Bibel 2000 (B2000)
105

Psalm 105

1051Tacka Herren, åkalla honom,

berätta för folken om hans verk!

2Sjung och spela till hans ära,

tala om alla hans under!

3Prisa stolt hans heliga namn,

de som söker Herren må glädja sig.

4Sök er till Herren och hans makt,

träd ständigt fram inför honom.

5Tänk på de under han har gjort,

hans tecken och hans domslut,

6ni barn till Abraham, hans tjänare,

söner till Jakob, hans utvalde.

7Han är Herren, vår Gud,

över hela jorden når hans domar.

8För evigt minns han sitt förbund,

i tusen släktled det bud han gav,

9förbundet han slöt med Abraham

och sin ed till Isak.

10Han gav det till Jakob som en stadga,

till Israel som ett evigt förbund:

11ȁt dig skall jag ge Kanaans land

till arv och egendom.«

12Fastän de var så få,

en liten skara främlingar

13som vandrade från folk till folk,

från det ena riket till det andra,

14lät han inte någon förtrycka dem.

Han tuktade kungar för deras skull:

15»Rör inte mina smorda,

skada inte mina profeter!«

16Han sände hungersnöd över landet,

tog deras bröd ifrån dem.

17Före dem hade han sänt en man,

Josef, som blev såld till slav.

18Man satte hans fötter i bojor

och fjättrade honom med halsjärn,

19tills det han hade sagt slog in

och Herrens ord gav honom rätt.

20Kungen lät frige honom,

folkens härskare släppte honom fri.

21Han gjorde honom till herre över sitt hus,

till härskare över allt han ägde,

22för att stormännen skulle fostras efter hans vilja

och de äldste skolas i vishet.

23Israel kom till Egypten,

i Hams land fick Jakob bo.

24Sitt folk gjorde Herren fruktsamt,

han lät dem bli flera än deras fiender.

25Han fick egypterna att hata hans folk

och handla listigt mot hans tjänare.

26Han sände sin tjänare Mose

och Aron som han hade utvalt.

27I Egypten gjorde han sina tecken,

i Hams land sina under.

28Han sände mörker och allt blev mörkt,

men de trotsade hans ord.

29Han förvandlade vattnet till blod

och dödade all deras fisk.

30Deras land vimlade av grodor,

ända in i kungagemaken.

31Han befallde, och flugsvärmar kom,

myggor över hela deras rike.

32Han gjorde regnet till hagel

och sände eldslågor över landet.

33Han slog ner deras vinstockar och fikonträd,

knäckte träden i deras rike.

34Han befallde, och gräshoppor kom,

gräshoppsyngel utan tal.

35De slukade allt grönt i landet,

förstörde markens gröda.

36Han dräpte allt förstfött i deras land,

det först avlade bland dem.

37Han lät Israel dra ut med silver och guld,

i dess stammar sviktade ingen.

38Egypterna gladde sig när de drog bort,

ty de hade gripits av skräck för dem.

39Han bredde ut ett moln till skydd

och sände en eld att lysa om natten.

40De bad, och han skickade vaktlar

och mättade dem med bröd från himlen.

41Han öppnade klippan, och vatten flödade,

det rann som en ström i det torra landet.

42Ty han tänkte på sitt heliga löfte

till sin tjänare Abraham

43och lät sitt folk dra ut med fröjd,

sina utvalda dra ut med jubel.

44Han gav dem andra folks länder,

de övertog frukten av deras möda,

45för att de skulle hålla hans bud

och lyda hans lagar.

Halleluja!