Bibel 2000 (B2000)
2

BREV TILL DE SJU FÖRSAMLINGARNA (kap. 2–3)

Till församlingen i Efesos

21

2:1
Upp 1:111:161:12
2:1 Efesos Jfr Apg 18:19 med not. Staden var en huvudort för Paulus missionsverksamhet och förblev sedan ett fäste för kristendomen. Enligt traditionen levde aposteln Johannes där under sista delen av sitt liv.Skriv till ängeln för församlingen i Efesos:

Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går bland de sju lampställen av guld. 2

2:2
Upp 3:1,8,15Jer 23:16–32
Hes 132~Kor 11:13
1~Joh 4:1
2:2 Apostel.Jag känner dina gärningar, din möda och din uthållighet och vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. 3
2:3
Jes 49:2–4
Jer 15:15–18
Du är uthållig, du har tålt mycket för mitt namns skull och du har inte tröttnat. 4
2:4
Jer 2:2
Hes 23+
2:4 övergett din första kärlek Dvs. »svalnat i din iver«. Avfall från tron kan knappast avses här, fast samma slags bildspråk ibland används så (Jer 2).Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. 5
2:5
Jes 14:12–14Upp 2:16,22
3:3,19
Tänk på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flyttar bort ditt lampställ, om du inte omvänder dig. 6
2:6
Ps 139:21
2:6 nikolaiterna Sekten är inte närmare känd. Enligt fornkyrkliga uppgifter var grundaren den Nikolaos som nämns i Apg 6:5, men namnet kan också ha uppstått ur en nedsättande ordlek. Det grekiska namnet Nikolaos och det hebreiska Bileam kan båda ha tolkats som »folkets förgörare«; jfr v. 14 f.Men den förtjänsten har du, att du avskyr nikolaiternas gärningar, som jag också avskyr. 7
2:7
Upp 2:11,17,29
3:6,13,22
13:91~Mos 2:9Hes 31:8Matt 11:15Upp 22:2,14,19
2:7 Du som har öron, hör En anknytning till Jesu uttryckssätt; se t.ex. Matt 13:9 med par.Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis.

Till församlingen i Smyrna

8

2:8
Upp 1:111:81:18
2:8 Smyrna Det nutida Izmir, ca 6 mil norr om Efesos. Staden är känd i kyrkohistorien genom en av de äldsta martyrberättelserna.Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna:

Så säger han, den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen. 9

2:9
Jak 2:5
Upp 3:9
2:9 som kallar sig judar men inte är det Möjligen avses en sekt som förvanskat judendomen (jfr not till 1 Tim 1:3), men troligen menas att bara de kristna är judar i betydelsen Guds församling eller synagoga; jfr Rom 2:28 f. Uppenbarelseboken, skriven i en tid av skärpta religionsmotsättningar, utmålar alla de kristnas motståndare som djävulens representanter.Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik – och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga. 10
2:10
Dan 1:11–16Matt 10:22,281~Kor 9:25Upp 2:253:11
2:10 tio dagar Uttrycket rymmer troligen ingen talsymbolik utan antyder bara en kort och övergående tid; jfr 4 Mos 11:19; Dan 1:12. Prov.Var inte rädd för vad du skall få utstå. Se, djävulen kommer att kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och ni skall få lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans. 11
2:11
Upp 2:720:6,14
21:8
2:11 den andra döden Se 20:6, 14; 21:8, där uttrycket betecknar helvetet.Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.

Till församlingen i Pergamon

12

2:12
Upp 1:111:16+
2:12 Pergamon Residensstad för den romerske ståthållaren i provinsen Asien, ca 8 mil norr om Smyrna, nära det nutida Bergama.Och skriv till ängeln för församlingen i Pergamon:

Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet. 132:13 där Satan har sin tron Pergamon hade praktfulla tempel och var ett centrum för romersk kejsarkult. Orden kan anspela på detta; »tronen« kan också tänkas vara stadens berömda zeusaltare.2:13 Antipas Mannen är okänd, frånsett senare legendbildning. Vittna.Jag vet var du bor: där Satan har sin tron. Ändå håller du fast vid mitt namn och har inte förnekat din tro på mig, inte ens i de dagar när Antipas, mitt trogna vittne, dödades hos er där Satan bor. 14

2:14
4~Mos 22–25
31:16
2~Pet 2:15
2:14 Bileams lära Se noter till 2 Pet 2:1, 15.2:14 åt offerkött och bedrev otukt Tillämpningen på nikolaiterna kan gälla både religiösa och moraliska avvikelser. Otrogen.Men något har jag emot dig: att du hos dig har några som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att gillra en fälla för israeliterna, så att de åt offerkött och bedrev otukt. 15Så har också du hos dig sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. 16
2:16
Upp 2:51:16+
Vänd om! Annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd. 17
2:17
Upp 2:72~Mos 16:31–35Jes 65:15
Joh 6:32Upp 3:12
14:1
19:12
22:4
2:17 det dolda mannat Man trodde att arken med det manna som förvarades där (Heb 9:4) var gömd och skulle återfinnas i den sista tiden (2 Mack 2:4–8). Mannat, en symbol för andlig föda (Joh 6:31 med not), är här en bild för den kommande saligheten.2:17 en vit sten Bildens innebörd är oviss; en tänkbar förklaring är att stenar användes som inträdesbiljetter till fester. Namnet är antingen Kristi namn (jfr 3:12) eller den kristnes nya identitet och livsform (jfr Jes 62:2).Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat, och jag skall ge honom en vit sten, och på stenen skall det stå ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det.

Till församlingen i Thyatira

18

2:18
Upp 1:11Dan 10:6
Upp 1:14
2:18 Thyatira Handels- och industristad ca 6 mil sydost om Pergamon, känd för textiltillverkning (Apg 16:14) och metallindustri, som bildvalet här anknyter till («gyllene brons«).Och skriv till ängeln för församlingen i Thyatira:

Så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor, och hans fötter liknar gyllene brons. 19Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet och vet att dina senaste gärningar är fler än de första. 20

2:20
1~Kung 16:31
2:20 kvinnan Isebel Annan läsart »din hustru Isebel«; enligt äldre utläggningar var »änglarna« (1:20 med not) jordiska församlingsledare. – Namnet på en i GT strängt fördömd israelitisk drottning (1 Kung 16:31; 21:25) överförs här på en sektledare. »De som horar med henne« (v. 22) och »hennes barn« (v. 23) är kvinnans anhängare.Men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som kallar sig profet och lär och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta offerkött. 21Jag gav henne tid att vända om, men hon vill inte vända om från sin otukt. 22
2:22
Upp 2:5+
Se, jag skall lägga henne på sjukbädden, och dem som horar med henne skall jag låta drabbas av svåra lidanden om de inte vänder om från hennes gärningar. 23
2:23
Ps 7:10
Jer 11:20Ps 62:13Rom 2:6Upp 18:6
20:12
2:23 Hjärta.Och hennes barn skall jag döda med pest. Och alla församlingarna skall förstå att jag är den som rannsakar njurar och hjärtan och som skall ge var och en av er vad hans gärningar är värda. 242:24 Satans djup Avvikare från urkyrkans läror gjorde anspråk på en djup kunskap om det godas och det ondas natur. Somliga ansåg sig övervinna det onda genom att medvetet inlåta sig på det; jfr not till Jud v. 11.Men till er andra i Thyatira, alla som inte har denna lära och inte känner Satans djup, som det heter, till er säger jag: Jag lägger inte på er någon annan börda. 25
2:25
Upp 2:10+
Men håll fast vid det ni har, tills jag kommer. 26
2:26 f.
Ps 2:8Vish 3:8
Upp 12:5
19:15
Den som segrar och ger akt på mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, 272:27 valla Dvs. härska över; Herde. Ps 2:9 återges i anslutning till Septuaginta; de hebreiska orden för »valla« och »krossa« kan lätt förväxlas.och han skall valla dem med en stav av järn, som man krossar lerkärl – 28
2:28
2~Pet 1:19
Upp 22:16
2:28 morgonstjärnan Planeten Venus, som syns klarast morgon och kväll, symboliserade makt och seger. I 22:16 likställs morgonstjärnan med Kristus.samma makt som jag har fått av min fader. Och jag skall ge honom morgonstjärnan. 29
2:29
Upp 2:7+
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!