Bibel 2000 (B2000)
10

101Undertecknarna var:

Provinsguvernören Nehemja, son till Hakalja, samt Sidkia, 2Seraja, Asarja, Jeremia, 3Pashchur, Amarja, Malkia, 4Hattush, Shevanja, Malluk, 5Harim, Meremot, Obadja, 6Daniel, Ginneton, Baruk, 7Meshullam, Avia, Mijamin, 8Maasja, Bilgaj, Shemaja – detta var prästerna.

9Leviter: Jeshua, son till Asanja, Binnuj av Henadads släkt, Kadmiel 10och deras ämbetsbröder Shevanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, 11Mika, Rechov, Hashavja, 12Sackur, Sherevja, Shevanja, 13Hodia, Bani och Beninu.

14Folkets ledare: Parosh, Pachat Moab, Elam, Sattu, Bani, 15Bunni, Asgad, Bevaj, 16Adonia, Bigvaj, Adin, 17Ater, Hiskia, Assur, 18Hodia, Hashum, Besaj, 19Harif, Anatot, Nevaj, 20Magpiash, Meshullam, Hesir, 21Meshesavel, Sadok, Jaddua, 22Pelatja, Hanan, Anaja, 23Hosea, Hananja, Hashuv, 24Hallochesh, Pilcha, Shovek, 25Rechum, Hashavna, Maaseja, 26Achia, Hanan, Anan, 27Malluk, Harim och Baana.

28Resten av folket – präster, leviter, dörrvaktare, sångare, tempeltjänare, alla som har avskilt sig från främmande folkslag i lydnad för Guds lag samt deras hustrur och de söner och döttrar som har kommit till mognad – 29förenar sig med sina främsta företrädare och lovar dyrt och heligt att leva efter Guds lag, som har förmedlats av Guds tjänare Mose, och noga hålla alla Herrens, vår härskares, bud, hans befallningar och stadgar.

30

10:30
Neh 9:2+
»Vi lovar att inte gifta bort våra döttrar med män av främmande ursprung och att inte ta deras döttrar till hustrur åt våra söner. 31
10:31b
2~Mos 23:103~Mos 25+
10:31 folken i landet Se not till Esr 3:3.10:31 vart sjunde år … skulder Se 2 Mos 23:10 f.; 3 Mos 25:2 ff.; 5 Mos 15:1–3. Sabbatsår.När folken i landet kommer med sina varor och med spannmål av olika slag för att sälja på sabbaten skall vi inte köpa av dem, vare sig på sabbatsdagen eller någon annan helig dag. Vi lovar att vart sjunde år låta marken vila och avstå från att indriva skulder. 32
10:32
2~Mos 30:11
10:32 sikel Mynt och vikt.Och vi förpliktar oss att årligen betala en tredjedels sikel till gudstjänsten i vår Guds hus, 3310:33 skådebröden Se not till 2 Mos 25:30.för skådebröden, de dagliga matoffren och de dagliga brännoffren och för offren på sabbatsdagarna, nymånadsdagarna och högtiderna, för de heliga gåvor och syndoffer som bärs fram till försoning för Israel och för allt arbete i vår Guds hus.

34

10:34
3~Mos 6:12
10:34 vedoffret Nämns endast här och i 13:31 men inte i Moseböckerna. Avser troligen leveransen av ved för templets behov av bränsle för offren; jfr 3 Mos 6:8–13.Vi – prästerna, leviterna och folket – har kastat lott om hur vedoffret skall föras familjevis till vår Guds hus vid bestämda tider varje år för att brinna på Herrens, vår Guds, altare, som det är skrivet i lagen.

35

10:35
5~Mos 26:1
10:35 Först.Vi förpliktar oss att årligen föra till Herrens hus den första grödan från vår mark och den första frukten från träd av alla slag. 36
10:36
2~Mos 13:2+
Vidare skall de förstfödda av våra söner och våra djur, som det är skrivet i lagen, och de förstfödda av både nötboskap och småboskap lämnas i vår Guds hus till prästerna som tjänstgör där. 37
10:37 f.
3~Mos 23:1727:30
10:37 Tiondet Se 4 Mos 18:21, 24. Tionde. Levit.10:37 landsortsstäder Grundtextens innebörd osäker.Det första av det vi bakar och de första frukterna av alla slags träd, av vin och av olja skall vi föra till prästernas förråd i vår Guds hus.

Tiondet av det som växer på vår mark skall vi ge till leviterna – de leviter som uppbär tionde i alla landsortsstäder. 38En präst, en av Arons släkt, skall följa med leviterna när de samlar in tiondet, och leviterna skall föra en tiondel av tiondet till vår Guds hus, till kamrarna i förrådshuset. 39Det är till dessa förråd som israeliterna och leviterna skall föra gåvorna av säd, vin och olja. Där förvaras också tempelkärlen och utrustningen för de tjänstgörande prästerna, dörrvaktarna och sångarna. Vi skall aldrig försumma vår Guds hus.«