Bibel 2000 (B2000)
29

291I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla en helig sammankomst; då får ni inte utföra några sysslor. Den dagen skall ni låta hornen ljuda. 2Som ett brännoffer, en lukt som gör Herren nöjd, skall ni offra en ungtjur, en bagge och sju årsgamla lamm, alla felfria. 3Det tillhörande matoffret skall bestå av siktat mjöl, blandat med olja: tre tiondels efa till tjuren, två tiondels efa till baggen 4och en tiondels efa till vart och ett av de sju lammen. 5Dessutom skall ni offra en getabock som syndoffer för att bringa försoning åt er. 6Allt detta skall offras förutom nymånadsbrännoffret med dess matoffer och det dagliga brännoffret med dess matoffer och de dryckesoffer som föreskrivs för dem, allt till en lukt som gör Herren nöjd, ett eldoffer åt honom.

7På tionde dagen i samma månad, den sjunde, skall ni hålla en helig sammankomst; då skall ni späka er, och ni får inte utföra något arbete. 8Som ett brännoffer åt Herren, en lukt som gör honom nöjd, skall ni offra en ungtjur, en bagge och sju årsgamla lamm; de skall vara felfria. 9Det tillhörande matoffret skall bestå av siktat mjöl, blandat med olja: tre tiondels efa till tjuren, två tiondels efa till baggen 10och en tiondels efa till vart och ett av de sju lammen. 11Dessutom skall ni offra en getabock som syndoffer. Allt detta skall offras förutom försoningsdagens syndoffer och det dagliga brännoffret med dess matoffer och dryckesoffer.

12På femtonde dagen i sjunde månaden skall ni hålla en helig sammankomst; då får ni inte utföra några sysslor. Under sju dagar skall ni fira en högtid till Herrens ära. 13Som ett brännoffer, ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd, skall ni offra tretton ungtjurar, två baggar och fjorton årsgamla lamm; de skall vara felfria. 14Det tillhörande matoffret skall bestå av siktat mjöl, blandat med olja: tre tiondels efa till var och en av de tretton tjurarna, två tiondels efa till var och en av de två baggarna 15och en tiondels efa till vart och ett av de fjorton lammen. 16Dessutom skall ni offra en getabock som syndoffer. Allt detta skall offras förutom det dagliga brännoffret med dess matoffer och dryckesoffer.

17Den andra dagen skall ni offra tolv ungtjurar, två baggar och fjorton årsgamla lamm, alla felfria. 18Tillhörande matoffer och dryckesoffer skall för tjurarna, baggarna och lammen följa de givna föreskrifterna, allt efter djurens antal. 19Dessutom skall ni offra en getabock som syndoffer. Allt detta skall offras förutom det dagliga brännoffret med dess matoffer och dryckesoffer.

20Den tredje dagen skall ni offra elva tjurar, två baggar och fjorton årsgamla lamm, alla felfria. 21Tillhörande matoffer och dryckesoffer skall för tjurarna, baggarna och lammen följa de givna föreskrifterna, allt efter djurens antal. 22Dessutom skall ni offra en syndofferbock. Allt detta skall offras förutom det dagliga brännoffret med dess matoffer och dryckesoffer.

23Den fjärde dagen skall ni offra tio tjurar, två baggar och fjorton årsgamla lamm, alla felfria. 24Tillhörande matoffer och dryckesoffer skall för tjurarna, baggarna och lammen följa de givna föreskrifterna, allt efter djurens antal. 25Dessutom skall ni offra en getabock som syndoffer. Allt detta skall offras förutom det dagliga brännoffret med dess matoffer och dryckesoffer.

26Den femte dagen skall ni offra nio tjurar, två baggar och fjorton årsgamla lamm, alla felfria. 27Tillhörande matoffer och dryckesoffer skall för tjurarna, baggarna och lammen följa de givna föreskrifterna, allt efter djurens antal. 28Dessutom skall ni offra en syndofferbock. Allt detta skall offras förutom det dagliga brännoffret med dess matoffer och dryckesoffer.

29Den sjätte dagen skall ni offra åtta tjurar, två baggar och fjorton årsgamla lamm, alla felfria. 30Tillhörande matoffer och dryckesoffer skall för tjurarna, baggarna och lammen följa de givna föreskrifterna, allt efter djurens antal. 31Dessutom skall ni offra en syndofferbock. Allt detta skall offras förutom det dagliga brännoffret med dess matoffer och dryckesoffer.

32Den sjunde dagen skall ni offra sju tjurar, två baggar och fjorton årsgamla lamm, alla felfria. 33Tillhörande matoffer och dryckesoffer skall för tjurarna, baggarna och lammen följa de givna föreskrifterna, allt efter djurens antal. 34Dessutom skall ni offra en syndofferbock. Allt detta skall offras förutom det dagliga brännoffret med dess matoffer och dryckesoffer.

35På den åttonde dagen skall ni ha en högtidssamling; då får ni inte utföra några sysslor. 36Som ett brännoffer, ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd, skall ni offra en tjur, en bagge och sju årsgamla lamm, alla felfria. 37Tillhörande matoffer och dryckesoffer skall för tjuren, baggen och lammen följa de givna föreskrifterna, allt efter djurens antal. 38Dessutom skall ni offra en syndofferbock. Allt detta skall offras förutom det dagliga brännoffret med dess matoffer och dryckesoffer.

39Detta är vad ni skall offra åt Herren vid era högtider, utom de löftesoffer och frivilliga offer som ni ger i form av brännoffer, matoffer, dryckesoffer eller gemenskapsoffer.

30

301Mose sade detta till israeliterna, alldeles så som Herren hade befallt honom.

Lagar om löften

2Mose talade till israeliternas stamhövdingar:

Detta är vad Herren har befallt.

3Om en man avlägger ett löfte till Herren eller med ed förpliktar sig att avstå från något, får han inte bryta sitt ord. Han måste i allt göra så som han har lovat.

4Om en kvinna som ännu är ung och bor hos sin far avlägger ett löfte till Herren eller förpliktar sig att avstå från något, 5och hennes far får höra om hennes löfte eller förpliktelse men inte säger någonting till henne om detta, då gäller alla hennes löften och alla hennes förpliktelser är i kraft. 6Men om fadern ingriper samma dag som han får höra om saken, då är alla hennes löften ogiltiga liksom hennes förpliktelser, och Herren förlåter henne eftersom hennes far ingrep.

7Om hon har löften att infria när hon ges åt en man, eller har ålagt sig en förpliktelse genom tanklösa ord, 8och hennes man får höra om detta utan att säga något till henne samma dag som han får höra om saken, då gäller hennes löften och hennes förpliktelser är i kraft. 9Men om hennes man ingriper samma dag som han får höra om saken, då upphäver han det löfte hon hade att infria liksom de förpliktelser hon tanklöst ålagt sig, och Herren kommer att förlåta henne.

10För en änka eller en förskjuten kvinna som har gett ett löfte är alla förpliktelser hon ålagt sig i kraft.

11Om en gift kvinna lovar något eller med ed förpliktar sig att avstå från något, 12och hennes man får höra om detta men inte säger något till henne och inte ingriper, då gäller alla hennes löften och alla hennes förpliktelser är i kraft. 13Men om hennes man upphäver dem samma dag som han får höra om saken, då är allt hon har uttalat ogiltigt, löften såväl som förpliktelser. Hennes man har upphävt dem, och Herren kommer att förlåta henne.

14Kvinnans man kan ge giltighet åt varje löfte och varje edlig förpliktelse om späkning, och han kan upphäva dem. 15Om mannen inte säger något till henne förrän nästa dag är inne, har han gett giltighet åt alla hennes löften och alla hennes förpliktelser. Han har gjort dem giltiga i och med att han inte sade något till henne samma dag som han fick höra om saken. 16Men om han upphäver dem först någon tid efter att han fått höra om dem, måste han bära hennes skuld.

17Dessa är de stadgar som Herren lät Mose fastställa angående förhållandet mellan en man och hans hustru och mellan en far och hans dotter då hon ännu är ung och bor hos sin far.

31

Krig mot midjaniterna

311Herren talade till Mose:

2Kräv ut hämnd för israeliterna av midjaniterna. Sedan skall du förenas med dina fäder.

3Och Mose talade till folket:

Rusta en del av era män till strid. De skall gå mot Midjan för att utkräva Herrens hämnd. 4Tusen man från var och en av Israels stammar skall ni sända ut i strid.

5Av Israels ätter togs tusen man ut från varje stam, 12 000 stridsrustade män. 6Mose sände dem ut i strid, tusen man från varje stam, och tillsammans med dem Pinechas, prästen Elasars son, som förde med sig de heliga föremålen och signaltrumpeterna. 7De tågade mot Midjan, så som Herren hade befallt Mose, och de dödade alla av manligt kön. 8Förutom alla andra som dräptes dödade de också de midjanitiska kungarna, Evi, Rekem, Sur, Hur och Reva, de fem midjanitiska kungarna. De högg också ner Bileam, Beors son. 9Midjaniternas kvinnor och barn togs till fånga av israeliterna, och alla dragdjur, all boskap och all egendom tog de från midjaniterna som byte. 10Alla städer där midjaniterna bodde brände de ner, liksom alla tältläger. 11De tog med sig allt rövat gods och allt byte av människor och boskap 12och förde detta till Mose, prästen Elasar och israeliternas menighet i lägret på Moabs hedar vid Jordan, mitt emot Jeriko — fångarna, bytet och allt rövat gods.

13Mose, prästen Elasar och alla menighetens hövdingar kom och mötte dem utanför lägret. 14Men Mose greps av vrede mot härens befäl, de högre och lägre officerare som nu återvände från fälttåget. 15Han sade till dem: »Har ni låtit alla kvinnorna leva! 16Det var ju de som följde Bileams råd och lockade israeliterna att vara trolösa mot Herren när det gällde Pegor, så att Herrens menighet drabbades av hemsökelsen. 17Döda nu alla barn av manligt kön, och döda alla kvinnor som har haft samlag med en man. 18Men de flickor som inte har legat med någon man skall ni låta leva och behålla för egen del. 19Själva skall ni hålla er utanför lägret i sju dagar. Var och en som har dräpt någon eller rört vid en död skall rena sig på den tredje och den sjunde dagen, det gäller både er och era fångar. 20Ni skall också rena alla kläder, allt som är gjort av skinn eller gethår och alla träföremål.«

21Prästen Elasar sade till soldaterna som varit med i kriget: »Detta är den lagbestämmelse som Herren har gett åt Mose: 22Det som är av guld eller silver, koppar eller järn, tenn eller bly, 23allt som tål eld, måste ni föra genom eld. Då blir det rent. Men det skall också renas med reningsvatten. Allt som inte tål eld skall ni föra genom vatten. 24Tvätta era kläder den sjunde dagen. Då blir ni rena, och sedan kan ni gå in i lägret igen.«

Fördelning av bytet

25Herren sade till Mose:

26Du och prästen Elasar och menighetens familjeöverhuvuden skall räkna människorna och djuren i krigsbytet. 27Dela sedan bytet och ge hälften åt krigarna som varit med i striden och hälften åt resten av menigheten. 28Låt soldaterna som varit med i striden betala en tribut åt Herren. Den skall bestå av en femhundradel av människorna, korna, åsnorna och fåren. 29Detta skall du ta från deras andel och ge åt prästen Elasar som en offergåva åt Herren. 30Från de andra israeliternas andel skall du ta en femtiondel av människorna och av all boskap, av kor, åsnor och får. Detta skall du ge åt leviterna som ansvarar för Herrens boning.

31Mose och prästen Elasar gjorde som Herren hade befallt Mose. 32Krigsbytet, det som återstod av vad soldaterna hade tagit, utgjordes av 675 000 får, 3372 000 kor, 3461 000 åsnor 35och allt som allt 32 000 människor, de flickor som inte hade legat med någon man.

36Hälften av detta, den lott som tillföll dem som varit med i striden, uppgick till 337 500 får, 37därav 675 får som blev tribut åt Herren, 3836 000 kor, därav 72 som tribut åt Herren, 3930 500 åsnor, därav 61 som tribut åt Herren, 40och 16 000 människor, därav 32 som tribut åt Herren. 41Mose överlämnade tributen, Herrens offergåva, till prästen Elasar, så som Herren hade befallt Mose.

42Den andra hälften, israeliternas andel, som Mose hade avskilt från de stridande männens, 43alltså menighetens andel, utgjordes av 337 500 får, 4436 000 kor, 4530 500 åsnor 46och 16 000 människor. 47Från israeliternas andel tog Mose en femtiondel av både människor och boskap och gav den åt leviterna, som hade ansvaret för Herrens boning, så som Herren hade befallt Mose.

48Häravdelningarnas befäl, de högre och lägre officerarna, kom fram till Mose 49och sade till honom: »Vi, dina tjänare, har räknat soldaterna som står under vårt befäl. Ingen av våra män saknas. 50Därför vill vi nu ge en offergåva åt Herren. Var och en ger de guldföremål han har kommit över, armband, länkar och ringar, örhängen och halssmycken, som lösen för sitt liv inför Herren.« 51Mose och prästen Elasar tog emot guldet av dem, alla guldsmedsarbetena. 52Den offergärd av guld som de högre och lägre officerarna frambar till Herren vägde sammanlagt 16 750 siklar; 53varje soldat hade tagit byte. 54Mose och prästen Elasar tog emot guldet från officerarna och förde det till uppenbarelsetältet, för att israeliterna skulle bli ihågkomna inför Herren.