Bibel 2000 (B2000)
4

Psalm 4

41För körledaren, till stränginstrument. En psalm av David.

2Svara mig när jag ropar,

Gud, du som skaffar mig rätt.

Du öppnar vägen när jag är trängd.

Visa mig nåd och hör min bön.

3Ni mäktiga,

hur länge skall ni skymfa min heder,

älska tomhet och bruka lögn?

4Ni skall veta att Herren har varit

förunderligt god mot mig,

han hör när jag ropar till honom.

5Upprörs ni, så synda inte.

Säg där ni ligger på er bädd: »Var stilla!«

6Ge rätta offer, förtrösta på Herren.

7Många säger: »Vem kan ge oss lycka?«

Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.

8Av dig har jag fått en större glädje

än de som fått korn och vin i mängd.

9Jag lägger mig ner i frid och sover.

Du, Herre, låter mig bo i trygghet.

5

Psalm 5

51För körledaren, till flöjtspel. En psalm av David.

2Lyssna på mig, Herre, hör mina suckar!

3Ge akt på mitt rop, min konung och Gud,

till dig går min bön.

4Herre, om morgonen skall du höra min röst,

då bereder jag mitt offer och väntar.

5Du är inte en Gud som kan tåla brott,

ingen ond får bo hos dig.

6De övermodiga skall skygga för din blick,

du hatar alla ogärningsmän.

7Du förgör lögnarna, Herre,

mördare och bedragare avskyr du.

8Men jag får gå in i ditt hus,

ty din godhet är stor.

Jag faller ner i vördnad,

vänd mot ditt heliga tempel.

9Herre, led mig rätt,

jag omges av fiender,

jämna din väg för mig.

10I deras mun finns ingen sanning,

deras inre är fördärv,

en öppen grav är deras strupe,

sin tunga gör de hal.

11Låt dem stå med skuld, o Gud,

låt deras planer fälla dem!

Stöt bort dem för deras många synder —

de trotsar dig!

12Men alla som flyr till dig

skall fröjdas och alltid jubla,

du skyddar dem och de höjer glädjerop,

alla som älskar ditt namn.

13Du, Herre, välsignar den rättfärdige.

Din ynnest täcker honom som en sköld.

6

Psalm 6

61För körledaren, till stränginstrument. En psalm av David.

2Herre, tukta mig inte i din vrede,

straffa mig inte i din harm!

3Förbarma dig, Herre, jag är kraftlös,

bota mig, Herre, min kropp tvinar bort

4och min själ är fylld av skräck —

o Herre, hur länge?

5Kom tillbaka, Herre, rädda mitt liv,

hjälp mig i din godhet,

6ty ingen åkallar dig bland de döda.

Vem lovsjunger dig i dödsriket?

7Jag är matt av mitt suckande.

Jag dränker min bädd i tårar var natt,

sängen dryper av gråt.

8Mina ögon är skumma av sorg,

mina fiender har fått dem att åldras.

9Gå bort från mig, ogärningsmän,

Herren har hört min gråt.

10Herren har hört min åkallan,

Herren har tagit emot min bön.

11Mina fiender skall slås med skam och skräck,

ja, tvärt ta till flykten med skam.