Bibel 2000 (B2000)
96

Psalm 96

961Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

sjung till Herrens ära, hela världen!

2Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,

ropa ut hans seger dag efter dag!

3Förkunna hans ära bland folken,

bland alla människor hans under!

4Ty stor är Herren, högt är han prisad,

värd att frukta mer än alla gudar.

5Folkens alla gudar är avgudar,

men Herren har gjort himlen.

6Han omges av prakt och glans,

av makt och härlighet i sitt tempel.

7Ära Herren, alla folkslag,

ära Herrens majestät,

8ära Herrens höga namn!

Kom till hans förgårdar, kom med offer,

9fall ner inför Herren i helig skrud!

Darra inför honom, hela jorden!

10Förkunna bland folken: Herren är konung!

Världen står fast, den kan inte rubbas.

Han dömer folken med oväld.

11Må himlen fröjdas och jorden jubla,

havet brusa och allt det rymmer,

12marken och allt den bär må glädja sig.

Då skall alla träd i skogen jubla

13inför Herren — se, han kommer,

se, han kommer för att råda över jorden,

råda rättvist över världen,

råda trofast över folken.

97

Psalm 97

971Herren är konung! Må jorden jubla,

de fjärran kusterna glädja sig.

2Moln och töcken omger honom,

på rätt och rättfärdighet vilar hans tron.

3Eld går framför honom

och förbränner alla hans fiender.

4Hans blixtar lyser upp hela världen,

jorden ser dem och skälver.

5Bergen smälter som vax inför Herren,

inför hela jordens härskare.

6Himlen förkunnar hans rättfärdighet,

hans härlighet skådas av alla folk.

7Avgudadyrkarna står med skam,

de som skryter med sina maktlösa gudar.

Alla gudar faller ner inför honom.

8Sion hör och gläder sig,

Juda städer jublar

över dina domslut, Herre.

9Ty du, Herre, är den Högste,

upphöjd över jorden,

högt över alla gudar.

10Herren älskar dem som hatar det onda,

han bevarar sina trognas liv

och räddar dem ur de gudlösas våld.

11Ljus bryter fram för de rättfärdiga

och glädje för de redbara.

12Ni rättfärdiga, gläd er över Herren

och prisa hans heliga namn.

98

Psalm 98

981En psalm.

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

ty han har gjort underbara ting.

Han vann seger med sin starka hand,

med sin heliga arm.

2Herren har visat att han räddar,

folken fick skåda hans seger.

3Med godhet och trofasthet

har han tänkt på Israels folk.

Hela jorden har sett att vår Gud räddar.

4Hylla Herren, hela världen,

brist ut i jubel och sång!

5Sjung till lyra för Herren,

låt lyrans strängar klinga!

6Blås i trumpeter och horn,

hylla konungen, Herren!

7Havet skall brusa och allt det rymmer,

världen och alla som bor i den.

8Floderna skall klappa händer,

bergen skall jubla tillsammans

9inför Herren: se, han kommer

för att råda över jorden,

råda rättvist över världen,

råda med oväld över folken.