Bibel 2000 (B2000)
12

Förteckning över präster och leviter

121Detta är de präster och leviter som återvände tillsammans med Serubbabel, Shealtiels son, och Jeshua:

Seraja, Jeremia, Esra, 2Amarja, Malluk, Hattush, 3Shekanja, Rechum, Meremot, 4Iddo, Ginneton, Avia, 5Mijamin, Maadja, Bilga, 6Shemaja, Jojariv, Jedaja, 7Sallu, Amok, Hilkia och Jedaja. De var ledare för prästerna och för deras ämbetsbröder på Jeshuas tid.

8Leviter: Jeshua, Binnuj, Kadmiel, Sherevja, Juda och Mattanja. Han och hans ämbetsbröder ledde lovsången, 9medan Bakbukja, Unni och deras ämbetsbröder stod mitt emot dem, indelade i avdelningar.

10Jeshua blev far till Jojakim, Jojakim till Eljashiv, Eljashiv till Jojada, 11Jojada till Jochanan och Jochanan till Jaddua.

1212:12–21 Släktnamnen svarar mot dem i 12:1–6. Listan i v. 1–6 har 22 namn, men den i v. 12–21 har 21. I flera fall uppvisar listorna olika namnformer. MT har rättats bara i uppenbara fall.På Jojakims tid var prästsläkternas överhuvuden följande: Meraja för Serajas släkt, Hananja för Jeremias släkt, 13Meshullam för Esras släkt, Jochanan för Amarjas släkt, 14Jonatan för Malluks släkt, Josef för Shevanjas släkt, 15Adna för Harims släkt, Helkaj för Merajots släkt, 16Sakarja för Iddos släkt, Meshullam för Ginnetons släkt, 1712:17 … för Minjamins släkt Ett namn saknas i MT och kan inte rekonstrueras.Sikri för Avias släkt, … för Minjamins släkt, Piltaj för Moadjas släkt, 18Shammua för Bilgas släkt, Jonatan för Shemajas släkt, 19Mattenaj för Jojarivs släkt, Ussi för Jedajas släkt, 20Kallaj för Sallus släkt, Ever för Amoks släkt, 21Hashavja för Hilkias släkt och Netanel för Jedajas släkt.

22Under Eljashivs, Jojadas, Jochanans och Jadduas tid förtecknades prästsläkternas överhuvuden ända fram till persern Dareios regeringstid. 23De levitiska släkternas överhuvuden förtecknades i krönikorna fram till Jochanans, Eljashivs sons, tid.

24Leviternas överhuvuden var Hashavja, Sherevja, Jeshua, Binnuj, Kadmiel och de ämbetsbröder som stod mitt emot dem, indelade i avdelningar, för att tacka och lova Gud, som gudsmannen David hade föreskrivit. 25Mattanja, Bakbukja och Obadja var sångare. Talmon och Ackuv var dörrvaktare, med uppsikt över förråden vid portarna. 26Dessa var samtida med Jojakim, son till Jeshua, son till Josadak, och med ståthållaren Nehemja och prästen Esra, den skriftlärde.

Nehemja inviger stadsmuren

27När Jerusalems mur skulle invigas hämtade man leviterna till Jerusalem från alla platser där de bodde för att fira en invigningsfest med lovsång och med musik av cymbaler, harpor och lyror. 2812:28 netofateerna Se not till 1 Krön 9:16.De levitiska sångarna kom både från området kring Jerusalem och från netofateernas byar, 29från Bet Haggilgal och från trakten kring Geva och Asmavet, ty sångarna hade byggt sig byar runt Jerusalem. 30Prästerna och leviterna renade först sig själva. Sedan renade de folket, portarna och muren.

3112:31 Den ena gick åt höger Varifrån de två processionerna utgick är ovisst, men utgångspunkten kan ha varit någonstans på den västra mursträckan. Den första gruppen gick då åt söder, den andra (v. 38) åt norr.Därefter lät jag ledarna i Juda stiga upp på muren och ställde upp två stora lovsångskörer. Den ena gick åt höger, uppe på muren, i riktning mot Dyngporten. 32Efter gick Hoshaja med hälften av ledarna i Juda. 33Asarja, Esra, Meshullam, 34Juda, Benjamin, Shemaja och Jeremia, 35som var präster, blåste trumpet. Här gick också Sakarja, son till Jonatan, son till Shemaja, son till Mattanja, son till Mikaja, son till Sackur, son till Asaf, 36

12:36
1~Krön 23:5
och hans ämbetsbröder Shemaja, Asarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda och Hanani. De spelade på de musikinstrument som gudsmannen David hade bestämt, och Esra, den skriftlärde, gick i spetsen för dem. 37De gick förbi Källporten och rakt fram uppför trappan till Davids stad, trappan till muren ovanför Davids palats, och därefter fram till Vattenporten på östsidan. 38Den andra lovsångskören gick åt vänster, och jag följde efter med den andra hälften av folket. Vi gick uppe på muren förbi Ugnstornet till Breda muren 3912:39 Vaktporten Möjligen identisk med Mönstringsporten; se not till 3:31.och förbi Efraimporten, Jeshanaporten, Fiskporten, Hananeltornet, dvs. Hundradetornet, fram till Fårporten och stannade vid Vaktporten.

40De båda lovsångskörerna ställde sedan upp sig i Guds hus. Så gjorde också jag tillsammans med hälften av styresmännen, 41och dessutom prästerna Eljakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenaj, Sakarja och Hananja med sina trumpeter 42och Maaseja, Shemaja, Elasar, Ussi, Jochanan, Malkia, Elam och Eser. Sångarna stämde upp under ledning av Jisrachja.

43Denna dag offrades stora offer och alla gladde sig, ty Gud hade givit dem stor glädje. Också kvinnorna och barnen var glada. Och glädjen i Jerusalem hördes vida omkring.

Åtgärder för tempeltjänsten

44Denna dag tillsattes också män som skulle ha uppsikt över de kamrar som tjänade till förråd för offergåvorna, det första av skörden och tiondet. Där samlades det som prästerna och leviterna enligt lagen skulle ha från städernas åkrar. Glädjen var stor i Juda över att prästerna och leviterna var i tjänst 45

12:45
1~Krön 23–26
och att de skötte gudstjänsterna och reningsriterna, liksom sångarna och dörrvaktarna skötte sina uppgifter enligt Davids och hans son Salomos anvisningar. 46Ty redan på Davids och Asafs tid fanns ledare för sångarna vid tackpsalmen och lovsången till Gud. 4712:47 och leviterna gav Arons söner Leviterna var skyldiga att ge en tiondel av tiondet till prästerna; se 10:38.Och på Serubbabels och Nehemjas tid brukade hela Israel ge sångarna och dörrvaktarna vad de behövde för var dag. Man gav leviterna vad som helgats åt dem, och leviterna gav Arons söner deras andel.