Bibel 2000 (B2000)
2

21Herren talade till Mose och Aron:

2Israeliterna skall slå läger var och en under sin fana, vid sina familjers fälttecken. De skall slå läger runt omkring uppenbarelsetältet men ett stycke därifrån.

3På framsidan, åt öster, skall Judas här ha sitt läger, ordnad i avdelningar. Nachshon, Amminadavs son, är hövding över Judas män, 4de 74 600 som mönstrats i hans avdelning. 5Intill honom skall dels Isaskars stam ha sitt läger med Netanel, Suars son, som hövding över Isaskars män, 6de 54 400 som mönstrats i hans avdelning, 7dels Sebulons stam med Eliav, Helons son, som hövding över Sebulons män, 8de 57 400 som mönstrats i hans avdelning. 9De mönstrade i Judas läger är sammanlagt 186 400 man, ordnade i avdelningar. Vid uppbrott skall de inta den första platsen.

10Rubens här skall ha sitt läger på den södra sidan, ordnad i avdelningar. Elisur, Shedeurs son, är hövding över Rubens män, 11de 46 500 som mönstrats i hans avdelning. 12Intill honom skall dels Simons stam ha sitt läger med Shelumiel, Surishaddajs son, som hövding över Simons män, 13de 59 300 som mönstrats i hans avdelning, 14dels Gads stam med Eljasaf, Deguels son, som hövding över Gads män, 15de 45 650 som mönstrats i hans avdelning. 16De mönstrade i Rubens läger är sammanlagt 151 450 man, ordnade i avdelningar. Vid uppbrott skall de inta den andra platsen.

17Vid uppbrott skall uppenbarelsetältet och leviternas läger inta platsen i mitten, mellan de övriga lägren. Alla skall bryta upp i den ordning de varit lägrade, var och en på sin bestämda plats och under sin fana.

18Efraims här, ordnad i avdelningar, skall ha sitt läger på den västra sidan. Elishama, Ammihuds son, är hövding över Efraims män, 19de 40 500 som mönstrats i hans avdelning. 20Intill honom dels Manasses stam med Gamliel, Pedasurs son, som hövding över Manasses män, 21de 32 200 som mönstrats i hans avdelning, 22dels Benjamins stam med Avidan, Gidonis son, som hövding över Benjamins män, 23de 35 400 som mönstrats i hans avdelning. 24De mönstrade i Efraims läger är sammanlagt 108 100 man, ordnade i avdelningar. Vid uppbrott skall de inta den tredje platsen.

25Dans här skall ha sitt läger på den norra sidan, ordnad i avdelningar. Achieser, Ammishaddajs son, är hövding över Dans män, 26de 62 700 som mönstrats i hans avdelning. 27Intill honom skall dels Ashers stam ha sitt läger med Pagiel, Okrans son, som hövding över Ashers män, 28de 41 500 som mönstrats i hans avdelning, 29dels Naftalis stam med Achira, Enans son, som hövding över Naftalis män, 30de 53 400 som mönstrats i hans avdelning. 31De mönstrade i Dans läger är sammanlagt 157 600 man. Vid uppbrott skall de inta den sista platsen, under sin fana.

32Detta var de israeliter som blev mönstrade, familj för familj. De mönstrade i samtliga läger var sammanlagt 603 550 man, ordnade i häravdelningar. 33Leviterna blev inte mönstrade tillsammans med de övriga israeliterna, ty så hade Herren befallt Mose.

34Israeliterna gjorde så. De gjorde allting så som Herren hade befallt Mose: så slog de läger under sina fanor, och så bröt de upp, var och en med sin släkt och sin familj.

3

Leviterna mönstras

31Detta var Arons och Moses släkt vid den tid då Herren talade med Mose på Sinaiberget: 2Arons söner hette Nadav, den förstfödde, och Avihu, Elasar och Itamar. 3Så hette Arons söner, de smorda prästerna, som hade vigts till prästämbetet. 4Men Nadav och Avihu föll döda ner inför Herren när de bar fram otillåten eld inför honom i Sinaiöknen, och de hade inga söner. Därför kom bara Elasar och Itamar att vara präster under sin far Aron.

5Herren talade till Mose:

6För hit Levis stam och låt dem ställa sig inför prästen Aron för att bli hans tjänare. 7De skall utföra uppgifter för hans och hela menighetens räkning utanför uppenbarelsetältet, då de gör tjänst vid boningen. 8De skall sköta uppenbarelsetältets alla tillbehör och utföra uppgifter för israeliternas räkning, då de gör tjänst vid boningen. 9Du skall ställa leviterna i Arons och hans söners tjänst; de har avskilts åt honom från de andra israeliterna. 10Aron och hans söner skall du ålägga att ha ansvar för sitt prästämbete. Varje obehörig som inkräktar på det skall dödas.

11Herren talade till Mose:

12Jag har själv skilt ut leviterna från de andra israeliterna i stället för allt förstfött bland dem, det som först kommer ur moderlivet; leviterna skall tillhöra mig. 13Allt förstfött tillhör mig. Den gången då jag dräpte alla förstfödda i Egypten helgade jag åt mig allt förstfött bland israeliterna, bland både människor och boskap; det tillhör mig. Jag är Herren.

14Herren talade till Mose i Sinaiöknen:

15Mönstra Levis ättlingar, familj för familj och släkt för släkt. Alla av manligt kön från en månads ålder och uppåt skall du mönstra.

16Och Mose mönstrade dem enligt Herrens befallning till honom, så som Herren hade sagt.

17Detta är namnen på Levis söner: Gershon, Kehat och Merari. 18Detta är namnen på Gershons söner och deras släkter: Livni och Shimi. 19Kehats söner och deras släkter var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. 20Meraris söner och deras släkter var Machli och Mushi. Detta var de levitiska släkterna, familj för familj.

21Från Gershon härstammade livniterna och shimiterna, de gershonitiska släkterna. 22De mönstrade, alla av manligt kön från en månads ålder och uppåt, dessa mönstrade var sammanlagt 7 500. 23De gershonitiska släkterna skulle ha sitt läger bakom boningen, på den västra sidan. 24Överhuvud för gershoniternas familjer var Eljasaf, Laels son. 25Gershoniternas uppgifter vid uppenbarelsetältet omfattade boningen, tältet och tältöverdraget, draperiet för ingången till uppenbarelsetältet, 26omhängena till förgården, draperiet för ingången till förgården runt boningen och altaret, samt linorna och allt arbete som hörde till.

27Från Kehat härstammade amramiterna, jishariterna, hebroniterna och ussieliterna, de kehatitiska släkterna. 28Dessa, alla av manligt kön från en månads ålder och uppåt, var sammanlagt 8 300. De hade till uppgift att svara för de heliga föremålen. 29Kehatiternas släkter skulle ha sitt läger bredvid boningen, på den södra sidan. 30Överhuvud för de kehatitiska släkternas familjer var Elisafan, Ussiels son. 31Kehatiternas uppgifter omfattade arken, bordet, lampstället, altarna och de heliga föremål som användes vid gudstjänsten samt förhänget och allt arbete som hörde till. 32Leviternas högsta överhuvud var prästen Arons son Elasar. Han skulle leda dem som hade till uppgift att svara för de heliga föremålen.

33Från Merari härstammade machliterna och mushiterna, de meraritiska släkterna. 34De mönstrade, alla av manligt kön från en månads ålder och uppåt, var sammanlagt 6 200. 35Överhuvud för de meraritiska släkternas familjer var Suriel, Avichajils son. De skulle ha sitt läger bredvid boningen, på den norra sidan. 36De uppgifter som ålades merariterna omfattade boningens bräder, tvärbalkar, stolpar och socklar samt övriga tillbehör och allt arbete som hörde till, 37liksom stolparna runt förgården med tillhörande socklar, pluggar och linor.

38Mitt för boningen, på framsidan, skulle Mose och Aron och hans söner ha sitt läger, framför uppenbarelsetältet, åt öster. De skulle för israeliternas räkning svara för uppgifterna i helgedomen. Varje obehörig som kom den nära skulle dödas.

39De mönstrade leviterna, som hade mönstrats släkt för släkt av Mose och Aron enligt Herrens befallning, alla av manligt kön från en månads ålder och uppåt, var sammanlagt 22 000.

40Herren sade till Mose:

Mönstra alla förstfödda israeliter av manligt kön från en månads ålder och uppåt och räkna namnen. 41Du skall skilja ut leviterna åt mig — jag är Herren — i stället för alla förstfödda bland israeliterna, och leviternas boskap i stället för allt förstfött bland israeliternas boskap.

42Och Mose mönstrade alla förstfödda israeliter, så som Herren hade befallt honom. 43När deras namn räknades vid mönstringen var de förstfödda av manligt kön från en månads ålder och uppåt sammanlagt 22 273.

44Herren talade till Mose:

45I stället för alla förstfödda bland israeliterna skall du skilja ut leviterna, och i stället för israeliternas boskap leviternas boskap. Leviterna skall vara min egendom. Jag är Herren. 46Eftersom de förstfödda israeliterna är 273 fler än leviterna, skall de övertaliga lösas ut 47med fem siklar per person, efter tempelvikt — 20 gera per sikel. 48Pengarna skall du ge åt Aron och hans söner som lösen för de övertaliga.

49Mose tog lösesumman från de övertaliga, de som inte hade blivit utlösta mot leviter. 50Från de förstfödda israeliterna tog han pengarna: 1 365 siklar efter tempelvikt. 51Lösesumman gav Mose åt Aron och hans söner enligt Herrens befallning till Mose, så som Herren hade sagt.

4

Leviternas arbetsordning

41Herren talade till Mose och Aron:

2Räkna antalet kehatiter bland leviterna, släkt för släkt och familj för familj, 3samtliga arbetsföra från trettio års ålder och uppåt, ända till femtio år, dem som skall göra tjänst vid uppenbarelsetältet. 4Detta är kehatiternas uppgift vid uppenbarelsetältet: att svara för de högheliga föremålen.

5När lägret bryts skall Aron och hans söner gå in och ta ner det skylande förhänget och hölja förbundstecknets ark med det. 6Sedan skall de lägga ett täcke av delfinskinn över den och breda ut ett kläde ovanpå, helt i violett. Därefter skall de skjuta in bärstängerna.

7Över skådebrödsbordet skall de breda ut ett violett kläde och ställa faten, skålarna och bägarna ovanpå, liksom kannorna till dryckesoffren. Även skådebröden skall ligga där. 8De skall breda ut ett karmosinrött kläde över allt detta och sedan hölja det hela med ett överdrag av delfinskinn. Därefter skall de skjuta in bärstängerna.

9De skall ta ett violett kläde och hölja lampstället, dess lampor, tänger och brickor samt alla oljekrus som behövs när det används, 10och de skall förse lampstället och dess tillbehör med ett överdrag av delfinskinn. Därefter skall de lägga alltsammans på en bår.

11Över det gyllene altaret skall de breda ut ett violett kläde, och sedan skall de hölja det med ett överdrag av delfinskinn. Därefter skall de skjuta in bärstängerna.

12De skall ta alla föremål som används vid gudstjänsten i helgedomen, svepa in dem i ett violett kläde och sedan hölja dem med ett överdrag av delfinskinn. Därefter skall de lägga alltsammans på en bår.

13De skall ta bort askan från offeraltaret och breda ut ett purpurrött kläde över det 14och där lägga alla föremål som används vid offren, fyrfat, gafflar, skovlar och skålar, altarets samtliga tillbehör, och sedan breda ut ett täcke av delfinskinn över alltsammans. Därefter skall de skjuta in bärstängerna.

15Först sedan Aron och hans söner vid uppbrottet har höljt över alla de heliga föremålen och deras tillbehör skall kehatiterna infinna sig för att bära. Men de får inte vidröra de heliga tingen, ty då kommer de att dö. Detta är vad kehatiterna har i uppgift att bära vid uppenbarelsetältet.

16Elasar, prästen Arons son, skall ansvara för lampoljan, den välluktande rökelsen, det dagliga matoffret och smörjelseoljan. Han skall ha ansvaret för hela boningen med allt som finns där av heliga föremål och tillbehör.

17Herren talade till Mose och Aron:

18Se till att den kehatitiska släktgrenen inte skärs bort från leviternas stam! 19Gör så här: Aron och hans söner skall gå dit och ge var och en av dem anvisningar om vad han skall göra och bära. Då förblir de vid liv och dör inte när de kommer i närheten av de högheliga föremålen. 20De får inte gå in och se de heliga föremålen ens för ett ögonblick, ty då kommer de att dö.

21Herren talade till Mose:

22Räkna också gershoniterna, familj för familj och släkt för släkt. 23Mönstra samtliga arbetsföra, från trettio års ålder och uppåt, ända till femtio år, dem som skall utföra arbete vid uppenbarelsetältet. 24Detta är vad de gershonitiska släkterna har i uppgift att göra och bära: 25de skall bära boningens tältvåder, uppenbarelsetältet, tältets överdrag och överdraget av delfinskinn ovanpå detta, draperiet för ingången till uppenbarelsetältet, 26omhängena till förgården och draperiet till portöppningen i förgården runt boningen och altaret, alla linor som hör till samt alla redskap som krävs för arbetet. De skall utföra allt arbete som behöver göras i samband med detta. 27Alla gershoniternas uppgifter, såväl bärandet som annat arbete, skall utföras under ledning av Aron och hans söner; ni skall ge dem anvisningar om allt som det åligger dem att bära. 28Detta är de uppgifter vid uppenbarelsetältet som åligger de gershonitiska släkterna, och vad de har att göra skall de utföra under uppsikt av Itamar, prästen Arons son.

29Och merariterna skall du mönstra, släkt för släkt och familj för familj. 30Mönstra samtliga arbetsföra från trettio års ålder och uppåt, ända till femtio år, dem som skall utföra arbete vid uppenbarelsetältet. 31Detta är vad som åligger dem att bära, alla deras uppgifter vid uppenbarelsetältet: boningens bräder och dess tvärbalkar, stolpar och socklar, 32vidare stolparna runt förgården med tillhörande socklar, pluggar och linor, alltså alla tillbehör och allt arbete som hör till. Ni skall ge dem uttryckliga anvisningar om varje föremål som det åligger dem att bära. 33Detta är de uppgifter som åligger de meraritiska släkterna, alla deras uppgifter vid uppenbarelsetältet, och de skall utföras under uppsikt av Itamar, prästen Arons son.

34Mose, Aron och menighetens hövdingar mönstrade kehatiterna, släkt för släkt och familj för familj, 35samtliga arbetsföra från trettio års ålder och uppåt, ända till femtio år, dem som skulle arbeta vid uppenbarelsetältet. 36De som mönstrades, släkt för släkt, var 2 750 man. 37Detta var de som blev mönstrade i de kehatitiska släkterna, alla de som skulle arbeta vid uppenbarelsetältet och som Mose och Aron mönstrade enligt vad Herren hade sagt genom Mose.

38De gershoniter som mönstrades, släkt för släkt och familj för familj, 39samtliga arbetsföra från trettio års ålder och uppåt, ända till femtio år, de som skulle arbeta vid uppenbarelsetältet, 40dessa som mönstrades, släkt för släkt och familj för familj, var 2 630 man. 41Detta var de som blev mönstrade i de gershonitiska släkterna, alla de som skulle arbeta vid uppenbarelsetältet och som Mose och Aron mönstrade enligt vad Herren hade sagt.

42De av meraritisk släkt som mönstrades, släkt för släkt och familj för familj, 43samtliga arbetsföra från trettio års ålder och uppåt, ända till femtio år, de som skulle arbeta vid uppenbarelsetältet, 44dessa som mönstrades, släkt för släkt, var 3 200 man. 45Detta var de som blev mönstrade i de meraritiska släkterna, de som Mose och Aron mönstrade enligt vad Herren hade sagt genom Mose.

46De leviter som Mose, Aron och Israels hövdingar mönstrade, släkt för släkt och familj för familj, 47samtliga från trettio års ålder och uppåt, ända till femtio år, alla arbetsdugliga som skulle bära eller utföra andra uppgifter vid uppenbarelsetältet, 48dessa som mönstrades var sammanlagt 8 580 man. 49Enligt vad Herren hade sagt genom Mose insattes var och en till att göra eller bära det han skulle, och de blev mönstrade så som Herren hade befallt Mose.