Bibel 2000 (B2000)
24

Templets förestående fall

241

24:1 f.
Mark 13:1Luk 21:5
När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. 2
24:2
Jer 9:11
Mik 3:12
Luk 19:44
Då sade han till dem: »Se på allt detta – sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten, allt skall brytas ner.«

TALET OM TIDENS SLUT (kap. 24–25)

Kommande prövningar

3

24:3–14
Mark 13:3–13
Luk 21:7–19
24:3 Olivberget.24:3 tecknet för din återkomst Det följande svaret anknyter till samtida judiska föreställningar om världens sista tid. Tecken. Apokalyptik. – Många senare händelser har tolkats som uppfyllelsen av Jesu förutsägelser, bl.a. det uppror mot Rom som ledde till Jerusalems förstöring år 70 e.Kr. Sådana tolkningar kan ha påverkat evangelisternas återgivning av vad Jesus sagt.När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sade: »Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?« 4Jesus svarade: »Se upp så att ingen bedrar er. 5Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många. 6Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. 7
24:7
Jes 19:2
Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. 824:8 födslovärkarna En bild för de lidanden som föregår världens slut. Återfödelse.Allt detta är början på födslovärkarna. 9
24:9
Matt 10:17,22Joh 15:1816:1–4
Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns skull. 10Då skall många komma på fall och ange varandra och hata varandra. 11
24:11
Matt 24:23
Många falska profeter skall framträda och bedra många. 12
24:12
2~Tim 3:1–5
Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. 13
24:13
Matt 10:22
Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. 14
24:14
Matt 28:19
Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.

Den sista stora nöden

15

24:15–28
Mark 13:14–23
Luk 21:20–24
24:15
Dan 9:271~Mack 1:54+
24:15 vanhelgande skändlighet Uttrycket är hämtat från Dan 11:31; 12:11 (jfr 9:27). Det syftar där på ett hedniskt altare som Antiochos IV Epifanes år 168 f.Kr. lät sätta upp i Jerusalems tempel (1 Mack 1:54; 2 Mack 6:2). Här tillämpas uttrycket på en person som förkroppsligar den sista tidens gudlöshet och ondska; Antikrist.24:15 må den som läser fatta det rätt Denna inskjutna anmärkning syftar sannolikt på de dunkla ställena i Daniels bok.När ni ser den vanhelgande skändlighet som profeten Daniel har talat om stå på helig plats (må den som läser fatta det rätt), 16då måste de som bor i Judeen fly upp i bergen. 17
24:17 f.
Luk 17:31
Den som är på taket skall inte gå ner och hämta vad han har i huset, 18och den som är ute på åkern skall inte vända tillbaka och hämta sin mantel. 19
24:19
Luk 23:39
1~Kor 7:26–28
Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden. 20Be att ni slipper fly under vintern eller på sabbaten. 21
24:21
Dan 12:1
Joel 2:1
Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas. 22Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. 23
24:23
Matt 24:5,11
Om ni då får höra: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte! 24
24:24
5~Mos 13:1–3
2~Thess 2:9Upp 13:13
24:24 Falska frälsare Personer som med orätt gör anspråk på att vara Messias, dvs. Kristus. Grundtextens uttryck påminner om 1 Joh 2:18 («många antikrister«).Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. 25Nu har jag sagt er det i förväg. 26Om ni alltså får höra: Han är ute i öknen, så gå inte dit, eller: Han är inne i kammaren, så tro det inte. 27Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid Människosonens återkomst. 28
24:28
Luk 17:37+
24:28 Där kadavret ligger, där samlas gamarna Man kommer att uppfatta den sista dagens händelser lika tveklöst som när en flock gamar visar att det ligger ett dött djur på marken. Samma ordspråk används på ett annat sätt i Luk 17:37.Där kadavret ligger, där samlas gamarna.

Människosonens ankomst

29

24:29–31
Mark 13:24–27
Luk 21:25–28
24:29
Jes 13:10
34:4
Hes 32:7
Joel 2:10
3:15Upp 6:12Jes 34:4
Upp 6:14
24:29 skall solen förmörkas Förutsägelserna i denna vers är en sammanflätning av GT-ställen som handlar om »Herrens dag« eller liknande ämnen (Jes 13:10; 34:4; Hes 32:7 f.; Joel 2:10, 31; Hagg 2:7, 22).Strax efter den tidens lidanden skall solen förmörkas och månen mista sitt sken. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas. 30
24:30
Dan 7:13Sak 12:10,12
Matt 16:27
26:64
Mark 14:62
24:30 Människosonens tecken Vad som konkret avses kan inte avgöras: kanske något ljusfenomen, kanske Människosonens egen gestalt (jfr Jes 11:10). Enligt fornkyrkliga utläggningar menas korset.24:30 höja klagorop Grundtexten erinrar om Sak 12:10, som här tillämpas på folkens skräck och ånger inför den sista domen; jfr Upp 1:7; Joh 19:37 med not.24:30 komma på himlens moln med makt Dvs. för att upprätta sitt rike; se Dan 7:13 f. Bilden av Människosonens uppenbarelse var grundläggande för det urkristna framtidshoppet och återkommer i 26:64 med par.; 1 Thess 4:16 f.; Upp 1:7.Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. 31
24:31
Matt 13:41Jes 27:13
1~Kor 15:22
1~Thess 4:16
Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra.

Liknelsen om fikonträdets knoppning

32

24:32–36
Mark 13:28–31
Luk 21:29–33
Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. 33På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren. 34
24:34
Matt 16:28
Mark 9:1
Luk 9:27
24:34 Släkte.Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. 35
24:35
Jes 40:8
Matt 5:18
Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. 36
24:36
Apg 1:7
1~Thess 5:1
Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Håll er vakna

37

24:37–44
Mark 13:32–37
Luk 17:26–3712:39
24:37
1~Mos 6–81~Kor 15:23+
Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst. 3824:38 gifte sig och blev bortgift Se not till 22:30.Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39
24:39
2~Pet 3:5
och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid Människosonens ankomst. 4024:40 tas med Dvs. till det nya gudsriket tillsammans med de rättfärdiga.Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas kvar. 41Två kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas kvar. 42
24:42
Matt 25:13
Mark 13:25
Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. 43
24:43
1~Thess 5:2–4
2~Pet 3:10
Upp 3:3
16:15
Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. 44Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.

En god och en dålig tjänare

45

24:45–51
Luk 12:41–48
Tänk er en trogen och klok tjänare som av sin herre satts att ha uppsikt över tjänstefolket och ge dem mat i rätt tid. 46Salig den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. 47
24:47
Matt 25:21,23
Sannerligen, han skall låta honom ta hand om allt han äger. 48Men om det är en dålig tjänare, en som tänker: Min herre dröjer, 49och så börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med de druckna, 50då skall hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om 51
24:51
Matt 8:12+
och hugga ner honom och låta honom dela lott med hycklarna. Där skall man gråta och skära tänder.