Bibel 2000 (B2000)
10

Silvertrumpeterna

101Herren talade till Mose:

2Låt tillverka två trumpeter av silver, utförda i hamrat arbete. Dem skall du använda när menigheten sammankallas och när lägren skall bryta upp. 3Då man blåser i dem skall hela menigheten samlas inför dig vid ingången till uppenbarelsetältet. 4Blåser man bara i den ena skall hövdingarna, överhuvudena för Israels ätter, samlas hos dig. 5När larmsignal blåses skall lägren på östra sidan bryta upp, 6när larmsignal blåses andra gången lägren på södra sidan, när larmsignal blåses tredje gången lägren på västra sidan, och när larmsignal blåses fjärde gången lägren på norra sidan. Larmsignal blåses alltså när lägren skall bryta upp, 7men när församlingen sammankallas skall ni blåsa på vanligt sätt, inte larmsignal. 8Trumpeterna skall blåsas av Arons söner, prästerna. Detta skall vara en oföränderlig stadga för er genom alla släktled.

9När ni drar ut till strid i ert eget land mot en fiende som angriper er skall ni blåsa larmsignal med trumpeterna. Då skall Herren, er Gud, tänka på er, och ni kommer att räddas från era fiender. 10Och när ni har en festdag eller firar era högtider och nymånadsdagar skall ni blåsa i trumpeterna medan ni offrar brännoffer och gemenskapsoffer. Då skall er Gud tänka på er. Jag är Herren, er Gud.

Uppbrottet från Sinai

11Under det andra året, den tjugonde dagen i andra månaden, höjde sig molnet från förbundstecknets boning. 12Då bröt israeliterna upp från Sinaiöknen och vandrade från lägerplats till lägerplats tills molnet stannade i Paranöknen. 13Detta var första gången de bröt upp enligt den ordning som Herren hade ålagt dem genom Mose.

14Först bröt Judas läger upp, med hären ordnad i avdelningar och med Nachshon, Amminadavs son, i spetsen för Judas avdelning, 15med Netanel, Suars son, i spetsen för Isaskar-stammens avdelning 16och med Eliav, Helons son, i spetsen för Sebulon-stammens avdelning. 17Sedan togs boningen ner, och då bröt gershoniterna och merariterna upp, de som bar boningen.

18Därefter bröt Rubens läger upp, med hären ordnad i avdelningar och med Elisur, Shedeurs son, i spetsen för Rubens avdelning, 19med Shelumiel, Surishaddajs son, i spetsen för Simon-stammens avdelning 20och med Eljasaf, Deguels son, i spetsen för Gad-stammens avdelning. 21Sedan bröt kehatiterna upp, de som bar de heliga föremålen. De andra reste boningen innan kehatiterna kom fram.

22Därefter bröt Efraims läger upp, med hären ordnad i avdelningar och med Elishama, Ammihuds son, i spetsen för Efraims avdelning, 23med Gamliel, Pedasurs son, i spetsen för Manasse-stammens avdelning 24och med Avidan, Gidonis son, i spetsen för Benjamin-stammens avdelning.

25Därefter bröt Dans läger upp, som eftertrupp till de andra, med hären ordnad i avdelningar och med Achieser, Ammishaddajs son, i spetsen för Dans avdelning, 26med Pagiel, Okrans son, i spetsen för Asher-stammens avdelning 27och med Achira, Enans son, i spetsen för Naftali-stammens avdelning.

28På detta sätt, häravdelning för häravdelning, bröt israeliterna upp, och de började sin vandring.

29Mose sade till sin svärfar Hovav, midjaniten Reguels son: »Nu drar vi bort mot det land som Herren har lovat att ge oss. Följ med, så skall det goda Herren lovat Israel komma dig till godo.« 30Men Hovav svarade: »Nej, jag följer inte med, jag vill hem till mitt eget land och min egen släkt.« — 31»Överge oss inte«, sade Mose, »du vet ju var vi kan slå läger i öknen och måste visa oss vägen. 32Om du följer med oss skall allt det goda Herren ger oss komma dig till godo.«

33De bröt upp från Herrens berg och vandrade tre dagsmarscher. Herrens förbundsark gick före dem under de tre dagarna för att välja ut deras rastplatser. 34Och Herrens moln fanns över dem om dagen när de drog vidare från sin lägerplats.

35När arken bröt upp sade Mose:

Res dig, Herre,

må dina fiender skingras,

dina motståndare fly!

36Och när den stannade sade han:

Vila, Herre,

du som leder Israels tallösa skaror!