Bibel 2000 (B2000)
1

11

1–21
Jer 49:7–22
1 Obadjas syner Om profeten och tiden för hans verksamhet vet vi bara vad som framgår av själva texten. Innehållet tyder på att Obadjaboken tillkommit efter Jerusalems fall 587 f.Kr. (jfr v. 11 ff.) men före Edoms begynnande nedgång under första hälften av 400-talet f.Kr.; se not till v. 19. Texten består av domsord mot Edom och ett löfte om Israels återupprättande. Profetböcker. V. 1–6 återfinns med obetydliga variationer också i Jer 49.Obadjas syner.

Dom över Edom

Så säger Herren Gud om Edom:

Ett budskap har kommit till oss från Herren,

en budbärare har sänts ut till folken:

»Kom, låt oss dra ut

i strid mot Edom!«

2Jag gör dig till det ringaste av folken,

du skall bli djupt föraktad.

3

3 f.
Jes 14:13–15
Ditt övermod förledde dig,

du som bor bland bergsklyftorna

och håller till högt däruppe,

du som tänker:

Vem kan störta mig till jorden?

4Om du bygger ditt näste högt som örnen,

om du har ditt rede bland stjärnorna,

skall jag ändå störta dig ner därifrån,

säger Herren.

55 f. tjuvar, druvplockare I parallellstället Jer 49:9 f. finns samma bild men med annan utformning.5 ack, du förintas Orden (som inte finns i Jer 49) bryter satssammanhanget och är troligen en marginalanteckning som i efterhand förts in i texten.Kommer det tjuvar till dig,

kommer det rövare om natten

– ack, du förintas –

då stjäl de väl bara vad de behöver?

Kommer det druvplockare till dig,

då lämnar de väl en efterskörd?

66 Esau Dvs. Edom.Men grundligt blir Esau genomsökt,

hans gömda skatter letas fram.

7

7
Ps 41:10+
7 driver dig bort till gränsen Innebörden oklar. Kanske handlar det om flyktingar som söker skydd men som skickas tillbaka.Dina bundsförvanter

driver dig bort till gränsen.

Dina vänner bedrar dig

och tar makten över dig.

De som delat ditt bröd

gillrar snaror för dig.

88 Det finns ingen klokhet där Orden ser ut att vara en marginalanteckning till v. 8. I MT står de i slutet av v. 7.När den dagen kommer,

säger Herren,

skall jag förgöra de visa i Edom,

all klokhet på Esaus berg.

– Det finns ingen klokhet där. –

99 Teman Se not till Job 2:11.Dina hjältar, Teman, slås av skräck,

ingen blir kvar på Esaus berg.

För mord, 10

10 ff.
Hes 25:12
för våld mot din broder Jakob

skall du höljas i skam

och utplånas för all framtid.

11Den dagen du höll dig undan,

den dagen främlingar förde bort hans rikedomar

och utlänningar drog in genom hans portar

och kastade lott om Jerusalem,

då var du själv som en av dem.

12Hur kunde du skadeglatt se på din broder

på hans olyckas dag!

Hur kunde du skratta åt Judas folk

på deras undergångs dag!

Hur kunde du ta så stora ord i din mun

denna nödens dag!

13Hur kunde du dra in genom mitt folks port

på deras ofärds dag!

Hur kunde du skadeglatt se på hans olycka

på hans ofärds dag!

Hur kunde du lägga beslag på hans rikedomar

på hans ofärds dag!

14Hur kunde du ställa dig vid passet

för att hugga ner de flyende,

hur kunde du utlämna dem som kommit undan

denna nödens dag!

15

15 f.
Luk 6:37
Herrens dag är nära

för alla folk.

Som du har handlat mot andra,

så skall du själv behandlas,

dina gärningar skall drabba dig själv.

Löfte till Israel

1616 ni Här tilltalas israeliterna, som tvingats dricka Herrens vredes bägare. Jerusalems fall betraktas alltså som Herrens dom över folket.16 de omgivande folken Med många hebreiska handskrifter (Text); MT har »folken ständigt«.Den bägare ni tvangs dricka

på mitt heliga berg

skall de omgivande folken dricka.

De skall dricka och sluddra,

de skall bli som om de aldrig funnits.

17

17
Joel 2:32b
17 Sion.Men på Sions berg skall en räddad skara bo.

Det skall vara en helig plats.

Och Jakobs folk skall ta arv

efter dem som tog deras arv.

18

18
Sak 12:6
Vish 3:7
18 Jakobs folk Juda, Sydriket; jfr v. 10–12. Josefs folk Nordriket; jfr Am 5:6 med not.Jakobs folk skall bli en eld

och Josefs folk en låga,

men Esaus folk blir till halm,

de skall antändas och förtäras.

Ingen skall överleva av Esaus folk.

Herren har talat.

1919 f. Grundtextens innebörd osäker.19 Esaus berg Beteckning för edomeernas område. Innan de trängdes undan av nabateerna på 400-talet f.Kr. var deras kärnland området sydost om Döda havet, men här identifieras det med Negev, väster därom; jfr not till v. 1.19 Låglandet. Filisteen. Efraim. Samaria. Gilead.Negev, dvs. Esaus berg, och Låglandet, dvs. Filisteen, skall de ta i besittning. Efraims område och Samarias område skall de ta i besittning, och Benjamin skall inta Gilead. 2020 de i Halach Rättelse; MT obegriplig. Halach var det område i norra Mesopotamien dit israeliterna deporterats av assyrierna; se 2 Kung 17:6.20 Sarefat Se not till 1 Kung 17:9.20 Sefarad Troligen staden Sardes i Lydien i västra Mindre Asien.De bortförda israeliterna, de i Halach, skall ta kanaaneernas land i besittning ända till Sarefat, och de bortförda från Jerusalem som bor i Sefarad skall ta Negevs städer i besittning. 2121 De räddade Med Septuaginta och Peshitta; MT har »De räddande«.De räddade på Sions berg skall dra upp till Esaus berg och härska över dem.

Kungamakten skall tillhöra Herren.