Bibel 2000 (B2000)
26

261sade Herren till Mose och till prästen Elasar, Arons son:

2Räkna hela den israelitiska menigheten från tjugo års ålder och uppåt, familj för familj, alla vapenföra israeliter.

3Mose och prästen Elasar mönstrade dem då på Moabs hedar, vid Jordan, mitt emot Jeriko, 4alla som var tjugo år eller mer, så som Herren hade befallt Mose.

Detta var de israeliter som hade dragit ut ur Egypten:

5Ruben var Israels förstfödde. Rubens ättlingar, släkt för släkt, var Henok och henokiternas släkt, Pallu och palluiternas släkt, 6Hesron och hesroniternas släkt, Karmi och karmiternas släkt. 7Detta var de rubenitiska släkterna; bland dem mönstrades 43 730 man.

8Pallus son var Eliav. 9Eliavs söner var Nemuel, Datan och Aviram. Det var Datan och Aviram, män som blivit utvalda ur menigheten, som satte sig upp mot Mose och Aron och ingick i Korachs menighet när den satte sig upp mot Herren. 10Då öppnade jorden sitt gap och slukade både dem och Korach. Samtidigt omkom deras menighet, i och med att elden förbrände de 250 männen. De blev ett varnande exempel; 11men Korachs söner dog inte.

12Simons ättlingar, släkt för släkt, var Nemuel och nemueliternas släkt, Jamin och jaminiternas släkt, Jakin och jakiniternas släkt, 13Serach och serachiternas släkt, Saul och sauliternas släkt. 14Detta var de simonitiska släkterna enligt mönstringen: 22 200 man.

15Gads ättlingar, släkt för släkt, var Sefon och sefoniternas släkt, Haggi och haggiternas släkt, Shuni och shuniternas släkt, 16Osni och osniternas släkt, Eri och eriternas släkt, 17Arod och aroditernas släkt, Areli och areliternas släkt. 18Detta var Gads ättlingars släkter enligt mönstringen: 40 500 man.

19Er och Onan var söner till Juda, men båda hade dött i Kanaan. 20Judas ättlingar var därefter, släkt för släkt, Shela och shelaiternas släkt, Peres och peresiternas släkt, Serach och serachiternas släkt. 21Peres ättlingar var Hesron och hesroniternas släkt, Hamul och hamuliternas släkt. 22Detta var Judas släkter enligt mönstringen: 76 500 man.

23Isaskars ättlingar, släkt för släkt, var Tola och tolaiternas släkt, Puva och puvaiternas släkt, 24Jashuv och jashuviternas släkt, Shimron och shimroniternas släkt. 25Detta var Isaskars släkter enligt mönstringen: 64 300 man.

26Sebulons ättlingar, släkt för släkt, var Sered och serediternas släkt, Elon och eloniternas släkt, Jachleel och jachleeliternas släkt. 27Detta var de sebulonitiska släkterna enligt mönstringen: 60 500 man.

28Josefs ättlingar, släkt för släkt, härstammade från Manasse och Efraim. 29Manasses ättlingar var Makir och makiriternas släkt. Makir blev far till Gilead; från denne härstammade gileaditernas släkt. 30Detta är Gileads ättlingar: Ieser och ieseriternas släkt, Helek och helekiternas släkt, 31Asriel och asrieliternas släkt, Shekem och shekemiternas släkt, 32Shemida och shemidaiternas släkt, Hefer och heferiternas släkt. 33Hefers son Selofchad fick inga söner utan bara döttrar. Selofchads döttrar hette Machla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa. 34Detta var Manasses släkter enligt mönstringen: 52 700 man.

35Efraims ättlingar, släkt för släkt, var Shutelach och shutelachiternas släkt, Beker och bekeriternas släkt, Tachan och tachaniternas släkt. 36Och detta är Shutelachs ättlingar: Eran och eraniternas släkt. 37Detta var Efraims ättlingars släkter enligt mönstringen: 32 500 man.

Detta var Josefs ättlingar, släkt för släkt.

38Benjamins ättlingar, släkt för släkt, var Bela och belaiternas släkt, Ashbel och ashbeliternas släkt, Achiram och achiramiternas släkt, 39Shufam och shufamiternas släkt, Hufam och hufamiternas släkt. 40Belas söner var Ard och Naaman. Från Ard härstammade arditernas släkt, från Naaman naamaniternas släkt. 41Detta var Benjamins ättlingars släkter enligt mönstringen: 45 600 man.

42Dans ättlingar, släkt för släkt, var Shucham och shuchamiternas släkt. Detta var Dans släkter 43enligt mönstringen: 64 400 man.

44Ashers ättlingar, släkt för släkt, var Jimna och jimnaiternas släkt, Jishvi och jishviternas släkt, Beria och beriaiternas släkt. 45Berias ättlingar var Hever och heveriternas släkt, Malkiel och malkieliternas släkt. 46Ashers dotter hette Serach. 47Detta var Ashers ättlingars släkter enligt mönstringen: 53 400 man.

48Naftalis ättlingar, släkt för släkt, var Jachseel och jachseeliternas släkt, Guni och guniternas släkt, 49Jeser och jeseriternas släkt, Shillem och shillemiternas släkt. 50Detta var Naftalis släkter enligt mönstringen: 45 400 man.

51Detta var de israeliter som blev mönstrade: 601 730 man.

52Herren talade till Mose:

53Åt dessa stammar skall landet fördelas och ges som egendom, allt efter antalet personer. 54Åt en stor stam skall du ge en stor andel, åt en liten stam en liten. Varje stam skall få en andel motsvarande antalet mönstrade. 55Landet skall delas genom lottning; man skall fördela det efter fädernestammarnas namn. 56Efter lottens utslag skall varje stam, stor eller liten, få sin andel.

57Detta är de som blev mönstrade bland leviterna, släkt för släkt: Gershon och gershoniternas släkt, Kehat och kehatiternas släkt, Merari och merariternas släkt.

58Detta är de släkter som härstammar från Levi: livniternas släkt, hebroniternas släkt, machliternas släkt, mushiternas släkt, korachiternas släkt. Kehat blev far till Amram. 59Amrams hustru hette Jokeved, Levis dotter, som föddes åt Levi i Egypten. Åt Amram födde hon Aron och Mose och deras syster Mirjam. 60Aron fick sönerna Nadav och Avihu, Elasar och Itamar. 61Nadav och Avihu dog när de bar fram otillåten eld inför Herren.

62De mönstrade bland dessa släkter, alla av manligt kön från en månads ålder och uppåt, var 23 000 man. De blev inte mönstrade tillsammans med de andra israeliterna, eftersom de inte fick någon egendom som de andra.

63Detta var de som mönstrades av Mose och prästen Elasar när de mönstrade israeliterna på Moabs hedar, vid Jordan, mitt emot Jeriko. 64Bland dem fanns ingen som Mose och prästen Aron hade mönstrat när de mönstrade israeliterna i Sinaiöknen. 65Om dem hade Herren sagt: »De skall möta döden i öknen.« Och ingen fanns längre kvar av dem, utom Kalev, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.

27

Selofchads döttrar och kvinnors arvsrätt

271Nu trädde Selofchads döttrar fram. Selofchad var son till Hefer, son till Gilead, son till Makir, son till Manasse; han hörde till Manasses, Josefs sons, släkter. Döttrarna hette Machla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa. 2De ställde sig inför Mose och prästen Elasar, inför hövdingarna och hela menigheten vid ingången till uppenbarelsetältet och sade: 3»Vår far dog i öknen, men han var inte med i den menighet som gaddade sig samman mot Herren, Korachs menighet, utan dog på grund av sin egen synd. Han hade inga söner. 4Måste vår fars namn utplånas ur hans släkt, därför att han inte hade någon son? Låt oss få mark att äga liksom vår fars manliga släktingar.«

5Mose lade fram deras sak inför Herren, 6och Herren talade till Mose:

7Selofchads döttrar har rätt. Du skall låta dem ärva mark liksom deras manliga släktingar; låt arvet efter deras far tillfalla dem. 8Sedan skall du tala till israeliterna: Om en man dör utan att efterlämna någon son, skall ni låta hans arv tillfalla hans dotter. 9Om han inte hade någon dotter, skall ni ge hans arv åt hans bröder. 10Hade han inga bröder, skall ni ge hans arv åt hans fars bröder. 11Hade hans far inga bröder, skall ni ge hans arv åt den närmaste anförvanten i hans släkt; denne skall ärva. Detta skall vara gällande lag för israeliterna — så har Herren befallt Mose.

Josua utses till Moses efterträdare

12Herren sade till Mose: »Gå upp i Avarimbergen här och se ut över det land som jag har gett åt israeliterna. 13När du har sett det skall också du förenas med dina fäder, liksom din bror Aron, 14ty när menigheten gjorde uppror i Sinöknen höll ni mig inte helig inför israeliterna utan trotsade min befallning om vattnet« (dvs. Merivavattnet i Kadesh i Sinöknen).

15Då sade Mose till Herren: 16»Må Herren, den Gud som ger alla människor liv och ande, utse en ledare för menigheten, 17en som kan leda deras fälttåg, föra dem ut i strid och tillbaka igen, så att inte Herrens menighet blir som får utan herde.«

18Herren svarade: »Hämta Josua, Nuns son, han är en man med ande. Lägg din hand på honom, 19ställ honom inför prästen Elasar och hela menigheten och ge honom hans uppdrag i deras åsyn. 20Låt honom få del av din egen myndighet, så att hela den israelitiska menigheten lyder honom. 21Men han skall vända sig till prästen Elasar, som för hans räkning skall söka vägledning inför Herren med hjälp av orakel. På hans ord skall de dra ut, och på hans ord skall de vända tillbaka, Josua liksom de andra israeliterna, hela menigheten.«

22Mose gjorde som Herren hade befallt honom. Han hämtade Josua, ställde honom inför prästen Elasar och hela menigheten, 23lade sina händer på honom och gav honom hans uppdrag, så som Herren hade sagt genom Mose.

28

Offer- och högtidskalender

281Herren talade till Mose:

2Ge israeliterna följande påbud: De offergåvor som tillkommer mig, min föda, alltså mina eldoffer, den lukt som gör mig nöjd, skall ni vara noga med att ge på fastställda tider.

3Säg till dem: Detta är de eldoffer ni skall ge åt Herren: två årsgamla, felfria lamm som brännoffer varje dag i all framtid. 4Det ena lammet skall du offra på morgonen, det andra mellan skymning och mörker, 5och som matoffer en tiondels efa siktat mjöl, blandat med en kvarts hin olja av stötta oliver. 6Detta är det dagliga brännoffret, instiftat på Sinaiberget, en lukt som gör Herren nöjd, ett eldoffer åt honom. 7Som dryckesoffer till det första lammet skall du ge en kvarts hin, ett offer av en rusande dryck skall du utgjuta åt Herren i helgedomen. 8Det andra lammet skall du offra mellan skymning och mörker; med samma slags matoffer och dryckesoffer som om morgonen skall du offra det, ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.

9På sabbatsdagen skall du offra två årsgamla, felfria lamm, och som matoffer två tiondels efa siktat mjöl, blandat med olja, och dessutom det tillhörande dryckesoffret. 10Detta är sabbatsbrännoffret på dess bestämda dag, sabbaten, utöver det dagliga brännoffret med dess dryckesoffer.

11Vid era nymånadsfester skall ni som brännoffer till Herren frambära två ungtjurar, en bagge och sju årsgamla lamm, alla felfria, 12samt tre tiondels efa siktat mjöl, blandat med olja, som matoffer till varje tjur, två tiondels efa siktat mjöl, blandat med olja, som matoffer till baggen 13och en tiondels efa siktat mjöl, blandat med olja, som matoffer till varje lamm. Det blir ett brännoffer, en lukt som gör Herren nöjd, ett eldoffer åt honom. 14De tillhörande dryckesoffren skall bestå av en halv hin vin till tjurarna, en tredjedels hin till baggen och en kvarts hin till lammen. Detta är nymånadsbrännoffret på dess bestämda dag, nymånadsdagen, likadant vid alla årets nymånadsfester. 15Dessutom skall ni offra en getabock som syndoffer åt Herren. Allt detta skall offras utöver det dagliga brännoffret med dess dryckesoffer.

16I första månaden, på fjortonde dagen i månaden, är det Herrens påsk, 17och på femtonde dagen i samma månad skall det hållas en högtid. I sju dagar skall man äta osyrat bröd. 18Den första dagen skall det hållas en helig sammankomst; då får ni inte utföra några sysslor. 19Som ett eldoffer, ett brännoffer åt Herren, skall ni offra två ungtjurar, en bagge och sju årsgamla lamm; de skall vara felfria. 20Det tillhörande matoffret skall bestå av siktat mjöl, blandat med olja: ni skall offra tre tiondels efa till tjurarna, två tiondels efa till baggen 21och offra en tiondels efa till vart och ett av de sju lammen. 22Dessutom skall ni offra en syndofferbock för att bringa försoning åt er. 23Allt detta skall ni offra förutom morgonens brännoffer, som är en del av det dagliga brännoffret. 24På detta sätt skall ni frambära offer varje dag under de sju dagarna, som föda, som eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd. Det skall offras utöver det dagliga brännoffret med dess dryckesoffer. 25Den sjunde dagen skall ni hålla en helig sammankomst; då får ni inte utföra några sysslor.

26På förstlingsoffrets dag, när ni under er veckohögtid bär fram ett matoffer av den nya skörden till Herren, skall ni hålla en helig sammankomst; då får ni inte utföra några sysslor. 27Som ett brännoffer, en lukt som gör Herren nöjd, skall ni offra två ungtjurar, en bagge och sju årsgamla lamm; de skall vara felfria. 28Det tillhörande matoffret skall bestå av siktat mjöl, blandat med olja: tre tiondels efa till varje tjur, två tiondels efa till baggen 29och en tiondels efa till vart och ett av de sju lammen. 30Dessutom skall ni offra en getabock för att bringa försoning åt er. 31Allt detta skall ni offra förutom det dagliga brännoffret med dess matoffer och dryckesoffer.