Bibel 2000 (B2000)
5

Inre motsättningar

51

5:1–13
Jer 34:8–22
Folket, även kvinnorna, klagade bittert över sina judiska landsmän. 2»Vi måste lämna söner och döttrar i pant för att få brödsäd så att vi kan överleva«, sade några. 3Andra sade: »Vi måste lämna åkrar, vingårdar och hus i pant för att få brödsäd och hålla hungern borta.« 4Andra åter: »Vi måste låna pengar med åkrar och vingårdar som säkerhet för att kunna betala skatt till kungen. 5Vi är av samma kött och blod som våra landsmän, våra barn är lika goda som deras, och ändå tvingas vi låta våra söner och döttrar bli slavar – ja, några av våra döttrar har redan blivit utnyttjade. Och vi kan ingenting göra, det är andra som äger våra åkrar och vingårdar.«

6Jag blev mycket upprörd när jag lyssnade till deras förtvivlade klagan. 7

5:7
2~Mos 22:25+
Jag tänkte noga igenom saken och gick så till rätta med stormännen och styresmännen. »Skall ni kräva in fordringar av era egna bröder?« sade jag. Sedan kallade jag samman ett stort folkmöte mot dem 8och sade: »Vi har gjort allt vi kan för att köpa tillbaka judiska bröder som sålts till utlänningar. Skall nu ni sälja era bröder, så att vi måste köpa tillbaka dem också!« Då teg de, de kunde inte komma på någonting att säga. 9Jag fortsatte: »Det ni gör är inte rätt. Ni borde ju visa gudsfruktan och inte utsätta oss för hån från folk som är våra fiender. 10Också jag själv, mina närmaste män och mina tjänare har pengar och brödsäd att fordra av dem, men vi är beredda att avskriva skulden. 11Lämna nu omedelbart tillbaka deras åkrar, vingårdar, olivlundar och hus, och avskriv de fordringar i pengar, säd, vin eller olja som ni har på dem.« 12De svarade: »Vi skall lämna tillbaka allt och inte kräva något mer, precis som du har sagt.« Jag kallade då på prästerna, och i deras närvaro fick de med ed bekräfta sitt löfte. 13Själv skakade jag ur mantelvecket, medan jag sade: »Må Gud på samma sätt skaka bort från gård och grund var och en som bryter detta löfte. Må en sådan man bli utskakad och utblottad.« De församlade ropade »amen« och prisade Herren. Och de höll sitt löfte.

Nehemja som ståthållare

145:14 f. ståthållare över Juda … Mina företrädare I samband med Nehemjas ankomst till Jerusalem framträder Juda som delprovins, med Nehemja som ståthållare, inom den persiska provinsen Väster om Eufrat. Vilken ställning Juda hade dessförinnan och i vilket förhållande det stod till Samaria är oklart; jfr not till 2:10. Inte heller vet man vilka som kunde betecknas som Nehemjas företrädare.5:14 tolv år 445–433 f.Kr. Jfr not till 1:1.Och dessutom: från den dag då jag utsågs till ståthållare över Juda – dvs. från kung Artaxerxes tjugonde regeringsår till hans trettioandra, i tolv år – avstod jag och mina närmaste män från det underhåll som tillkom ståthållaren. 15Mina företrädare som ståthållare lade tunga bördor på folket och utkrävde 40 siklar silver om dagen till mat och dryck. Och folket tyranniserades av deras män. Men så handlade inte jag, ty jag är en gudfruktig man.

16Dessutom tog jag del i arbetet på muren, fastän jag inte var markägare, och alla mina tjänare var samlade där för att arbeta. 175:17 stormän Med Peshitta; MT har »judar«.Vid mitt bord förplägades hundrafemtio stormän och styresmän, förutom gäster från grannländerna. 18Varje dag stod jag för en oxe, sex får av bästa sort samt fågel och var tionde dag för ett stort antal vinsäckar. Trots det utnyttjade jag aldrig ståthållarens underhåll, ty detta folk hade pålagor nog ändå.

19

5:19
Neh 13:14,22b,31b
Min Gud, räkna mig till godo allt det som jag har gjort för mitt folk.