Bibel 2000 (B2000)
1

Israeliterna mönstras

11Herren talade till Mose i uppenbarelsetältet i Sinaiöknen den första dagen i andra månaden, året efter det att israeliterna hade lämnat Egypten. Han sade:

2Räkna hela den israelitiska menigheten, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, alla av manligt kön, person för person. 3Du och Aron skall mönstra alla vapenföra israeliter från tjugo års ålder och uppåt, häravdelning för häravdelning. 4En man från varje stam skall hjälpa er, en som är överhuvud för sin familj. 5Detta är namnen på de män som skall bistå er: från Rubens stam Elisur, Shedeurs son, 6från Simons Shelumiel, Surishaddajs son, 7från Judas Nachshon, Amminadavs son, 8från Isaskars Netanel, Suars son, 9från Sebulons Eliav, Helons son, 10från Josefs söners stammar dels Elishama, Ammihuds son, från Efraims stam, dels Gamliel, Pedasurs son, från Manasses, 11från Benjamins stam Avidan, Gidonis son, 12från Dans Achieser, Ammishaddajs son, 13från Ashers Pagiel, Okrans son, 14från Gads Eljasaf, Deguels son, 15och från Naftalis Achira, Enans son. 16Detta är de män i menigheten som blivit utvalda; de skall vara hövdingar över sina fädernestammar och överhuvuden för Israels ätter.

17Mose och Aron tog dessa namngivna män till hjälp 18och samlade hela menigheten den första dagen i andra månaden. Folket infördes i rullorna, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, person för person, från tjugo års ålder och uppåt, 19så som Herren hade befallt Mose. Så mönstrade han dem i Sinaiöknen.

20Av Rubens, Israels förstföddes, ättlingar förtecknades, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, person för person, alla av manligt kön, samtliga vapenföra från tjugo års ålder och uppåt. 21De mönstrade av Rubens stam var 46 500 man.

22Av Simons ättlingar förtecknades, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, person för person, alla av manligt kön, samtliga vapenföra från tjugo års ålder och uppåt. 23De mönstrade av Simons stam var 59 300 man.

24Av Gads ättlingar förtecknades, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, samtliga vapenföra från tjugo års ålder och uppåt. 25De mönstrade av Gads stam var 45 650 man.

26Av Judas ättlingar förtecknades, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, samtliga vapenföra från tjugo års ålder och uppåt. 27De mönstrade av Judas stam var 74 600 man.

28Av Isaskars ättlingar förtecknades, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, samtliga vapenföra från tjugo års ålder och uppåt. 29De mönstrade av Isaskars stam var 54 400 man.

30Av Sebulons ättlingar förtecknades, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, samtliga vapenföra från tjugo års ålder och uppåt. 31De mönstrade av Sebulons stam var 57 400 man.

32Av Josefs ättlingar: Av Efraims ättlingar förtecknades, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, samtliga vapenföra från tjugo års ålder och uppåt. 33De mönstrade av Efraims stam var 40 500 man. 34Av Manasses ättlingar förtecknades, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, samtliga vapenföra från tjugo års ålder och uppåt. 35De mönstrade av Manasses stam var 32 200 man.

36Av Benjamins ättlingar förtecknades, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, samtliga vapenföra från tjugo års ålder och uppåt. 37De mönstrade av Benjamins stam var 35 400 man.

38Av Dans ättlingar förtecknades, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, samtliga vapenföra från tjugo års ålder och uppåt. 39De mönstrade av Dans stam var 62 700 man.

40Av Ashers ättlingar förtecknades, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, samtliga vapenföra från tjugo års ålder och uppåt. 41De mönstrade av Ashers stam var 41 500 man.

42Av Naftalis ättlingar förtecknades, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, samtliga vapenföra från tjugo års ålder och uppåt. 43De mönstrade av Naftalis stam var 53 400 man.

44Detta var de som blev mönstrade; de mönstrades av Mose och Aron och Israels hövdingar, som var tolv män, en från varje fädernestam. 45Så mönstrades israeliterna familj för familj, alla vapenföra i Israel från tjugo års ålder och uppåt. 46De mönstrade var sammanlagt 603 550 man. 47Men leviternas fädernestam blev inte mönstrad med de andra.

Lägrets organisation

48Herren talade till Mose:

49Levis stam skall du inte mönstra och räkna tillsammans med de övriga israeliterna. 50Du skall i stället ge leviterna i uppdrag att ansvara för förbundstecknets boning med hela dess utrustning och alla tillbehör. De skall bära boningen och alla dess redskap, de skall ha vård om den, och de skall ha sitt läger runt omkring den. 51Vid uppbrott är det leviterna som skall ta ner boningen, och vid nästa lägerplats skall de sätta upp den igen. Om någon obehörig kommer den nära skall han dödas. 52När israeliterna slår läger skall varje man hålla sig till sitt läger och sin fana, häravdelning för häravdelning. 53Men leviterna skall ha sitt läger runt förbundstecknets boning, så att inte vreden drabbar den israelitiska menigheten. Leviterna skall sköta uppgifterna vid förbundstecknets boning.

54Israeliterna gjorde så. De gjorde allting så som Herren hade befallt Mose.

2

21Herren talade till Mose och Aron:

2Israeliterna skall slå läger var och en under sin fana, vid sina familjers fälttecken. De skall slå läger runt omkring uppenbarelsetältet men ett stycke därifrån.

3På framsidan, åt öster, skall Judas här ha sitt läger, ordnad i avdelningar. Nachshon, Amminadavs son, är hövding över Judas män, 4de 74 600 som mönstrats i hans avdelning. 5Intill honom skall dels Isaskars stam ha sitt läger med Netanel, Suars son, som hövding över Isaskars män, 6de 54 400 som mönstrats i hans avdelning, 7dels Sebulons stam med Eliav, Helons son, som hövding över Sebulons män, 8de 57 400 som mönstrats i hans avdelning. 9De mönstrade i Judas läger är sammanlagt 186 400 man, ordnade i avdelningar. Vid uppbrott skall de inta den första platsen.

10Rubens här skall ha sitt läger på den södra sidan, ordnad i avdelningar. Elisur, Shedeurs son, är hövding över Rubens män, 11de 46 500 som mönstrats i hans avdelning. 12Intill honom skall dels Simons stam ha sitt läger med Shelumiel, Surishaddajs son, som hövding över Simons män, 13de 59 300 som mönstrats i hans avdelning, 14dels Gads stam med Eljasaf, Deguels son, som hövding över Gads män, 15de 45 650 som mönstrats i hans avdelning. 16De mönstrade i Rubens läger är sammanlagt 151 450 man, ordnade i avdelningar. Vid uppbrott skall de inta den andra platsen.

17Vid uppbrott skall uppenbarelsetältet och leviternas läger inta platsen i mitten, mellan de övriga lägren. Alla skall bryta upp i den ordning de varit lägrade, var och en på sin bestämda plats och under sin fana.

18Efraims här, ordnad i avdelningar, skall ha sitt läger på den västra sidan. Elishama, Ammihuds son, är hövding över Efraims män, 19de 40 500 som mönstrats i hans avdelning. 20Intill honom dels Manasses stam med Gamliel, Pedasurs son, som hövding över Manasses män, 21de 32 200 som mönstrats i hans avdelning, 22dels Benjamins stam med Avidan, Gidonis son, som hövding över Benjamins män, 23de 35 400 som mönstrats i hans avdelning. 24De mönstrade i Efraims läger är sammanlagt 108 100 man, ordnade i avdelningar. Vid uppbrott skall de inta den tredje platsen.

25Dans här skall ha sitt läger på den norra sidan, ordnad i avdelningar. Achieser, Ammishaddajs son, är hövding över Dans män, 26de 62 700 som mönstrats i hans avdelning. 27Intill honom skall dels Ashers stam ha sitt läger med Pagiel, Okrans son, som hövding över Ashers män, 28de 41 500 som mönstrats i hans avdelning, 29dels Naftalis stam med Achira, Enans son, som hövding över Naftalis män, 30de 53 400 som mönstrats i hans avdelning. 31De mönstrade i Dans läger är sammanlagt 157 600 man. Vid uppbrott skall de inta den sista platsen, under sin fana.

32Detta var de israeliter som blev mönstrade, familj för familj. De mönstrade i samtliga läger var sammanlagt 603 550 man, ordnade i häravdelningar. 33Leviterna blev inte mönstrade tillsammans med de övriga israeliterna, ty så hade Herren befallt Mose.

34Israeliterna gjorde så. De gjorde allting så som Herren hade befallt Mose: så slog de läger under sina fanor, och så bröt de upp, var och en med sin släkt och sin familj.