Bibel 2000 (B2000)
3

313:1–32 Alla portar och torn kan inte lokaliseras. Några detaljer i beskrivningen av muren är oklara, och man vet inte heller exakt vilken sträckning den hade. Allt tyder på att beskrivningen inleds med den norra mursträckan för att via den västra, södra och östra återvända till utgångspunkten.3:1 Fårporten Låg i den norra mursträckans östra del, där muren avgränsar tempelområdet. Det kan förklara att det var präster som arbetade på den.3:1 till Hundradetornet, till Hananeltornet Namnen uppfattas här som två beteckningar på samma byggnad. Enligt en annan tolkning rör det sig om två olika torn.Översteprästen Eljashiv och de andra prästerna började nu bygga upp Fårporten, och de välsignade den och satte in dörrar. Sedan fortsatte de ända fram till Hundradetornet, till Hananeltornet. 2Bredvid dem byggde männen från Jeriko och bredvid dem Sackur, Imris son.

33:3 Fiskporten Kan ha varit belägen i stadsmurens nordvästra del.Fiskporten byggdes upp av ättlingar till Hassenaa. De timrade upp den och satte in dörrar med lås och bommar. 4Bredvid dem arbetade Meremot, son till Uria, son till Hackos, och bredvid honom arbetade Meshullam, son till Berekja, son till Meshesavel, och bredvid honom Sadok, Baanas son. 53:5 sin herres Dvs. Nehemjas.Bredvid honom arbetade männen från Tekoa, men de förnämsta av dem ville inte axla sin herres ok.

63:6 Jeshanaporten Det exakta läget är osäkert, men porten bör ha legat i den nordvästra delen av stadsmuren.Jeshanaporten reparerades av Jojada, Paseachs son, och Meshullam, Besodejas son. De timrade upp den och satte in dörrar med lås och bommar. 73:7 Mispa Avser troligen själva staden, belägen strax norr om Jerusalem, medan Mispaområdet (v. 15) avser hela distriktet; jfr not till 3:9. Mispa fungerade troligen som tillfälligt säte för ståthållaren under hans resor i provinsen.Bredvid dem arbetade Melatja från Givon och Jadon från Meronot samt männen från Givon och Mispa, säte för ståthållaren i provinsen Väster om Eufrat. 83:8 avstod så från en del av Grundtextens innebörd osäker.Bredvid dem arbetade Ussiel, Harhajas son, en guldsmed, och bredvid honom Hananja, en parfymberedare, ända fram till Breda muren och avstod så från en del av Jerusalem. 93:9 det ena Jerusalemområdet Ett distrikt i det större område som fr.o.m. Nehemjas tid utgjorde provinsen Juda. Enligt 3:9–18 fanns det i Juda fem sådana distrikt, varav tre, däribland Jerusalem, var delade i två mindre distrikt.Bredvid dem arbetade Refaja, Hurs son, ledare för det ena Jerusalemområdet. 10Bredvid honom arbetade Jedaja, Harumafs son, utanför sitt eget hus, och bredvid honom Hattush, Hashavnejas son.

11Malkia, Harims son, och Hashuv, Pachat Moabs son, arbetade på nästa mursträcka och på Ugnstornet. 12Bredvid dem arbetade Shallum, Hallocheshs son, ledare för det andra Jerusalemområdet – han och hans döttrar. 133:13 Dalporten, Dyngporten Se not till 2:13–15.Dalporten reparerades av Hanun och invånarna i Sanoach. De byggde upp den och satte in dörrar med lås och bommar. Dessutom reparerade de 1 000 alnar av muren ända fram till Dyngporten. 14Malkia, Rekavs son, ledare för Bet-Hackeremområdet, reparerade Dyngporten. Han byggde upp den och satte in dörrar med lås och bommar.

153:15–32 Murpartierna ligger alla på den östra mursträckan, som tycks ha varit den svårast skadade delen av muren.3:15 Källporten Den sydligast belägna porten i murens östra del.3:15 Davids stad.Shallun, Kol-Hoses son, ledare för Mispaområdet, reparerade Källporten. Han byggde upp den, lade tak på den och satte in dörrar med lås och bommar. Han byggde också muren runt vattenledningsdammen nära Kungliga trädgården, fram till trappan ner från Davids stad. 16Intill honom arbetade Nehemja, Asbuks son, ledare för det ena Bet-Surområdet, fram till en punkt utanför Davids gravar, dammanläggningen och livgardets kasern. 17Intill honom arbetade leviter: Rechum, Banis son, och bredvid honom Hashavja, ledare för det ena Keilaområdet, som reparerade vad som ålåg hans distrikt. 18Intill dem arbetade deras ämbetsbröder Binnuj, Henadads son, ledare för det andra Keilaområdet, 193:19 vapenförrådet vid murvinkeln Grundtextens innebörd osäker.och bredvid honom Eser, Jeshuas son, ledare i Mispa, som reparerade nästa sträcka, framför trappan till vapenförrådet vid murvinkeln.

20Intill honom reparerade Baruk, Sackajs son, nästa sträcka, från vinkeln fram till ingången till översteprästen Eljashivs hus. 21Intill honom reparerade Meremot, son till Uria, son till Hackos, nästa sträcka, från ingången fram till hörnet av Eljashivs hus. 22Intill honom arbetade de präster som bodde i stadens omgivning. 23Intill dem arbetade Benjamin och Hashuv utanför sitt eget hus. Intill dem arbetade Asarja, son till Maaseja, son till Ananja, invid sitt hus.

24Intill honom reparerade Binnuj, Henadads son, nästa sträcka, från Asarjas hus till murvinkeln och fram till hörnet. 25Intill honom arbetade Palal, Usajs son, i anslutning till vinkeln och tornet som skjuter ut från palatset, det övre tornet vid vaktgården. Intill honom arbetade Pedaja, Paroshs son, 263:26 I MT inleds versen med »och tempeltjänarna bodde på Ofel«. Dessa ord (ett citat från 11:21) var troligen från början en marginalanteckning till ordet »Ofelmuren« (v. 27); de passar inte i sammanhanget och har därför lämnats oöversatta.fram till Vattenporten, på östsidan, och det utskjutande tornet. 27Intill honom reparerade männen från Tekoa nästa sträcka, från platsen utanför det stora utskjutande tornet och fram till Ofelmuren.

28Ovanför Hästporten arbetade prästerna, var och en utanför sitt eget hus. 293:29 Östra porten Troligen inte en av stadsportarna utan en port till tempelområdet.Intill dem arbetade Sadok, Immers son, framför sitt eget hus, och intill honom arbetade Shemaja, Shekanjas son, som var vakt vid Östra porten. 30Intill honom reparerade Hananja, Shelemjas son, och Hanun, Salafs sjätte son, nästa sträcka. Intill dem arbetade Meshullam, Berekjas son, framför sin tempelkammare. 313:31 Mönstringsporten I den nordöstra delen av stadsmuren. Exakt läge okänt.3:31 Hörnloftet Beläget i murens nordöstra hörn.Intill honom arbetade Malkia, en av guldsmederna, fram till tempeltjänarnas och köpmännens hus vid Mönstringsporten och ända till Hörnloftet. 32Mellan Hörnloftet och Fårporten arbetade guldsmederna och köpmännen.