Bibel 2000 (B2000)
7

Psalm 7

71En klagosång av David, som han sjöng till Herren med anledning av benjaminiten Kush.

2Herre, min Gud, jag flyr till dig,

rädda mig från förföljarna, befria mig,

3så att ingen river min strupe som ett lejon

och släpar bort mig utan räddning.

4Herre, min Gud, om jag handlat fel,

om orätt fläckat mina händer,

5om jag lönat min vän med ont

och plundrat min ovän på allt,

6må då fienden hinna upp mig,

trampa mig till marken

och lägga min ära i mullen!

7Res dig, Herre, i din vrede,

kväs mina ovänners raseri!

Vakna upp, min Gud,

du som har kallat till dom.

8Låt folken samlas omkring dig!

Trona i höjden över dem!

9Det är Herren som dömer folken.

Fäll domen över mig, Herre!

Jag är rättfärdig, utan skuld.

10Gör slut på de ondas anslag,

låt den som har rätt stå fast!

Ty han som prövar hjärtan och njurar,

han är en rättfärdig Gud.

11Gud håller min sköld,

de redbara räddar han.

12Gud är en rättvis domare,

en Gud som alltid kan vredgas.

13Om någon inte ger vika,

då slipar han sitt svärd,

spänner sin båge och siktar,

14håller dödens vapen redo

och gör sina pilar brinnande.

15Den mannen är dräktig med ondska,

han går havande med ofärd,

och han föder lögn.

16Han gräver en grop och gör den djup

men faller i egen fälla.

17Ofärden drabbar honom själv,

våldet kommer över hans eget huvud.

18Jag vill tacka Herren för hans rättvisa dom

och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

8

Psalm 8

81För körledaren. En psalm av David.

2Herre, vår härskare,

väldigt är ditt namn över hela jorden.

Jag vill besjunga din himmelska prakt

3med ett barns, ett dibarns mun.

Du har rest ett värn mot dina fiender

för att betvinga ovän och hämnare.

4När jag ser din himmel, som dina fingrar format,

månen och stjärnorna du fäste där,

5vad är då en människa att du tänker på henne,

en dödlig att du tar dig an honom?

6Du gjorde honom nästan till en gud,

med ära och härlighet krönte du honom.

7Du lät honom härska över dina verk,

allt lade du under hans fötter:

8får och oxar, all boskap,

och markens vilda djur,

9himlens fåglar och havets fiskar,

allt som vandrar havets stigar.

10Herre, vår härskare,

väldigt är ditt namn över hela jorden.

9

Psalm 9–10

91För körledaren. En psalm av David.

2Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta,

vittna om alla dina under.

3Jag vill jubla av glädje över dig

och lovsjunga ditt namn, du den Högste.

4Ty mina fiender vek tillbaka,

de vacklade och gick under för din blick.

5Du har dömt och skaffat mig rätt,

du satte dig på tronen, en rättvis domare.

6Du röt åt folken, förgjorde de onda,

du strök ut deras namn för evigt.

7Fienden är borta, krossad för alltid.

Du lade städerna öde, ingen minns dem.

8Herren regerar i evighet,

han har rest sin tron för att döma.

9Han råder rättvist över världen,

dömer folken med oväld.

10Herren är en borg för den förtrampade,

en borg i tider av nöd.

11De som känner dig, Herre, litar på dig,

ty du sviker inte dem som kommer till dig.

12Lovsjung Herren som bor på Sion,

förkunna hans gärningar för folken!

13Han som hämnas blodsdåd minns,

han har inte glömt de förtrycktas klagan.

14Var barmhärtig, Herre,

se hur jag förtrycks av mina fiender,

du som kan lyfta mig bort från dödens portar,

15så att jag får sjunga ditt lov,

jubla över din hjälp i Sions portar.

16Folken föll i den grop de grävt,

de fastnade i snaran de gillrat.

17Herren gav sig till känna, han skipade rätt,

i sitt eget dåd blev den gudlöse snärjd.

18Ner i dödsriket skall de gudlösa fara,

alla de folk som glömmer Gud.

19Ty den fattige är ej för evigt glömd,

de förtrycktas hopp inte borta för alltid.

20Herre, grip in! Låt inte människor ta makten!

Ställ folken inför din domstol!

21Herre, fyll dem med fruktan!

Låt folken veta att de är dödliga!