Bibel 2000 (B2000)
3

Psalm 3

31En psalm av David när han flydde för sin son Absalom.

2Herre, mina fiender är många!

Många reser sig mot mig.

3Många säger om mig:

»Han får ingen hjälp av Gud.«

4Men du, Herre, är min sköld och min ära,

du är den som ger mig seger.

5Jag ropar högt till Herren,

och han svarar från sitt heliga berg.

6Jag lade mig ner, jag sov,

jag vaknade — Herren stöder mig.

7Jag fruktar ej för de tiotusen,

som ansätter mig från alla håll.

8Herre, grip in! Rädda mig, min Gud!

Du slår mina fiender på käken,

du krossar de gudlösas tänder.

9Hjälpen kommer från Herren.

Ge välsignelse åt ditt folk!

4

Psalm 4

41För körledaren, till stränginstrument. En psalm av David.

2Svara mig när jag ropar,

Gud, du som skaffar mig rätt.

Du öppnar vägen när jag är trängd.

Visa mig nåd och hör min bön.

3Ni mäktiga,

hur länge skall ni skymfa min heder,

älska tomhet och bruka lögn?

4Ni skall veta att Herren har varit

förunderligt god mot mig,

han hör när jag ropar till honom.

5Upprörs ni, så synda inte.

Säg där ni ligger på er bädd: »Var stilla!«

6Ge rätta offer, förtrösta på Herren.

7Många säger: »Vem kan ge oss lycka?«

Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.

8Av dig har jag fått en större glädje

än de som fått korn och vin i mängd.

9Jag lägger mig ner i frid och sover.

Du, Herre, låter mig bo i trygghet.

5

Psalm 5

51För körledaren, till flöjtspel. En psalm av David.

2Lyssna på mig, Herre, hör mina suckar!

3Ge akt på mitt rop, min konung och Gud,

till dig går min bön.

4Herre, om morgonen skall du höra min röst,

då bereder jag mitt offer och väntar.

5Du är inte en Gud som kan tåla brott,

ingen ond får bo hos dig.

6De övermodiga skall skygga för din blick,

du hatar alla ogärningsmän.

7Du förgör lögnarna, Herre,

mördare och bedragare avskyr du.

8Men jag får gå in i ditt hus,

ty din godhet är stor.

Jag faller ner i vördnad,

vänd mot ditt heliga tempel.

9Herre, led mig rätt,

jag omges av fiender,

jämna din väg för mig.

10I deras mun finns ingen sanning,

deras inre är fördärv,

en öppen grav är deras strupe,

sin tunga gör de hal.

11Låt dem stå med skuld, o Gud,

låt deras planer fälla dem!

Stöt bort dem för deras många synder —

de trotsar dig!

12Men alla som flyr till dig

skall fröjdas och alltid jubla,

du skyddar dem och de höjer glädjerop,

alla som älskar ditt namn.

13Du, Herre, välsignar den rättfärdige.

Din ynnest täcker honom som en sköld.