Bibel 2000 (B2000)
10

101Undertecknarna var:

Provinsguvernören Nehemja, son till Hakalja, samt Sidkia, 2Seraja, Asarja, Jeremia, 3Pashchur, Amarja, Malkia, 4Hattush, Shevanja, Malluk, 5Harim, Meremot, Obadja, 6Daniel, Ginneton, Baruk, 7Meshullam, Avia, Mijamin, 8Maasja, Bilgaj, Shemaja — detta var prästerna.

9Leviter: Jeshua, son till Asanja, Binnuj av Henadads släkt, Kadmiel 10och deras ämbetsbröder Shevanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, 11Mika, Rechov, Hashavja, 12Sackur, Sherevja, Shevanja, 13Hodia, Bani och Beninu.

14Folkets ledare: Parosh, Pachat Moab, Elam, Sattu, Bani, 15Bunni, Asgad, Bevaj, 16Adonia, Bigvaj, Adin, 17Ater, Hiskia, Assur, 18Hodia, Hashum, Besaj, 19Harif, Anatot, Nevaj, 20Magpiash, Meshullam, Hesir, 21Meshesavel, Sadok, Jaddua, 22Pelatja, Hanan, Anaja, 23Hosea, Hananja, Hashuv, 24Hallochesh, Pilcha, Shovek, 25Rechum, Hashavna, Maaseja, 26Achia, Hanan, Anan, 27Malluk, Harim och Baana.

28Resten av folket — präster, leviter, dörrvaktare, sångare, tempeltjänare, alla som har avskilt sig från främmande folkslag i lydnad för Guds lag samt deras hustrur och de söner och döttrar som har kommit till mognad — 29förenar sig med sina främsta företrädare och lovar dyrt och heligt att leva efter Guds lag, som har förmedlats av Guds tjänare Mose, och noga hålla alla Herrens, vår härskares, bud, hans befallningar och stadgar.

30»Vi lovar att inte gifta bort våra döttrar med män av främmande ursprung och att inte ta deras döttrar till hustrur åt våra söner. 31När folken i landet kommer med sina varor och med spannmål av olika slag för att sälja på sabbaten skall vi inte köpa av dem, vare sig på sabbatsdagen eller någon annan helig dag. Vi lovar att vart sjunde år låta marken vila och avstå från att indriva skulder. 32Och vi förpliktar oss att årligen betala en tredjedels sikel till gudstjänsten i vår Guds hus, 33för skådebröden, de dagliga matoffren och de dagliga brännoffren och för offren på sabbatsdagarna, nymånadsdagarna och högtiderna, för de heliga gåvor och syndoffer som bärs fram till försoning för Israel och för allt arbete i vår Guds hus.

34Vi — prästerna, leviterna och folket — har kastat lott om hur vedoffret skall föras familjevis till vår Guds hus vid bestämda tider varje år för att brinna på Herrens, vår Guds, altare, som det är skrivet i lagen.

35Vi förpliktar oss att årligen föra till Herrens hus den första grödan från vår mark och den första frukten från träd av alla slag. 36Vidare skall de förstfödda av våra söner och våra djur, som det är skrivet i lagen, och de förstfödda av både nötboskap och småboskap lämnas i vår Guds hus till prästerna som tjänstgör där. 37Det första av det vi bakar och de första frukterna av alla slags träd, av vin och av olja skall vi föra till prästernas förråd i vår Guds hus.

Tiondet av det som växer på vår mark skall vi ge till leviterna — de leviter som uppbär tionde i alla landsortsstäder. 38En präst, en av Arons släkt, skall följa med leviterna när de samlar in tiondet, och leviterna skall föra en tiondel av tiondet till vår Guds hus, till kamrarna i förrådshuset. 39Det är till dessa förråd som israeliterna och leviterna skall föra gåvorna av säd, vin och olja. Där förvaras också tempelkärlen och utrustningen för de tjänstgörande prästerna, dörrvaktarna och sångarna. Vi skall aldrig försumma vår Guds hus.«

11

Bosättningen i Jerusalem och Juda

111Folkets ledare bosatte sig i Jerusalem. Resten av folket utsåg genom lottkastning en tiondel att bo i Jerusalem, den heliga staden, och nio tiondelar att bo i övriga städer. 2De män som frivilligt bosatte sig i Jerusalem välsignades av folket.

3Detta är de familjeöverhuvuden i provinsen Juda som bodde i Jerusalem, medan vanliga israeliter, präster, leviter, tempeltjänare och ättlingar till Salomos slavar bodde i Judas städer, var och en på sin egen tomt i sin egen stad. 4I Jerusalem bodde ättlingar av både Judas och Benjamins stammar.

Judas ättlingar: Ataja, son till Ussia, son till Sakarja, son till Amarja, son till Shefatja, son till Mahalalel av Peres släkt, 5och Maaseja, son till Baruk, son till Kol-Hose, son till Hasaja, son till Adaja, son till Jojariv, son till Sakarja av Shelas släkt. 6Peres släkt, som bodde i Jerusalem, omfattade sammanlagt 468 vapenföra män.

7Och detta är Benjamins ättlingar: Sallu, son till Meshullam, son till Joed, son till Pedaja, son till Kolaja, son till Maaseja, son till Itiel, son till Jesaja, 8och hans släktingar, tappra krigare, sammanlagt 928. 9Joel, son till Sikri, hade befälet över dem, och Juda, Hassenuas son, var näst högste befälhavare i staden.

10Präster: Jedaja, son till Jojariv, Jakin, 11Seraja, son till Hilkia, son till Meshullam, son till Sadok, son till Merajot, son till Achituv, den främste i Guds hus, 12och deras släktingar, som tjänstgjorde i templet, sammanlagt 822, och Adaja, son till Jerocham, son till Pelalja, son till Amsi, son till Sakarja, son till Pashchur, son till Malkia, 13och hans släktingar, familjeöverhuvuden, sammanlagt 242, och Amasaj, son till Asarel, son till Achsaj, son till Meshillemot, son till Immer, 14och hans släktingar, tappra krigare, sammanlagt 128. Savdiel, son till Haggadol, hade befälet över dem.

15Leviter: Shemaja, son till Hashuv, son till Asrikam, son till Hashavja, son till Bunni, 16och Shabbetaj och Josavad, som ledde det yttre arbetet på Guds hus och hörde till leviternas överhuvuden. 17Vidare Mattanja, son till Mika, son till Savdi, son till Asaf, som var ledare för lovsången och den som vid bönen stämde upp tackpsalmen, hans släkting Bakbukja, som var hans ställföreträdare, och Avda, son till Shammua, son till Galal, son till Jedutun. 18Sammanlagt fanns det 284 leviter i den heliga staden.

19Dörrvaktare var Ackuv, Talmon och deras ämbetsbröder som höll vakt vid portarna, sammanlagt 172. 20Resten av israeliterna, prästerna och leviterna bodde i de andra städerna i Juda, var och en i sitt eget hus. 21Tempeltjänarna bodde på Ofel, och Sicha och Gishpa hade uppsikt över dem. 22Föreståndare för leviterna i Jerusalem var Ussi, son till Bani, son till Hashavja, son till Mattanja, son till Mika av Asafs släkt, som svarade för sången enligt ordningen för Guds hus. 23För dem fanns en kunglig förordning; den bestämde sångarnas dagliga tjänstgöring. 24Petachja, son till Meshesavel, en av ättlingarna till Serach, son till Juda, gick kungen till handa i allt som rörde folket.

25Beträffande orter med omgivande åkrar: några av Judas ättlingar bodde i Kirjat Arba med kringliggande byar, i Divon med dess byar, i Jekavseel med omgivande orter, 26i Jeshua, Molada och Bet Pelet, 27i Hasar Shual, i Beer Sheva med dess byar, 28i Siklag, i Mekona och i dess byar, 29i En Rimmon, i Sora och Jarmut, 30i Sanoach, i Adullam med omgivande orter, i Lakish med omgivande åkrar och i Aseka med dess byar. De bosatte sig alltså från Beer Sheva till Hinnoms dal.

31Några av Benjamins ättlingar bodde i Geva, Mikmas, Aja och Betel med kringliggande byar, 32i Anatot, Nov, Ananja, 33Hasor, Rama, Gittajim, 34Hadid, Sevoim, Nevallat, 35Lod, Ono och Ge Hacharashim. 36Och av leviternas avdelningar fördes några över från Juda till Benjamin.

12

Förteckning över präster och leviter

121Detta är de präster och leviter som återvände tillsammans med Serubbabel, Shealtiels son, och Jeshua:

Seraja, Jeremia, Esra, 2Amarja, Malluk, Hattush, 3Shekanja, Rechum, Meremot, 4Iddo, Ginneton, Avia, 5Mijamin, Maadja, Bilga, 6Shemaja, Jojariv, Jedaja, 7Sallu, Amok, Hilkia och Jedaja. De var ledare för prästerna och för deras ämbetsbröder på Jeshuas tid.

8Leviter: Jeshua, Binnuj, Kadmiel, Sherevja, Juda och Mattanja. Han och hans ämbetsbröder ledde lovsången, 9medan Bakbukja, Unni och deras ämbetsbröder stod mitt emot dem, indelade i avdelningar.

10Jeshua blev far till Jojakim, Jojakim till Eljashiv, Eljashiv till Jojada, 11Jojada till Jochanan och Jochanan till Jaddua.

12På Jojakims tid var prästsläkternas överhuvuden följande: Meraja för Serajas släkt, Hananja för Jeremias släkt, 13Meshullam för Esras släkt, Jochanan för Amarjas släkt, 14Jonatan för Malluks släkt, Josef för Shevanjas släkt, 15Adna för Harims släkt, Helkaj för Merajots släkt, 16Sakarja för Iddos släkt, Meshullam för Ginnetons släkt, 17Sikri för Avias släkt, … för Minjamins släkt, Piltaj för Moadjas släkt, 18Shammua för Bilgas släkt, Jonatan för Shemajas släkt, 19Mattenaj för Jojarivs släkt, Ussi för Jedajas släkt, 20Kallaj för Sallus släkt, Ever för Amoks släkt, 21Hashavja för Hilkias släkt och Netanel för Jedajas släkt.

22Under Eljashivs, Jojadas, Jochanans och Jadduas tid förtecknades prästsläkternas överhuvuden ända fram till persern Dareios regeringstid. 23De levitiska släkternas överhuvuden förtecknades i krönikorna fram till Jochanans, Eljashivs sons, tid.

24Leviternas överhuvuden var Hashavja, Sherevja, Jeshua, Binnuj, Kadmiel och de ämbetsbröder som stod mitt emot dem, indelade i avdelningar, för att tacka och lova Gud, som gudsmannen David hade föreskrivit. 25Mattanja, Bakbukja och Obadja var sångare. Talmon och Ackuv var dörrvaktare, med uppsikt över förråden vid portarna. 26Dessa var samtida med Jojakim, son till Jeshua, son till Josadak, och med ståthållaren Nehemja och prästen Esra, den skriftlärde.

Nehemja inviger stadsmuren

27När Jerusalems mur skulle invigas hämtade man leviterna till Jerusalem från alla platser där de bodde för att fira en invigningsfest med lovsång och med musik av cymbaler, harpor och lyror. 28De levitiska sångarna kom både från området kring Jerusalem och från netofateernas byar, 29från Bet Haggilgal och från trakten kring Geva och Asmavet, ty sångarna hade byggt sig byar runt Jerusalem. 30Prästerna och leviterna renade först sig själva. Sedan renade de folket, portarna och muren.

31Därefter lät jag ledarna i Juda stiga upp på muren och ställde upp två stora lovsångskörer. Den ena gick åt höger, uppe på muren, i riktning mot Dyngporten. 32Efter gick Hoshaja med hälften av ledarna i Juda. 33Asarja, Esra, Meshullam, 34Juda, Benjamin, Shemaja och Jeremia, 35som var präster, blåste trumpet. Här gick också Sakarja, son till Jonatan, son till Shemaja, son till Mattanja, son till Mikaja, son till Sackur, son till Asaf, 36och hans ämbetsbröder Shemaja, Asarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda och Hanani. De spelade på de musikinstrument som gudsmannen David hade bestämt, och Esra, den skriftlärde, gick i spetsen för dem. 37De gick förbi Källporten och rakt fram uppför trappan till Davids stad, trappan till muren ovanför Davids palats, och därefter fram till Vattenporten på östsidan. 38Den andra lovsångskören gick åt vänster, och jag följde efter med den andra hälften av folket. Vi gick uppe på muren förbi Ugnstornet till Breda muren 39och förbi Efraimporten, Jeshanaporten, Fiskporten, Hananeltornet, dvs. Hundradetornet, fram till Fårporten och stannade vid Vaktporten.

40De båda lovsångskörerna ställde sedan upp sig i Guds hus. Så gjorde också jag tillsammans med hälften av styresmännen, 41och dessutom prästerna Eljakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenaj, Sakarja och Hananja med sina trumpeter 42och Maaseja, Shemaja, Elasar, Ussi, Jochanan, Malkia, Elam och Eser. Sångarna stämde upp under ledning av Jisrachja.

43Denna dag offrades stora offer och alla gladde sig, ty Gud hade givit dem stor glädje. Också kvinnorna och barnen var glada. Och glädjen i Jerusalem hördes vida omkring.

Åtgärder för tempeltjänsten

44Denna dag tillsattes också män som skulle ha uppsikt över de kamrar som tjänade till förråd för offergåvorna, det första av skörden och tiondet. Där samlades det som prästerna och leviterna enligt lagen skulle ha från städernas åkrar. Glädjen var stor i Juda över att prästerna och leviterna var i tjänst 45och att de skötte gudstjänsterna och reningsriterna, liksom sångarna och dörrvaktarna skötte sina uppgifter enligt Davids och hans son Salomos anvisningar. 46Ty redan på Davids och Asafs tid fanns ledare för sångarna vid tackpsalmen och lovsången till Gud. 47Och på Serubbabels och Nehemjas tid brukade hela Israel ge sångarna och dörrvaktarna vad de behövde för var dag. Man gav leviterna vad som helgats åt dem, och leviterna gav Arons söner deras andel.