Bibel 2000 (B2000)
34

Kanaans gränser

341Herren talade till Mose:

234:2 Kanaan.Ge israeliterna följande påbud: När ni kommer in i landet, in i Kanaan, är detta det land som skall bli er egendom. Detta är gränserna för Kanaans land:

334:3 Sinöknen.I söder gränsar ert land mot Sinöknen, längs med Edom. Er sydgräns skall från öster räknat gå från änden av Döda havet 4och sedan böja av söder om Akrabbimbranten, gå förbi Sin och löpa ut söder om Kadesh Barnea. Därifrån skall den gå till Hasar-Addar och förbi Asmon. 534:5 Egyptens gränsflod En traditionell angivelse av landets sydgräns. Troligen avses en bäckravin som mynnar ut i Medelhavet sydväst om Gaza.Efter Asmon skall den böja av mot Egyptens gränsflod och löpa ut vid havet.

6I väster skall Medelhavet vara er gräns. Detta skall vara er västgräns.

734:7 berget Hor Vilket berg som avses är okänt, men dess läge nära Levo-Hamat tyder på att det ingår i Libanonmassivet. Det Hor där Aron dog var ett annat berg, nära Kadesh vid gränsen till Edom (20:22 ff.; 33:37 ff.).Detta skall vara er nordgräns: från Medelhavet skall ni dra den fram till berget Hor. 8Från berget Hor skall ni dra den fram till Levo-Hamat, och den skall löpa ut vid Sedad. 9Därifrån skall den gå till Sifron och löpa ut vid Hasar Enan. Detta skall vara er nordgräns.

10Östgränsen skall ni dra från Hasar Enan fram till Shefam. 1134:11 Rivla Ort med okänt läge, ej identisk med det Rivla som nämns i 2 Kung 25:6.Från Shefam skall den gå vidare ner till Rivla öster om Ajin. Gränsen skall fortsätta neråt och löpa längs bergssluttningen på Gennesaretsjöns östra sida. 12Därifrån skall den fortsätta ner till Jordan och löpa ut vid Döda havet.

Detta är gränserna runt ert land.

13Mose gav israeliterna följande påbud: »Detta är det land som ni skall fördela genom lottning, det land som enligt Herrens befallning skall ges åt nio stammar och den halva stammen. 14

34:14 f.
4~Mos 32:33+
Rubeniternas stam med dess familjer och gaditernas stam med dess familjer liksom halva Manasses stam har redan fått sin egendom. 1534:15 på andra sidan Jordan Dvs. i förhållande till den sida där huvuddelen av israeliterna skulle bo; jfr 22:1 med not.Dessa två stammar och denna halva stam har alltså fått sin egendom på andra sidan Jordan, mitt emot Jeriko, på östra sidan om floden.«

16Herren talade till Mose:

17Detta är namnen på de män som skall fördela landet mellan er: prästen Elasar och Josua, Nuns son. 18Ni skall också låta en hövding ur varje stam delta vid fördelningen. 19Detta är namnen på de männen: från Judas stam Kalev, Jefunnes son, 20från Simons stam Samuel, Ammihuds son, 21från Benjamins stam Elidad, Kislons son, 22från Dans stam hövdingen Bucki, Joglis son, 23från Josefs söner dels hövdingen Hanniel, Efods son, från Manasses stam, 24dels hövdingen Kemuel, Shiftans son, från Efraims stam, 25från Sebulons stam hövdingen Elisafan, Parnaks son, 26från Isaskars stam hövdingen Paltiel, Assans son, 27från Ashers stam hövdingen Achihud, Shelomis son, 28och från Naftalis stam hövdingen Pedahel, Ammihuds son.

29Detta var de som enligt Herrens befallning skulle fördela israeliternas egendom i Kanaan.