras hus med begärliga ting

och förråden med vad hon har frambragt.

18Vishetens segerkrans är fruktan för Herren,

fred och hälsa växer upp ur den.

19Kunskap och insikt låter hon falla som regn;

de som vinner henne får lysande ära.

20Vishetens rot är att frukta Herren,

och hennes grenar är ett långt liv.

22

1:22
Jak 1:19
Orättmätig vrede kan inte försvaras,

vredens övertag blir mannens fall.

23

1:23 f.
Syr 20:6
Den tålmodige håller ut tills tiden är inne,

sedan bryter glädjen fram hos honom.

24Han sparar sina ord tills tiden är inne;

då kommer många att prisa hans klokhet.

25

1:25
Syr 21:15
I vishetens skattkammare finns kloka ord,

men hos syndaren väcker gudsfruktan avsky.

26

1:26
Pred 12:13
Syr 19:20
Matt 19:17
Håll buden, du som längtar efter vishet,

så skall Herren skänka dig den i rikt mått.

27

1:27
Ords 15:33
Ty att frukta Herren ger vishet och vett.

Väljer man det blir man trofast och ödmjuk.

28

1:28
Vish 1:1–3
Värj dig inte mot gudsfruktan,

och närma dig den inte med svek i hjärtat.

291:29 inför din omgivning Den grekiska texten är oklar. Kanske menas att man inte skall försöka göra intryck för att få lättköpt popularitet.Hyckla inte inför din omgivning,

tänk på hur du lägger dina ord!

30

1:30
Ords 16:18
Matt 23:12
Upphöj inte dig själv –

du kan falla och dra vanära över dig.

Då avslöjar Herren dina innersta tankar

och slår ner dig i allas åsyn,

därför att du närmade dig gudsfruktan

med hjärtat fullt av falskhet.