Bibel 2000 (B2000)
7

71När muren nu var uppbyggd lät jag sätta in portdörrarna. Sedan fick dörrvaktare, sångare och leviter sina uppgifter. 2Befälet över Jerusalem gav jag åt min bror Hanani och fästningskommendanten Hananja, en plikttrogen man och gudfruktig som få. 37:3 innan vakten går av Grundtextens innebörd osäker.Jag gav dem denna order: »Jerusalems portar får inte öppnas förrän solen börjar bränna, och dörrarna skall stängas och reglas innan vakten går av. Dela in Jerusalems invånare i vaktlag och ställ var och en på sin post, var och en utanför sitt eget hus.«

Jerusalems befolkning

4Staden var stor och vidsträckt, men befolkningen var liten och inga nya hus hade byggts. 57:5 fann … registret Den följande texten, 7:6–73, återfinns med delvis andra namn och taluppgifter i Esr 2:1–70. Jfr noter till Esr 2:2; 2:3–58.Min Gud ingav mig att samla stormännen, styresmännen och folket för att de skulle föras in i släktregistret. Jag fann då registret över dem som först bröt upp ur fångenskapen, och där stod skrivet:

6

7:6–8:1a
Esr 2:1–3:1
Detta är de män från vår provins som återvände från deportation och fångenskap. Den babyloniske kungen Nebukadnessar hade fört bort dem, men nu kom de tillbaka till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad. 7De kom tillsammans med Serubbabel, Jeshua, Nehemja, Asarja, Raamja, Nachamani, Mordokaj, Bilshan, Misperet, Bigvaj, Nechum och Baana.

Antalet israelitiska män: 8Paroshs släkt 2 172, 9Shefatjas släkt 372, 10Arachs släkt 652, 11Pachat Moabs släkt, dvs. Jeshuas och Joavs släkt, 2 818, 12Elams släkt 1 254, 13Sattus släkt 845, 14Sackajs släkt 760, 15Binnujs släkt 648, 16Bevajs släkt 628, 17Asgads släkt 2 322, 18Adonikams släkt 667, 19Bigvajs släkt 2 067, 20Adins släkt 655, 21Aters, dvs. Hiskias, släkt 98, 22Hashums släkt 328, 23Besajs släkt 324, 24Harifs släkt 112, 25männen från Givon 95, 26männen från Betlehem och Netofa 188, 27männen från Anatot 128, 28männen från Bet-Asmavet 42, 29männen från Kirjat-Jearim, Kefira och Beerot 743, 30männen från Rama och Geva 621, 31männen från Mikmas 122, 32männen från Betel och Aj 123, 33männen från Nebo 52, 34den andre Elams släkt 1 254, 35Harims släkt 320, 36männen från Jeriko 345, 37männen från Lod, Hadid och Ono 721 38och Senaas släkt 3 930.

39Präster: Jedajas släkt, dvs. Jeshuas familj, 973, 40Immers släkt 1 052, 41Pashchurs släkt 1 247 42och Harims släkt 1 017.

43Leviter: Jeshuas och Kadmiels släkt, dvs. Hodavjas släkt, 74.

44Sångare: Asafs släkt 148.

45Dörrvaktare: Shallums släkt, Aters släkt, Talmons släkt, Ackuvs släkt, Hatitas släkt och Shovajs släkt 138.

46Tempeltjänare: Sichas släkt, Hasufas släkt, Tabbaots släkt, 47Keros släkt, Sias släkt, Padons släkt, 48Levanas släkt, Hagavas släkt, Salmajs släkt, 49Hanans släkt, Giddels släkt, Gachars släkt, 50Reajas släkt, Resins släkt, Nekodas släkt, 51Gassams släkt, Ussas släkt, Paseachs släkt, 52Besajs släkt, meuniternas släkt, nefusiternas släkt, 53Bakbuks släkt, Hakufas släkt, Harchurs släkt, 54Baslits släkt, Mechidas släkt, Harshas släkt, 55Barkos släkt, Siseras släkt, Temachs släkt, 56Nesiachs släkt och Hatifas släkt.

57Ättlingar till Salomos slavar: Sotajs släkt, Soferets släkt, Peridas släkt, 58Jalas släkt, Darkons släkt, Giddels släkt, 59Shefatjas släkt, Hattils släkt, Pokeret Hassevajims släkt och Amons släkt. 60Tempeltjänarna och ättlingarna till Salomos slavar var sammanlagt 392.

61De som vänt tillbaka från Tel Melach, Tel Harsha, Keruv, Addon och Immer men som inte kunde uppge om deras familj och släkt härstammade från Israel: 62Delajas, Tobias och Nekodas släkter 642.

63Av prästerna: Hovajas släkt, Hackos släkt och Barsillajs släkt, han som tog en av gileaditen Barsillajs döttrar till hustru och antog dennes namn. 64De letade i släktregistren, men eftersom de inte fanns med där var de inte behöriga till prästämbetet. 657:65 Provinsguvernören Se not till Esr 2:63.7:65 Urim och tummim.Provinsguvernören förbjöd dem att äta av det högheliga tills det framträdde en präst med urim och tummim.

66Hela församlingen bestod av inalles 42 360 personer, 677:67 f. 200 sångare … 245 mulor Med flera hebreiska handskrifter (Text; jfr Esr 2:66); MT har »245 sångare och sångerskor«.förutom deras slavar och slavinnor som var 7 337. Dessutom hade de 200 sångare och sångerskor. 687:68–69 Motsvarar i MT 7:68; Kapitel- och versindelning.De hade 736 hästar, 245 mulor, 69435 kameler och 6 720 åsnor.

707:70 f. gulddareiker, silverminor Mynt och vikt.Några av familjeöverhuvudena gav donationer till tempelfonden. Provinsguvernören gav 1 000 gulddareiker, 50 skålar och 30 prästdräkter till fonden. 71Andra familjeöverhuvuden gav 20 000 gulddareiker och 2 200 silverminor till tempelfonden. 72Det övriga folkets gåvor utgjordes av 20 000 gulddareiker, 2 000 silverminor och 67 prästdräkter.

73Prästerna, leviterna och en del av folket bosatte sig i Jerusalem, medan dörrvaktarna, sångarna, tempeltjänarna och alla övriga israeliter slog sig ner i sina hemstäder.