Bibel 2000 (B2000)
109

Psalm 109

1091För körledaren. Av David, en psalm.

Gud, som jag prisar, var inte tyst!

2De gudlösa och svekfulla anklagar mig

och ljuger öppet för mig.

3Jag omges av deras hatfulla ord,

de angriper mig utan skäl.

4De lönar min kärlek med fiendskap,

fast jag inte gjort dem illa.

5De ger mig ont för gott

och hat för min kärlek.

6Utse åt honom en orättfärdig domare,

och låt en åklagare träda upp mot honom.

7Låt honom prövas och dömas skyldig,

låt hans bön vara fåfäng.

8Må hans liv bli kort

och en annan överta hans syssla.

9Må hans barn bli faderlösa

och hans hustru bli änka.

10Må hans barn stryka runt som tiggare,

fördrivna från ett hem i ruiner.

11Må fordringsägarna ta allt han har

och främlingar plundra hans egendom.

12Må ingen visa honom vänlighet

och ingen bry sig om hans faderlösa barn.

13Må hans efterkommande utrotas

och deras namn utplånas i nästa släktled.

14Må Herren minnas hans fäders skuld,

inte utplåna hans moders synd,

15må den alltid stå för Herrens ögon.

Må hans minne försvinna från jorden,

16eftersom han inte ville visa mildhet

utan förföljde de hjälplösa och fattiga

och de förtvivlade för att döda dem.

17Han älskade att förbanna,

må förbannelsen drabba honom,

han ville inte välsigna,

må välsignelsen fly honom.

18Han klädde sig i förbannelse som i en dräkt,

må den tränga in i hans inre som vatten

och som olja in i hans ben.

19Må den hölja honom som en klädnad,

vara som ett bälte han ständigt bär.

20Låt dem som anklagar mig lönas så av Herren,

dessa som talar ont om mig.

21Men du, Herre, min härskare,

gör väl mot mig, ditt namn till ära,

befria mig i din trofasta godhet.

22Jag är hjälplös och fattig,

och mitt hjärta är fyllt av ångest.

23Jag försvinner som aftonskuggan,

jag skakas bort som en gräshoppa.

24Mina knän är svaga av fasta,

min kropp är mager och torr.

25Jag är utsatt för deras hån,

de skakar på huvudet när de ser mig.

26Rädda mig, Herre, min Gud,

hjälp mig i din godhet.

27Låt dem inse att det är ditt verk,

att det är du, Herre, som handlar.

28Må du välsigna när de förbannar,

må mina motståndare stå med skam

men din tjänare glädjas.

29Låt dem som anklagar mig kläs i vanära

och höljas i sin skam som i en mantel.

30Jag vill tacka och lova Herren,

prisa honom i den stora skaran,

31ty han står vid den fattiges sida

och räddar honom från dem som dömer.

110

Psalm 110

1101Av David, en psalm.

Så lyder Herrens ord till min härskare:

Sätt dig på min högra sida,

så skall jag lägga dina fiender

som en pall under dina fötter.

2Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion:

härska nu bland dina fiender!

3Villigt samlas ditt folk

i dag då makten blir din.

På heliga berg har jag fött dig

som dagg ur gryningens sköte.

4Herren har svurit en ed

som han inte skall bryta:

Du är präst för evigt

i Melkisedeks efterföljd.

5Herren är vid din sida,

han krossar kungar på sin vredes dag,

6han dömer bland folken i sitt majestät,

han krossar hövdingar vida kring jorden.

7Han dricker ur bäcken vid vägen.

Så lyfter han huvudet högt.

111

Psalm 111

1111Halleluja!

Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta

i de rättrådigas krets, i menigheten.

2Stora är Herrens verk,

de begrundas av alla som älskar dem.

3Höga och majestätiska är hans gärningar,

hans rättfärdighet varar för alltid.

4Han låter oss minnas sina under.

Nådig och barmhärtig är Herren,

5han ger föda åt dem som fruktar honom,

han minns för evigt sitt förbund.

6Han visade sin makt för sitt folk

när han gav dem andra folks arvedel.

7I alla sina gärningar är han trofast och rättvis.

Allt han bestämt är orubbligt

8och står fast för evig tid,

det förverkligas i rättrådighet och sanning.

9Han befriade sitt folk,

slöt för evigt sitt förbund.

Heligt är hans namn och värt att frukta.

10Att frukta Herren är vishetens begynnelse,

insikt vinner de som gör hans vilja.

För alltid ljuder hans lov.