Bibel 2000 (B2000)
108

Psalm 108

1081En sång, en psalm av David.

2Mitt hjärta är redo, Gud,

jag vill sjunga och spela.

Vakna, min själ,

3vakna, harpa och lyra,

jag vill väcka morgonrodnaden.

4Jag vill tacka dig, Herre, bland folken,

jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.

5Ty högre än himlen når din godhet,

till skyarna din trofasthet.

6Visa din höghet i himlen, o Gud,

och din härlighet över hela jorden!

7Hjälp oss med din starka hand, bönhör mig,

så att de som du älskar blir räddade!

8Gud har talat i sin helgedom:

»I triumf skall jag utskifta Shekem

och mäta upp Suckotdalen.

9Mitt är Gilead, mitt är Manasse.

Efraim är min hjälm

och Juda min härskarstav.

10Moab är mitt tvättfat,

på Edom kastar jag min sko,

mot filisteerna höjer jag stridsrop.«

11Vem för mig till den befästa staden,

vem leder mig till Edom?

12Gud, du har ju förkastat oss,

du drog inte i fält med våra härar.

13Bistå oss nu mot fienden,

människors hjälp är ingenting värd.

14Med Gud skall vi utföra stora dåd.

Han trampar ner våra fiender.

109

Psalm 109

1091För körledaren. Av David, en psalm.

Gud, som jag prisar, var inte tyst!

2De gudlösa och svekfulla anklagar mig

och ljuger öppet för mig.

3Jag omges av deras hatfulla ord,

de angriper mig utan skäl.

4De lönar min kärlek med fiendskap,

fast jag inte gjort dem illa.

5De ger mig ont för gott

och hat för min kärlek.

6Utse åt honom en orättfärdig domare,

och låt en åklagare träda upp mot honom.

7Låt honom prövas och dömas skyldig,

låt hans bön vara fåfäng.

8Må hans liv bli kort

och en annan överta hans syssla.

9Må hans barn bli faderlösa

och hans hustru bli änka.

10Må hans barn stryka runt som tiggare,

fördrivna från ett hem i ruiner.

11Må fordringsägarna ta allt han har

och främlingar plundra hans egendom.

12Må ingen visa honom vänlighet

och ingen bry sig om hans faderlösa barn.

13Må hans efterkommande utrotas

och deras namn utplånas i nästa släktled.

14Må Herren minnas hans fäders skuld,

inte utplåna hans moders synd,

15må den alltid stå för Herrens ögon.

Må hans minne försvinna från jorden,

16eftersom han inte ville visa mildhet

utan förföljde de hjälplösa och fattiga

och de förtvivlade för att döda dem.

17Han älskade att förbanna,

må förbannelsen drabba honom,

han ville inte välsigna,

må välsignelsen fly honom.

18Han klädde sig i förbannelse som i en dräkt,

må den tränga in i hans inre som vatten

och som olja in i hans ben.

19Må den hölja honom som en klädnad,

vara som ett bälte han ständigt bär.

20Låt dem som anklagar mig lönas så av Herren,

dessa som talar ont om mig.

21Men du, Herre, min härskare,

gör väl mot mig, ditt namn till ära,

befria mig i din trofasta godhet.

22Jag är hjälplös och fattig,

och mitt hjärta är fyllt av ångest.

23Jag försvinner som aftonskuggan,

jag skakas bort som en gräshoppa.

24Mina knän är svaga av fasta,

min kropp är mager och torr.

25Jag är utsatt för deras hån,

de skakar på huvudet när de ser mig.

26Rädda mig, Herre, min Gud,

hjälp mig i din godhet.

27Låt dem inse att det är ditt verk,

att det är du, Herre, som handlar.

28Må du välsigna när de förbannar,

må mina motståndare stå med skam

men din tjänare glädjas.

29Låt dem som anklagar mig kläs i vanära

och höljas i sin skam som i en mantel.

30Jag vill tacka och lova Herren,

prisa honom i den stora skaran,

31ty han står vid den fattiges sida

och räddar honom från dem som dömer.

110

Psalm 110

1101Av David, en psalm.

Så lyder Herrens ord till min härskare:

Sätt dig på min högra sida,

så skall jag lägga dina fiender

som en pall under dina fötter.

2Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion:

härska nu bland dina fiender!

3Villigt samlas ditt folk

i dag då makten blir din.

På heliga berg har jag fött dig

som dagg ur gryningens sköte.

4Herren har svurit en ed

som han inte skall bryta:

Du är präst för evigt

i Melkisedeks efterföljd.

5Herren är vid din sida,

han krossar kungar på sin vredes dag,

6han dömer bland folken i sitt majestät,

han krossar hövdingar vida kring jorden.

7Han dricker ur bäcken vid vägen.

Så lyfter han huvudet högt.