Bibel 2000 (B2000)
8

Lagen läses

När den sjunde månaden var inne bodde israeliterna var och en i sin stad. 81

8
5~Mos 31:9Esr 7
8:1 ff. Det är oklart hur Esra och Nehemja tidsmässigt förhåller sig till varandra; jfr not till Esr 7:7. Enligt 8:9 skulle Esra och Nehemja ha befunnit sig i Jerusalem samtidigt, men det är inte troligt att så varit fallet. Oklarheten har också samband med att kap. 8–10 sannolikt bygger på andra källor än Neh i övrigt.8:1 Vattenporten Se 3:26.8:1 bokrullen med Moses lag Troligen avses de fem Moseböckerna eller delar av dem; Lag.Hela folket samlades nu mangrant på torget framför Vattenporten. De bad Esra, den skriftlärde, att hämta bokrullen med Moses lag, som Herren hade gett Israel. 28:2 Församling.Prästen Esra bar fram lagboken inför hela församlingen av män och kvinnor och alla som var mogna nog att lyssna. Det var den första dagen i sjunde månaden. 3Han läste ur lagen på torget framför Vattenporten, från tidigt på morgonen till mitt på dagen, för männen och kvinnorna och alla som var mogna nog, och hela folket lyssnade uppmärksamt till lagens ord. 4Esra, den skriftlärde, stod på en tribun av trä som hade byggts enkom för detta tillfälle. Till höger om honom stod Mattitja, Shema, Anaja, Uria, Hilkia och Maaseja, och till vänster stod Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbaddana, Sakarja och Meshullam. 5Esra öppnade bokrullen i hela folkets åsyn – han stod ju högre än de – och när han öppnade den reste sig hela folket upp. 6Esra prisade Herren, den store Guden, och med lyfta händer ropade hela folket: »Amen, amen.« De böjde knä och föll ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. 7Leviterna Jeshua, Bani, Sherevja, Jamin, Ackuv, Shabbetaj, Hodia, Maaseja, Kelita, Asarja, Josavad, Hanan och Pelaja förklarade lagen för folket, som stod kvar på sina platser. 88:8 tolkade Grundtextens innebörd osäker; den har fattats som »förklarade« eller »översatte« (dvs. till arameiska).De läste ur Guds lagbok, tolkade den och utlade den, så att folket förstod vad som lästes.

98:9 Nehemja Se not till 8:1 ff. Troligen har Nehemjas namn infogats i texten i efterhand; jfr v. 10.Provinsguvernören Nehemja, prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna, som undervisade folket, sade till de församlade: »Denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Ni skall inte sörja och gråta.« Ty hela folket grät när de hörde vad som stod i lagen. 10Och Esra fortsatte: »Gå nu hem och njut av god mat och sött vin och dela med er åt dem som inte har kunnat förbereda någonting. Ty denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte bedrövade. Den glädje Herren ger är er styrka.« 11Och för att folket skulle tystna sade leviterna: »Var stilla, detta är en helig dag. Var inte bedrövade.«

12Då gick alla hem till sitt för att äta och dricka och dela med sig åt andra. De firade en stor glädjefest; de hade förstått det som man hade undervisat dem om.

Lövhyddefesten

13På månadens andra dag samlades överhuvudena för alla folkets familjer samt prästerna och leviterna hos Esra, den skriftlärde, för att studera lagen. 14

8:14
3~Mos 23:39–43
8:14 genom Mose hade befallt … bo i lövhyddor Se 3 Mos 23:33–43 och 5 Mos 16:13 ff.; Högtider.De fann att det var skrivet i lagen att Herren genom Mose hade befallt israeliterna att bo i lövhyddor under högtiden i den sjunde månaden. 15I alla städer och i Jerusalem skulle kungöras och tillkännages att man skulle gå ut bland bergen och hämta grenar av olivträd och vildoliv, myrten, palmer och andra lövträd för att bygga hyddor, så som det är skrivet.

168:16 Efraimporten Av namnet att döma en port ut mot Efraims område, dvs. norrut.Och folket gick ut och hämtade grenar, och var och en byggde en hydda på sitt tak eller på sin gård. Man byggde också på gårdarna till Guds hus och på torgen vid Vattenporten och Efraimporten. 17Hela den församling som återvänt från fångenskapen byggde sig lövhyddor och bodde i dem. Så hade israeliterna inte gjort under tiden från Josua, Nuns son, till denna dag.

Nu var glädjen stor hos alla, 18och varje dag, från den första till den sista, läste Esra ur rullen med Guds lag. I sju dagar varade festen och den åttonde hölls en högtidssamling, så som det är stadgat.