Bibel 2000 (B2000)
24

241Bileam förstod att det var Herrens vilja att Israel skulle välsignas. Han gick inte undan för att söka tecken som de andra gångerna, i stället vände han sig ut mot öknen. 2När han lyfte blicken såg han israeliterna lägrade stam vid stam. Då kom Guds ande över honom, 3och han sjöng sin siarsång:

Så talar Bileam, Beors son,

så talar mannen med det skarpa ögat,

4så talar han som hör Guds ord,

som äger kunskap om den Högste

och skådar den Väldige i syner —

han segnar ner, hans ögon öppnas:

5Sköna är dina tält, Jakob,

dina boningar, Israel!

6De sträcker sig vida, som gröna dalar,

de liknar trädgårdar vid en flod,

aloeträd som Herren planterat,

cedrar som växer vid vatten.

7Folkslag skall bäva för Israels makt,

hans arm skall betvinga många folk.

Hans kung skall bli större än Agag,

hans välde växa i makt och ära.

8Gud har fört honom ut ur Egypten,

hans styrka är som vildoxens horn.

Han skall sluka fientliga folk,

knäcka deras ben, krossa förtryckarna.

9Han har lagt sig till ro, han vilar likt ett lejon,

ett lejon som ingen vågar störa.

Välsignad den som välsignar dig,

förbannad den som förbannar dig.

10Balak blev rasande, knöt händerna mot Bileam och sade: »Jag kallade hit dig för att du skulle förbanna mina fiender, men nu har du välsignat dem tre gånger. 11Ge dig i väg hem! Jag lovade att löna dig rikligt, men Herren har berövat dig lönen.« 12Bileam svarade honom: »Men jag sade ju till sändebuden som du skickade: 13’Även om Balak ger mig allt silver och guld som finns i hans palats kan jag inte trotsa Herrens befallning och göra något på eget bevåg, vare sig gott eller ont.’ Vad Herren säger, det måste jag säga. 14Nu går jag hem till mitt eget folk. Men först vill jag låta dig veta vad detta folk skall göra med ditt folk i kommande dagar.« 15Och han sjöng sin siarsång:

Så talar Bileam, Beors son,

så talar mannen med det skarpa ögat,

16så talar han som hör Guds ord,

som äger kunskap om den Högste

och skådar den Väldige i syner —

han segnar ner, hans ögon öppnas:

17Jag ser honom — men inte nu,

jag skådar honom — men inte nära.

En stjärna stiger fram ur Jakob,

en spira höjs i Israel.

Han krossar Moabs tinning,

hjässan på alla ättlingar till Set.

18Edom skall bli hans egendom,

hans egendom blir Seir.

Israel skall visa sin makt,

19Jakob skall kuva sina fiender,

förgöra varje överlevande från Ir.

20Han såg Amalek, och han sjöng sin siarsång:

Amalek är främst bland folken,

men hans ättlingar skall utplånas för alltid.

21Han såg keniterna, och han sjöng sin siarsång:

Orubblig står din boning, Kain,

ditt rede vilar på klippan.

22Ändå skall det prisges åt skövling.

För hur länge? — Assur skall föra bort dig!

23Han sjöng sin siarsång:

Öarnas folk skall samlas i norr,

24skepp från kitteernas kuster.

De skall kuva Assur, kuva Ever,

ja, också han skall utplånas för alltid.

25Därefter bröt Bileam upp och återvände hem, och Balak gick åt sitt håll.

25

Avfall till moabitisk gudsdyrkan

251Israeliterna slog sig ner i Shittim. Där började folket hora med de moabitiska kvinnorna, 2som bjöd in dem till sin guds offermåltider. Folket åt med dem och tillbad deras gud. 3Att israeliterna gav sig i lag med Baal-Pegor väckte Herrens vrede, 4och han sade till Mose: »Grip ledarna för folket och häng upp dem under bar himmel inför Herren. Då skall Herrens glödande vrede vända sig från israeliterna.« 5Och Mose befallde Israels domare: »Döda dem av era män som har gett sig i lag med Baal-Pegor!«

6En israelitisk man kom in bland sina landsmän med sin midjanitiska kvinna mitt framför Mose och hela den israelitiska menigheten, som stod gråtande vid uppenbarelsetältets ingång. 7När Pinechas, son till Elasar, son till prästen Aron, såg detta steg han fram ur menigheten, tog ett spjut 8och följde efter den israelitiske mannen in i sovkammaren. Där stack han spjutet genom de båda, israeliten och kvinnan. Då upphörde den hemsökelse som härjade bland israeliterna 9och som hade krävt 24 000 människors liv.

10Herren talade till Mose:

11Pinechas, son till Elasar, son till prästen Aron, vände min vrede från israeliterna. Han gav min lidelse utlopp bland dem, så att jag inte utplånade israeliterna i min lidelse. 12Kungör därför att jag stiftar ett förbund som tillförsäkrar honom min vänskap 13och ger honom och hans efterkommande rätt till prästämbetet för all framtid, ty han brann av lidelse för sin Gud och bringade försoning åt israeliterna.

14Den dödade israeliten, han som dödades tillsammans med den midjanitiska kvinnan, hette Simri, Salus son, och var överhuvud för en familj av Simons stam. 15Den dödade midjanitiska kvinnan hette Kosbi, dotter till Sur, som var klanhövding, familjeöverhuvud, i Midjan.

16Herren talade till Mose:

17Anfall och slå midjaniterna, 18ty de anföll er genom att lömskt snärja er. Så var det när det gällde Pegor och när det gällde Kosbi, deras landsmaninna, den midjanitiska hövdingadottern, som dödades när folket hemsöktes för Pegors skull.

Israeliterna mönstras på nytt

19Efter hemsökelsen

26

261sade Herren till Mose och till prästen Elasar, Arons son:

2Räkna hela den israelitiska menigheten från tjugo års ålder och uppåt, familj för familj, alla vapenföra israeliter.

3Mose och prästen Elasar mönstrade dem då på Moabs hedar, vid Jordan, mitt emot Jeriko, 4alla som var tjugo år eller mer, så som Herren hade befallt Mose.

Detta var de israeliter som hade dragit ut ur Egypten:

5Ruben var Israels förstfödde. Rubens ättlingar, släkt för släkt, var Henok och henokiternas släkt, Pallu och palluiternas släkt, 6Hesron och hesroniternas släkt, Karmi och karmiternas släkt. 7Detta var de rubenitiska släkterna; bland dem mönstrades 43 730 man.

8Pallus son var Eliav. 9Eliavs söner var Nemuel, Datan och Aviram. Det var Datan och Aviram, män som blivit utvalda ur menigheten, som satte sig upp mot Mose och Aron och ingick i Korachs menighet när den satte sig upp mot Herren. 10Då öppnade jorden sitt gap och slukade både dem och Korach. Samtidigt omkom deras menighet, i och med att elden förbrände de 250 männen. De blev ett varnande exempel; 11men Korachs söner dog inte.

12Simons ättlingar, släkt för släkt, var Nemuel och nemueliternas släkt, Jamin och jaminiternas släkt, Jakin och jakiniternas släkt, 13Serach och serachiternas släkt, Saul och sauliternas släkt. 14Detta var de simonitiska släkterna enligt mönstringen: 22 200 man.

15Gads ättlingar, släkt för släkt, var Sefon och sefoniternas släkt, Haggi och haggiternas släkt, Shuni och shuniternas släkt, 16Osni och osniternas släkt, Eri och eriternas släkt, 17Arod och aroditernas släkt, Areli och areliternas släkt. 18Detta var Gads ättlingars släkter enligt mönstringen: 40 500 man.

19Er och Onan var söner till Juda, men båda hade dött i Kanaan. 20Judas ättlingar var därefter, släkt för släkt, Shela och shelaiternas släkt, Peres och peresiternas släkt, Serach och serachiternas släkt. 21Peres ättlingar var Hesron och hesroniternas släkt, Hamul och hamuliternas släkt. 22Detta var Judas släkter enligt mönstringen: 76 500 man.

23Isaskars ättlingar, släkt för släkt, var Tola och tolaiternas släkt, Puva och puvaiternas släkt, 24Jashuv och jashuviternas släkt, Shimron och shimroniternas släkt. 25Detta var Isaskars släkter enligt mönstringen: 64 300 man.

26Sebulons ättlingar, släkt för släkt, var Sered och serediternas släkt, Elon och eloniternas släkt, Jachleel och jachleeliternas släkt. 27Detta var de sebulonitiska släkterna enligt mönstringen: 60 500 man.

28Josefs ättlingar, släkt för släkt, härstammade från Manasse och Efraim. 29Manasses ättlingar var Makir och makiriternas släkt. Makir blev far till Gilead; från denne härstammade gileaditernas släkt. 30Detta är Gileads ättlingar: Ieser och ieseriternas släkt, Helek och helekiternas släkt, 31Asriel och asrieliternas släkt, Shekem och shekemiternas släkt, 32Shemida och shemidaiternas släkt, Hefer och heferiternas släkt. 33Hefers son Selofchad fick inga söner utan bara döttrar. Selofchads döttrar hette Machla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa. 34Detta var Manasses släkter enligt mönstringen: 52 700 man.

35Efraims ättlingar, släkt för släkt, var Shutelach och shutelachiternas släkt, Beker och bekeriternas släkt, Tachan och tachaniternas släkt. 36Och detta är Shutelachs ättlingar: Eran och eraniternas släkt. 37Detta var Efraims ättlingars släkter enligt mönstringen: 32 500 man.

Detta var Josefs ättlingar, släkt för släkt.

38Benjamins ättlingar, släkt för släkt, var Bela och belaiternas släkt, Ashbel och ashbeliternas släkt, Achiram och achiramiternas släkt, 39Shufam och shufamiternas släkt, Hufam och hufamiternas släkt. 40Belas söner var Ard och Naaman. Från Ard härstammade arditernas släkt, från Naaman naamaniternas släkt. 41Detta var Benjamins ättlingars släkter enligt mönstringen: 45 600 man.

42Dans ättlingar, släkt för släkt, var Shucham och shuchamiternas släkt. Detta var Dans släkter 43enligt mönstringen: 64 400 man.

44Ashers ättlingar, släkt för släkt, var Jimna och jimnaiternas släkt, Jishvi och jishviternas släkt, Beria och beriaiternas släkt. 45Berias ättlingar var Hever och heveriternas släkt, Malkiel och malkieliternas släkt. 46Ashers dotter hette Serach. 47Detta var Ashers ättlingars släkter enligt mönstringen: 53 400 man.

48Naftalis ättlingar, släkt för släkt, var Jachseel och jachseeliternas släkt, Guni och guniternas släkt, 49Jeser och jeseriternas släkt, Shillem och shillemiternas släkt. 50Detta var Naftalis släkter enligt mönstringen: 45 400 man.

51Detta var de israeliter som blev mönstrade: 601 730 man.

52Herren talade till Mose:

53Åt dessa stammar skall landet fördelas och ges som egendom, allt efter antalet personer. 54Åt en stor stam skall du ge en stor andel, åt en liten stam en liten. Varje stam skall få en andel motsvarande antalet mönstrade. 55Landet skall delas genom lottning; man skall fördela det efter fädernestammarnas namn. 56Efter lottens utslag skall varje stam, stor eller liten, få sin andel.

57Detta är de som blev mönstrade bland leviterna, släkt för släkt: Gershon och gershoniternas släkt, Kehat och kehatiternas släkt, Merari och merariternas släkt.

58Detta är de släkter som härstammar från Levi: livniternas släkt, hebroniternas släkt, machliternas släkt, mushiternas släkt, korachiternas släkt. Kehat blev far till Amram. 59Amrams hustru hette Jokeved, Levis dotter, som föddes åt Levi i Egypten. Åt Amram födde hon Aron och Mose och deras syster Mirjam. 60Aron fick sönerna Nadav och Avihu, Elasar och Itamar. 61Nadav och Avihu dog när de bar fram otillåten eld inför Herren.

62De mönstrade bland dessa släkter, alla av manligt kön från en månads ålder och uppåt, var 23 000 man. De blev inte mönstrade tillsammans med de andra israeliterna, eftersom de inte fick någon egendom som de andra.

63Detta var de som mönstrades av Mose och prästen Elasar när de mönstrade israeliterna på Moabs hedar, vid Jordan, mitt emot Jeriko. 64Bland dem fanns ingen som Mose och prästen Aron hade mönstrat när de mönstrade israeliterna i Sinaiöknen. 65Om dem hade Herren sagt: »De skall möta döden i öknen.« Och ingen fanns längre kvar av dem, utom Kalev, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.