Bibel 2000 (B2000)
14

Den nya sången på berget Sion

141

14:1
Upp 7:42:17
13:16
14:1 Sion. Namn.Och jag såg, och se: Lammet stod på berget Sion och tillsammans med Lammet etthundrafyrtiofyra tusen som hade hans namn och hans faders namn skrivet på pannan. 2
14:2
Upp 1:15+
Och jag hörde en röst från himlen som rösten av stora vatten och rösten av stark åska, och rösten jag hörde var som när harpspelare spelar på sina harpor. 3
14:3
1~Pet 1:18Upp 5:9
14:3 de fyra varelserna och de äldste Se 4:4, 6 med noter.14:3 friköpta från jorden Dvs. från den undergång som väntar den synliga världen och dem som är bundna vid den. Jfr 5:9; Matt 20:28 med not.De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de etthundrafyrtiofyra tusen, de som är friköpta från jorden. 4
14:4
3~Mos 8:6–19
Jes 40:9–11
1~Kor 6:18–20
2~Kor 11:2
14:4 rena som jungfrur Ordagrant »jungfrur«. Ordet används här om personer av båda könen, sannolikt med syftning på religiös oskuld. Sexuella utsvävningar »med kvinnor« är en bild för avgudadyrkan; Otrogen. De etthundrafyrtiofyra tusen betecknar troligen alla kristna; jfr not till 7:4.14:4 Först.Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor, de är rena som jungfrur. Det är de som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en första skörd åt Gud och Lammet. 5
14:5
Jes 53:9
I deras mun har det aldrig funnits någon lögn, de är fläckfria.

Tre änglar på himlen varslar om domen

6Och jag såg en annan ängel flyga över himlens mitt. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla länder och stammar och språk och folk, 7

14:7
1~Mos 1:1+
och han sade med hög röst: »Frukta Gud och ge honom er hyllning, ty stunden för hans dom är inne. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna.«

8

14:8
Jes 21:9
Jer 51:7Upp 17:2
18:2
14:8 Babylon Ett täcknamn för Rom; jfr 17:18; 1 Pet 5:13. Staden övertog för urkyrkan Babylons roll i GT som symbol för övervåld och gudsfientlighet; jfr t.ex. Jer 50–51. När den fördöms för »otukt« och kallas »sköka« (kap. 17–18) är bildspråket också gammaltestamentligt.Och efter följde ännu en ängel, en andra, som sade: »Störtat, störtat är det stora Babylon, för vars otukts skull alla folk har fått dricka vredens vin.«

9

14:9–11
Jes 34:5–10
Upp 13:12–1719:3
21:8
Och efter dem följde en tredje ängel som sade med hög röst: »Den som tillber odjuret och dess bild och tar emot dess märke på sin panna eller sin hand, 10
14:10
Ps 75:9
Jes 51:17Upp 15:7
16:191~Mos 19:24
Ps 11:6
Hes 38:18–23
han skall få dricka Guds vredes vin, som hällts upp oblandat i Guds vredes bägare, och han skall pinas med eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. 11
14:11
Jes 66:24
Upp 19:3
Och röken från deras pina stiger i evigheters evighet, och de får ingen lättnad vare sig dag eller natt, dessa som tillber odjuret och dess bild, var och en som tar emot märket med dess namn. 12
14:12
Upp 13:10
Här behövs uthållighet hos de heliga, hos dem som bevarar Guds bud och tron på Jesus.«

13

14:13
Jes 57:1 f., 10;
Vish 3:3
Heb 4:10
14:13 i Herren Kristus.Och jag hörde en röst från himlen som sade: »Skriv: saliga de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de skall få vila efter sina mödor, ty deras gärningar följer med dem.«

Skördetiden på jorden

14

14:14–16
Dan 7:13
Joel 3:13Matt 13:39Mark 4:29
Och jag såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som var lik en människoson och hade en krans av guld på huvudet och i handen en vass skära. 1514:15 skördetiden En vanlig bild för den sista domen; jfr Mark 4:29. Det är oklart om bilden här tillämpas på en föregående omvälvning eller om domen skildras flera gånger i Upp; jfr 20:11–15.Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: »Ta din skära och skörda, ty skördetiden är inne; jordens gröda är mogen.« 16Och han som satt på molnet sänkte sin skära ner över jorden, och jorden skördades.

17

14:17–20
Jes 63:1–6+
Och en annan ängel kom ut från templet i himlen, också han med en vass skära. 18Och en annan ängel kom ut från altaret, en som hade makt över elden. Och han ropade med hög röst till honom som hade den vassa skäran: »Ta din vassa skära och skörda klasarna på jordens vinstock; dess druvor är mogna.« 19
14:19
Klag 1:15
Upp 19:15
Och ängeln sänkte sin skära ner över jorden och skördade druvorna på jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. 20
14:20
2~Kung 9:33–37
14:20 sextonhundra stadier Dvs. ca 30 mil; Mått. Blodbadet är övernaturligt stort; jfr Jes 63:1–6. Om någon särskild talsymbolik är avsedd, bygger den troligen på att talet 4 står för de fyra väderstrecken: 4×4×100=1600, dvs. hela jorden drabbas.Och vinpressen trampades utanför staden, och blod kom från pressen och sextonhundra stadier därifrån stod det upp till betslet på hästarna.