Bibel 2000 (B2000)
16

Personliga hälsningar

161Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe, som tjänar församlingen i Kenchreai. 2Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig.

3Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. 4De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hednakristna församlingar tackar dem. 5Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainetos, Asiens första gåva till Kristus. 6Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar; de är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig. 8Hälsa Ampliatus, min käre broder i Herren. 9Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristi tjänst, och min käre Stachys. 10Hälsa Apelles, denne pålitlige kristne. Hälsa alla hos Aristoboulos. 11Hälsa min stamfrände Herodion. Hälsa alla dem hos Narkissos som tillhör Herren. 12Hälsa Tryfaina och Tryfosa, som arbetar i Herrens tjänst. Hälsa den kära Persis, som har arbetat mycket i Herrens tjänst. 13Hälsa Rufus, som Herren har utvalt, och hans mor, som är en mor också för mig. 14Hälsa Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och bröderna kring dem. 15Hälsa Filologos och Julia, Nereus och hans syster, Olympas och alla de andra heliga hos dem. 16Hälsa varandra med en helig kyss. Alla Kristi församlingar hälsar er.

17Jag uppmanar er, bröder, att se upp med dem som vållar splittring och lockar till avfall från den lära som ni har undervisats i. Håll er undan från dem. 18Den sortens människor tjänar inte vår herre Kristus utan bara sin egen buk, och med sin insmickrande svada förleder de godtrogna själar. 19Er lydnad har dock blivit känd överallt. Därför gläder jag mig över er och önskar bara att ni skall vara kunniga i allt gott och obesmittade av allt ont. 20Fridens Gud skall snart låta Satan krossas under era fötter. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla.

21Min medarbetare Timotheos hälsar er, likaså mina stamfränder Lucius, Jason och Sosipatros. 22En hälsning också från mig, Tertius, som i Herrens tjänst har skrivit ner detta brev. 23Gaius, som har upplåtit sitt hus åt mig och hela församlingen, skickar också sin hälsning, liksom stadskassören Erastos och brodern Quartus.

Avslutande lovprisning

25Honom som förmår styrka er, enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus — där en hemlighet avslöjas som från tidens början varit outsagd 26men nu har uppenbarats och på den evige Gudens befallning gjorts känd med hjälp av profetiska skrifter för att alla folk skall föras till lydnad i tron — 27honom, den Gud som ensam är vis, tillhör härligheten, genom Jesus Kristus, i evighet, amen.