Bibel 2000 (B2000)
94

Psalm 94

941Herre, du hämndens Gud,

du hämndens Gud, träd fram!

2Res dig, du jordens domare,

straffa de högmodiga som de förtjänar!

3Herre, hur länge,

hur länge skall de gudlösa få jubla,

4deras tal flöda av fräckhet,

alla ogärningsmän förhäva sig?

5Herre, de krossar ditt folk,

de förtrycker din egendom.

6De dödar änkor och främlingar

och mördar de faderlösa.

7»Herren ser det inte«, säger de,

»Jakobs Gud märker det inte.«

8Ni oförnuftiga i vårt folk, tänk efter,

ni dårar, när skall ni få förstånd!

9Skulle han som gett er öron inte höra,

han som skapat ögat inte se?

10Skulle han som fostrar folken inte straffa,

han som undervisar människorna inte veta?

11Herren känner människornas planer,

han vet att de är idel tomhet.

12Lycklig den som du, Herre, fostrar

och undervisar genom din lag.

13Du ger honom ro i onda dagar,

medan graven grävs åt de gudlösa.

14Ty Herren förskjuter inte sitt folk,

han överger inte sin egendom.

15Den rättfärdige skall få sin rätt

och alla redbara ha en framtid.

16Vem försvarar mig mot de onda,

vem tar mitt parti mot ogärningsmän?

17Om inte Herren kom till min hjälp

skulle jag snart få bo i tystnaden.

18När jag är rädd att tappa fotfästet

håller din godhet mig uppe, Herre.

19När mitt hjärta är fullt av bekymmer

gör din tröst mig glad.

20Partiska domare har inte ditt stöd,

dessa som gör orätt i lagens namn.

21De gaddar sig samman mot den rättfärdige

och dömer den oskyldige till döden.

22Men Herren är min trygga borg,

min Gud är min klippa och min tillflykt.

23Han skall straffa dem för deras brott

och krossa dem för deras ondska.

Herren, vår Gud, skall krossa dem.

95

Psalm 95

951Kom, låt oss jubla till Herrens ära

och hylla vår klippa, vår räddning!

2Låt oss träda fram inför honom och tacka,

hylla honom med sång och spel!

3Ty en stor Gud är Herren,

en stor konung över alla gudar.

4I hans hand är jordens djup,

och bergens toppar är hans.

5Hans är havet, som han har gjort,

och fasta landet, som hans händer format.

6Kom, låt oss falla ner och tillbe,

knäböja inför Herren, vår skapare,

7ty han är vår Gud

och vi hans folk, fåren i hans hjord.

Om ni ändå ville lyssna till honom i dag!

8Förhärda er inte som vid Meriva,

som den gången vid Massa i öknen,

9där era fäder satte mig på prov,

prövade mig fast de sett vad jag gjort.

10I fyrtio år var jag led på det släktet

och sade: Detta folk far vilse,

de känner inte mina vägar.

11Och jag svor i min vrede:

Aldrig skall de nå fram till min viloplats.

96

Psalm 96

961Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

sjung till Herrens ära, hela världen!

2Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,

ropa ut hans seger dag efter dag!

3Förkunna hans ära bland folken,

bland alla människor hans under!

4Ty stor är Herren, högt är han prisad,

värd att frukta mer än alla gudar.

5Folkens alla gudar är avgudar,

men Herren har gjort himlen.

6Han omges av prakt och glans,

av makt och härlighet i sitt tempel.

7Ära Herren, alla folkslag,

ära Herrens majestät,

8ära Herrens höga namn!

Kom till hans förgårdar, kom med offer,

9fall ner inför Herren i helig skrud!

Darra inför honom, hela jorden!

10Förkunna bland folken: Herren är konung!

Världen står fast, den kan inte rubbas.

Han dömer folken med oväld.

11Må himlen fröjdas och jorden jubla,

havet brusa och allt det rymmer,

12marken och allt den bär må glädja sig.

Då skall alla träd i skogen jubla

13inför Herren — se, han kommer,

se, han kommer för att råda över jorden,

råda rättvist över världen,

råda trofast över folken.