Bibel 2000 (B2000)
26

Planer på att döda Jesus

261

26:1–5
Mark 14:1Luk 22:1Joh 11:45–53
26:1 När Jesus hade avslutat hela detta tal Se not till 7:28.När Jesus hade avslutat hela detta tal sade han till sina lärjungar: 2
26:2
2~Mos 12:1–27Matt 16:21+
26:2 påsk Högtider.»Ni vet att det är påsk om två dagar. Då skall Människosonen utlämnas för att bli korsfäst.« 326:3 Kajafas Överstepräst 18–36 e.Kr., avsattes sedan av romarna.Under tiden samlades översteprästerna och folkets äldste i översteprästen Kajafas palats 4och kom överens om att gripa Jesus med list och döda honom. 5
26:5
Matt 21:46
»Men inte under själva helgen«, sade de, »så att det uppstår oro bland folket.«

Kvinnan med balsamflaskan

6

26:6–13
Mark 14:3–9
Joh 12:1–8
26:6 Betania Se not till 21:17.26:6 hos Simon den spetälske Mannen nämns endast här och i Mark 14:3. I Luk 7:36–50, där en liknande händelse berättas i annat sammanhang, sägs dock värden, en farisé, heta Simon (v. 40).Medan Jesus befann sig i Betania hos Simon den spetälske 7
26:7
Luk 7:36–38
26:7 hällde ut den över hans huvud Orden kan antyda att Jesus hyllades som Messias; Smord.kom en kvinna fram till honom med en flaska dyrbar balsam och hällde ut den över hans huvud, där han låg till bords. 8Då blev lärjungarna förargade och sade: »Vilket slöseri! 9För det där hade man ju kunnat få mycket pengar att ge åt de fattiga.« 10Jesus märkte det och sade till dem: »Varför gör ni kvinnan ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. 11
26:11
5~Mos 15:11
De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. 12När hon hällde denna balsam över min kropp förberedde hon min begravning. 13Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.«

Judas blir förrädare

14

26:14–16
Mark 14:10Luk 22:3–6
26:14
Joh 11:57
26:14 Iskariot Se not till 10:4.Då gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15
26:15
Sak 11:12
Matt 27:3–5
26:15 trettio silvermynt Jfr Sak 11:12 f. med not. Även i 27:9 anspelas på detta GT-ställe.och sade: »Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?« De räknade upp trettio silvermynt åt honom. 16Från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom.

Påskmåltiden förbereds

17

26:17–19
Mark 14:12–16
Luk 22:7–13
26:17
2~Mos 12:14–20
5~Mos 16:16
26:17 ordna för påskmåltiden Se not till Mark 14:12. Högtider.Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: »Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?« 1826:18 Stund.Han svarade: »Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar.« 19Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden.

Jesus utpekar förrädaren

20

26:20–25
Mark 14:17–21
Luk 22:21–23
Joh 13:18–30
På kvällen lade han sig till bords med de tolv. 21
26:21
Ps 41:10
Medan de åt sade han: »Sannerligen, en av er skall förråda mig.« 22De blev mycket bedrövade och började fråga honom, en efter en: »Det är väl inte jag, herre?« 2326:23 Den som doppade handen i skålen När man åt ur en gemensam skål kunde två personers händer lätt snudda vid varandra. Orden utpekar förrädaren på ett sätt som är tydligt för honom men otydligt för de andra. Möjligen menas bara att han är med i bordsgemenskapen (jfr Luk 22:21); i Joh 13:26 utpekas Judas öppet.Han svarade: »Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han skall förråda mig. 24Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd! Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född.« 25Judas, som skulle förråda honom, sade: »Det är väl inte jag, rabbi?« Jesus svarade: »Du har själv sagt det.«

Den sista måltiden

26

26:26–29
Mark 14:22–25
Luk 22:14–20
1~Kor 11:23–25
26:26 tackbönen Här avses tacksägelsen till Gud för att han skapat brödet (jfr 14:19 med not), i v. 27 sannolikt den avslutande måltidsbönen (jfr not till 1 Kor 10:16).Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: »Tag och ät, detta är min kropp.« 27
26:27
1~Kor 10:16
Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: »Drick av den alla. 28
26:28
2~Mos 24:8
Jes 53:12
Jer 31:31–33
Sak 9:11
Heb 9:20
26:28 förbundsblodet Jesu blodiga död jämförs här med de djuroffer varmed forntida fördrag bekräftades; jfr 2 Mos 24:8. Förbund.Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. 29Jag säger er: nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike.«

Jesus förutsäger Petrus förnekelse

30

26:30–35
Mark 14:26–31
Luk 22:31–34
Joh 13:36–38
26:30
Ps 113–118
26:30 lovsången I påskmåltidens ritual ingår högtidlig läsning eller sång av Ps 113–118. En del av texterna reciteras i början av måltiden, återstoden vid dess slut.När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. 31
26:31
(Mark 14:27);
Joh 16:32
26:31 det står skrivet Det citerade stället, Sak 13:7, är dunkelt och kan ursprungligen ha varit ett domsord över en ovärdig ledare; jfr Sak 11:17. Skrifttolkning.Då sade Jesus till dem: »I natt skall ni alla komma på fall för min skull, ty det står skrivet: Jag skall dräpa herden, och fåren i hjorden skall skingras. 32
26:32
Matt 28:7,16
Men när jag har uppstått skall jag gå före er till Galileen.« 33Petrus svarade honom: »Även om alla andra kommer på fall för din skull, så skall då jag aldrig komma på fall.« 34
26:34
Matt 26:69–75+
Men Jesus sade: »Sannerligen, i natt innan tuppen gal skall du ha förnekat mig tre gånger.« 35Petrus sade: »Om jag så måste dö med dig, skall jag aldrig förneka dig.« Och detsamma sade alla lärjungarna.

Jesus i Getsemane

36

26:36–46
Mark 14:32–42
Luk 22:39–46
26:36
Joh 18:1
Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Getsemane, och han sade till dem: »Sitt kvar här, medan jag går dit bort och ber.« 37
26:37
Matt 17:1
Mark 5:37
14:33
Luk 8:51
9:28
26:37 Sebedaios båda söner Apostlarna Jakob och Johannes; se 10:2 och jfr 17:1; 20:20.Han tog med sig Petrus och Sebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom, 38
26:38
Ps 42:6,12
43:5
Joh 12:27
och han sade till dem: »Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig.« 39
26:39
Heb 5:7Joh 5:30+
26:39 bägare Se not till 20:22.Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: »Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill.« 40Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, och han sade till Petrus: »Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig? 41
26:41
Matt 6:13
Luk 11:4
26:41 Prov.26:41 kroppen Kött.Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.« 42
26:42
Matt 6:10
Sedan gick han bort och bad för andra gången: »Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske.« 43När han kom tillbaka fann han återigen att de sov; de orkade inte hålla ögonen öppna. 44
26:44
2~Kor 12:8
Han lämnade dem och gick bort och bad för tredje gången med samma ord. 45Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och sade till dem: »Ja, ni sover och vilar er. Men nu är stunden här då Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer. 46Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som skall förråda mig.«

Jesus fängslas

47

26:47–56
Mark 14:43–52
Luk 22:47–53
Joh 18:1–11
Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar, utsänd av översteprästerna och folkets äldste. 4826:48 Den som jag kysser Kyssen var en vanlig vördnadsbetygelse mot en religiös lärare.Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken: »Den som jag kysser är det, grip honom.« 49Han gick rakt fram till Jesus, hälsade honom med att säga rabbi och kysste honom. 5026:50 nu har du gjort ditt Eller »låt det ske som du har kommit hit för«.Jesus sade till honom: »Min vän, nu har du gjort ditt.« Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. 51En av dem som var med Jesus lyfte handen och drog sitt svärd, och han slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. 52
26:52
1~Mos 9:6Upp 13:10
Då sade Jesus till honom: »Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd. 5326:53 tolv legioner Dvs. en väldig himmelsk här (jfr 2 Kung 6:16 f.; Luk 2:13; Upp 19:14). Officer.Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än tolv legioner änglar till min hjälp? 54
26:54
Jes 53:5–12
Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta måste hända?«

55

26:55
Luk 19:47
21:37
Joh 18:20
Vid samma tillfälle sade Jesus till folkhopen: »Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Var dag satt jag i templet och undervisade utan att ni grep mig. 56
26:56
Matt 26:31+
Men allt detta har skett för att profeternas skrifter skall uppfyllas.« Då övergav alla lärjungarna honom och flydde.

Förhöret inför rådet

57

26:57–68
Mark 14:53–65
De som hade gripit Jesus förde honom till översteprästen Kajafas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. 58Petrus följde efter på avstånd, ända till översteprästens palats. Där gick han in på gården och satte sig bland tjänarna för att se hur det skulle sluta. 59Översteprästerna och hela rådet sökte få fram något falskt vittnesmål mot Jesus så att de kunde döma honom till döden, 60men de lyckades inte trots att det uppträdde många falska vittnen. Till sist trädde det fram två 61
26:61
Matt 27:40
Joh 2:19
Apg 6:14
26:61 Jag kan riva ner Guds tempel Författaren klargör inte om han betraktar dessa ord som fritt uppfunna eller som en förvrängning av något verkligt Jesus-ord; jfr Joh 2:19 ff. Anklagelsen kan ha byggt på att Jesus förutsagt templets fall; jfr Matt 24:2 med par.som påstod att han hade sagt: »Jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen inom tre dagar.« 62Då reste sig översteprästen och frågade: »Har du inget att svara på deras beskyllningar?« 63
26:63
Jes 53:7
Matt 27:12,14
Luk 23:9
Joh 19:9
Men Jesus teg. Och översteprästen sade: »Jag besvär dig vid den levande Gudens namn att säga oss om du är Messias, Guds son.« 64
26:64
Ps 110:1
Matt 22:44Dan 7:13
Matt 24:30+
26:64 Maktens En omskrivning för »Guds«; jfr Himlen.26:64 komma på himlens moln Jfr 24:30 med not.Jesus svarade: »Du har själv sagt det. Men jag säger er: efter detta skall ni få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln65
26:65
4~Mos 14:6
2~Sam 13:19
Job 1:20
Jer 36:24
Apg 14:14
26:65 Kläder. Sorg.26:65 Han har hädat Hädelse var att uttryckligen nämna Guds namn på ett förlöjligande eller nedsättande vis. Hur Jesu ord kan ha bedömts så är oklart. Kanske byggde domen på att han med sina citat från Ps 110 och Dan 7 åsyftade sig själv och gjorde sig jämställd med Gud.Då slet översteprästen sönder sina kläder och sade: »Han har hädat. Vad skall vi nu med vittnen till? Ni har själva hört hädelsen. 66
26:66
3~Mos 24:16
Joh 19:7
26:66 Han förtjänar döden Enligt 3 Mos 24:16 skall en hädare stenas till döds.Vad säger ni?« De svarade: »Han förtjänar döden.« 67
26:67
Jes 50:6
53:5
Då spottade de honom i ansiktet och slog honom, och några gav honom örfilar 68och sade: »Visa att du är en profet, Messias: vem var det som slog dig?«

Petrus förnekar Jesus

69

26:69–75
Mark 14:66–72
Luk 22:54–62
Joh 18:12–18,25–27
Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sade: »Du var också tillsammans med Jesus från Galileen.« 70Men han förnekade det inför alla och sade: »Jag förstår inte vad du talar om.« 71Han gick ut i porten, och där var det en annan kvinna som såg honom, och hon sade till dem runt omkring: »Han där var tillsammans med Jesus från Nasaret.« 72Han förnekade det på nytt och svor på det: »Jag känner inte den mannen.« 7326:73 Det hörs på talet Se Mark 14:70 med not.Strax efteråt kom de som stod där fram till Petrus och sade: »Visst är du också en av dem. Det hörs på talet.« 74Då svor han och bedyrade: »Jag känner inte den mannen.« I samma ögonblick gol en tupp. 75
26:75
Matt 26:34
Mark 14:30
Luk 22:34
Joh 13:38
Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt: »Innan tuppen gal skall du ha förnekat mig tre gånger«, och han gick ut och grät bittert.