Bibel 2000 (B2000)
26

261

26
4~Mos 1:2+
sade Herren till Mose och till prästen Elasar, Arons son:

226:2 Räkna hela den israelitiska menigheten Den förnyade räkningen (jfr 1:2 med not) skall visa folkets numerär efter vandringsåren i öknen. Den generation som lämnade Egypten är nu död (v. 64 f.).Räkna hela den israelitiska menigheten från tjugo års ålder och uppåt, familj för familj, alla vapenföra israeliter.

3Mose och prästen Elasar mönstrade dem då på Moabs hedar, vid Jordan, mitt emot Jeriko, 4alla som var tjugo år eller mer, så som Herren hade befallt Mose.

Detta var de israeliter som hade dragit ut ur Egypten:

5Ruben var Israels förstfödde. Rubens ättlingar, släkt för släkt, var Henok och henokiternas släkt, Pallu och palluiternas släkt, 6Hesron och hesroniternas släkt, Karmi och karmiternas släkt. 7Detta var de rubenitiska släkterna; bland dem mönstrades 43 730 man.

8Pallus son var Eliav. 9

26:9 ff.
4~Mos 16:1
Eliavs söner var Nemuel, Datan och Aviram. Det var Datan och Aviram, män som blivit utvalda ur menigheten, som satte sig upp mot Mose och Aron och ingick i Korachs menighet när den satte sig upp mot Herren. 10Då öppnade jorden sitt gap och slukade både dem och Korach. Samtidigt omkom deras menighet, i och med att elden förbrände de 250 männen. De blev ett varnande exempel; 11men Korachs söner dog inte.

12Simons ättlingar, släkt för släkt, var Nemuel och nemueliternas släkt, Jamin och jaminiternas släkt, Jakin och jakiniternas släkt, 13Serach och serachiternas släkt, Saul och sauliternas släkt. 14Detta var de simonitiska släkterna enligt mönstringen: 22 200 man.

15Gads ättlingar, släkt för släkt, var Sefon och sefoniternas släkt, Haggi och haggiternas släkt, Shuni och shuniternas släkt, 16Osni och osniternas släkt, Eri och eriternas släkt, 17Arod och aroditernas släkt, Areli och areliternas släkt. 18Detta var Gads ättlingars släkter enligt mönstringen: 40 500 man.

19

26:19
1~Mos 38:6
Er och Onan var söner till Juda, men båda hade dött i Kanaan. 20Judas ättlingar var därefter, släkt för släkt, Shela och shelaiternas släkt, Peres och peresiternas släkt, Serach och serachiternas släkt. 21Peres ättlingar var Hesron och hesroniternas släkt, Hamul och hamuliternas släkt. 22Detta var Judas släkter enligt mönstringen: 76 500 man.

23Isaskars ättlingar, släkt för släkt, var Tola och tolaiternas släkt, Puva och puvaiternas släkt, 24Jashuv och jashuviternas släkt, Shimron och shimroniternas släkt. 25Detta var Isaskars släkter enligt mönstringen: 64 300 man.

26Sebulons ättlingar, släkt för släkt, var Sered och serediternas släkt, Elon och eloniternas släkt, Jachleel och jachleeliternas släkt. 27Detta var de sebulonitiska släkterna enligt mönstringen: 60 500 man.

28Josefs ättlingar, släkt för släkt, härstammade från Manasse och Efraim. 29Manasses ättlingar var Makir och makiriternas släkt. Makir blev far till Gilead; från denne härstammade gileaditernas släkt. 30Detta är Gileads ättlingar: Ieser och ieseriternas släkt, Helek och helekiternas släkt, 31Asriel och asrieliternas släkt, Shekem och shekemiternas släkt, 32Shemida och shemidaiternas släkt, Hefer och heferiternas släkt. 33

26:33
4~Mos 27:1–11+
Hefers son Selofchad fick inga söner utan bara döttrar. Selofchads döttrar hette Machla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa. 34Detta var Manasses släkter enligt mönstringen: 52 700 man.

35Efraims ättlingar, släkt för släkt, var Shutelach och shutelachiternas släkt, Beker och bekeriternas släkt, Tachan och tachaniternas släkt. 36Och detta är Shutelachs ättlingar: Eran och eraniternas släkt. 37Detta var Efraims ättlingars släkter enligt mönstringen: 32 500 man.

Detta var Josefs ättlingar, släkt för släkt.

38Benjamins ättlingar, släkt för släkt, var Bela och belaiternas släkt, Ashbel och ashbeliternas släkt, Achiram och achiramiternas släkt, 39Shufam och shufamiternas släkt, Hufam och hufamiternas släkt. 40Belas söner var Ard och Naaman. Från Ard härstammade arditernas släkt, från Naaman naamaniternas släkt. 41Detta var Benjamins ättlingars släkter enligt mönstringen: 45 600 man.

4226:42 Shucham … Detta var Dans släkter Flertalsformen används trots att bara en släkt räknades till stammen. Formlerna upprepas ofta mekaniskt.Dans ättlingar, släkt för släkt, var Shucham och shuchamiternas släkt. Detta var Dans släkter 43enligt mönstringen: 64 400 man.

44Ashers ättlingar, släkt för släkt, var Jimna och jimnaiternas släkt, Jishvi och jishviternas släkt, Beria och beriaiternas släkt. 45Berias ättlingar var Hever och heveriternas släkt, Malkiel och malkieliternas släkt. 46Ashers dotter hette Serach. 47Detta var Ashers ättlingars släkter enligt mönstringen: 53 400 man.

48Naftalis ättlingar, släkt för släkt, var Jachseel och jachseeliternas släkt, Guni och guniternas släkt, 49Jeser och jeseriternas släkt, Shillem och shillemiternas släkt. 50Detta var Naftalis släkter enligt mönstringen: 45 400 man.

51

26:51
4~Mos 1:46
Detta var de israeliter som blev mönstrade: 601 730 man.

52Herren talade till Mose:

5326:53 ff. skall landet fördelas Här liksom i 33:54 anges två olika principer för landets fördelning.Åt dessa stammar skall landet fördelas och ges som egendom, allt efter antalet personer. 54Åt en stor stam skall du ge en stor andel, åt en liten stam en liten. Varje stam skall få en andel motsvarande antalet mönstrade. 55Landet skall delas genom lottning; man skall fördela det efter fädernestammarnas namn. 56Efter lottens utslag skall varje stam, stor eller liten, få sin andel.

57Detta är de som blev mönstrade bland leviterna, släkt för släkt: Gershon och gershoniternas släkt, Kehat och kehatiternas släkt, Merari och merariternas släkt.

58Detta är de släkter som härstammar från Levi: livniternas släkt, hebroniternas släkt, machliternas släkt, mushiternas släkt, korachiternas släkt. Kehat blev far till Amram. 59Amrams hustru hette Jokeved, Levis dotter, som föddes åt Levi i Egypten. Åt Amram födde hon Aron och Mose och deras syster Mirjam. 60Aron fick sönerna Nadav och Avihu, Elasar och Itamar. 61

26:61
3~Mos 10:1
Nadav och Avihu dog när de bar fram otillåten eld inför Herren.

62De mönstrade bland dessa släkter, alla av manligt kön från en månads ålder och uppåt, var 23 000 man. De blev inte mönstrade tillsammans med de andra israeliterna, eftersom de inte fick någon egendom som de andra.

63Detta var de som mönstrades av Mose och prästen Elasar när de mönstrade israeliterna på Moabs hedar, vid Jordan, mitt emot Jeriko. 64

26:64
4~Mos 1:18
Bland dem fanns ingen som Mose och prästen Aron hade mönstrat när de mönstrade israeliterna i Sinaiöknen. 65
26:65
4~Mos 14:1832:10
Om dem hade Herren sagt: »De skall möta döden i öknen.« Och ingen fanns längre kvar av dem, utom Kalev, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.