Bibel 2000 (B2000)
11

Bosättningen i Jerusalem och Juda

111Folkets ledare bosatte sig i Jerusalem. Resten av folket utsåg genom lottkastning en tiondel att bo i Jerusalem, den heliga staden, och nio tiondelar att bo i övriga städer. 211:2 frivilligt bosatte sig … välsignades av folket Att under rådande förhållanden bosätta sig i Jerusalem betraktades tydligen som en uppoffring.De män som frivilligt bosatte sig i Jerusalem välsignades av folket.

3Detta är de familjeöverhuvuden i provinsen Juda som bodde i Jerusalem, medan vanliga israeliter, präster, leviter, tempeltjänare och ättlingar till Salomos slavar bodde i Judas städer, var och en på sin egen tomt i sin egen stad. 4I Jerusalem bodde ättlingar av både Judas och Benjamins stammar.

Judas ättlingar: Ataja, son till Ussia, son till Sakarja, son till Amarja, son till Shefatja, son till Mahalalel av Peres släkt, 5och Maaseja, son till Baruk, son till Kol-Hose, son till Hasaja, son till Adaja, son till Jojariv, son till Sakarja av Shelas släkt. 6Peres släkt, som bodde i Jerusalem, omfattade sammanlagt 468 vapenföra män.

7Och detta är Benjamins ättlingar: Sallu, son till Meshullam, son till Joed, son till Pedaja, son till Kolaja, son till Maaseja, son till Itiel, son till Jesaja, 811:8 och hans släktingar, tappra krigare Texten rekonstruerad; MT skadad.och hans släktingar, tappra krigare, sammanlagt 928. 9Joel, son till Sikri, hade befälet över dem, och Juda, Hassenuas son, var näst högste befälhavare i staden.

10Präster: Jedaja, son till Jojariv, Jakin, 11Seraja, son till Hilkia, son till Meshullam, son till Sadok, son till Merajot, son till Achituv, den främste i Guds hus, 12och deras släktingar, som tjänstgjorde i templet, sammanlagt 822, och Adaja, son till Jerocham, son till Pelalja, son till Amsi, son till Sakarja, son till Pashchur, son till Malkia, 13och hans släktingar, familjeöverhuvuden, sammanlagt 242, och Amasaj, son till Asarel, son till Achsaj, son till Meshillemot, son till Immer, 14och hans släktingar, tappra krigare, sammanlagt 128. Savdiel, son till Haggadol, hade befälet över dem.

15Leviter: Shemaja, son till Hashuv, son till Asrikam, son till Hashavja, son till Bunni, 16och Shabbetaj och Josavad, som ledde det yttre arbetet på Guds hus och hörde till leviternas överhuvuden. 17Vidare Mattanja, son till Mika, son till Savdi, son till Asaf, som var ledare för lovsången och den som vid bönen stämde upp tackpsalmen, hans släkting Bakbukja, som var hans ställföreträdare, och Avda, son till Shammua, son till Galal, son till Jedutun. 18Sammanlagt fanns det 284 leviter i den heliga staden.

19Dörrvaktare var Ackuv, Talmon och deras ämbetsbröder som höll vakt vid portarna, sammanlagt 172. 2011:20 Versen har troligen hört samman med v. 25. V. 21–24, som bryter sammanhanget, har infogats senare.Resten av israeliterna, prästerna och leviterna bodde i de andra städerna i Juda, var och en i sitt eget hus. 21Tempeltjänarna bodde på Ofel, och Sicha och Gishpa hade uppsikt över dem. 22Föreståndare för leviterna i Jerusalem var Ussi, son till Bani, son till Hashavja, son till Mattanja, son till Mika av Asafs släkt, som svarade för sången enligt ordningen för Guds hus. 23För dem fanns en kunglig förordning; den bestämde sångarnas dagliga tjänstgöring. 24Petachja, son till Meshesavel, en av ättlingarna till Serach, son till Juda, gick kungen till handa i allt som rörde folket.

25Beträffande orter med omgivande åkrar: några av Judas ättlingar bodde i Kirjat Arba med kringliggande byar, i Divon med dess byar, i Jekavseel med omgivande orter, 26i Jeshua, Molada och Bet Pelet, 27i Hasar Shual, i Beer Sheva med dess byar, 28i Siklag, i Mekona och i dess byar, 29i En Rimmon, i Sora och Jarmut, 30i Sanoach, i Adullam med omgivande orter, i Lakish med omgivande åkrar och i Aseka med dess byar. De bosatte sig alltså från Beer Sheva till Hinnoms dal.

31Några av Benjamins ättlingar bodde i Geva, Mikmas, Aja och Betel med kringliggande byar, 32i Anatot, Nov, Ananja, 33Hasor, Rama, Gittajim, 34Hadid, Sevoim, Nevallat, 35Lod, Ono och Ge Hacharashim. 36Och av leviternas avdelningar fördes några över från Juda till Benjamin.