Bibel 2000 (B2000)
1

111:1 Malaki Om profeten och tiden för hans verksamhet vet vi ingenting utöver vad som framgår av själva texten. »Malaki« behöver inte vara ett egennamn; se not till 3:1. Att det talas om en ståthållare (v. 8) tyder på att profeten verkat under den epok då Juda stod under persisk överhöghet (539–333 f.Kr.). Att templet nämns visar på tiden efter templets återuppbyggnad 515 f.Kr. Vanligen dateras boken till 400-talet. Texten består av sex avsnitt, där profeten går i dialog med prästerna och folket, samt en senare tillagd avslutning; se not till 4:4–6. Profetböcker.Profetord. Herrens ord till Israel genom Malaki.

Herrens kärlek och makt

2

1:2
1~Mos 25:19–28
1:2 Jakob Israels folk. Esau Edom; se 1 Mos 25:30; 36:8 och jfr not till Klag 4:21 f.Jag har visat er kärlek, säger Herren. Då säger ni: »Hur har du visat oss kärlek?« Jakob och Esau var ju bröder, säger Herren. Jag älskade Jakob 3
1:3 f.
Jer 49:17
men Esau hatade jag, och jag har gjort hans berg till ödemark, hans område till ökenland. 4Om Edom säger: »Vårt land är förstört, men vi skall bygga upp det ödelagda igen«, då säger Herren Sebaot: Låt dem bygga, jag skall riva ner. Det skall kallas ondskans land och folket som Herren vredgas på för evigt. 5Ni skall få se detta med egna ögon, och då skall ni säga: »Herrens makt når bortom Israels gräns.«

Dom över prästerna

6

1:6
2~Mos 20:12
5~Mos 1:31
Hos 11:1,3
En son visar aktning för sin far och en tjänare för sin herre. Men om jag är fader, var är aktningen för mig? Om jag är herre, var är vördnaden för mig? Det säger Herren Sebaot till er präster, ni som föraktar mitt namn. Då säger ni: »Hur visar vi förakt för ditt namn?« 71:7 gjort den oren Med Septuaginta; MT har »gjort dig oren«.Genom att komma med oren föda till mitt altare. Då säger ni: »Hur har vi gjort den oren?« Genom att mena att man kan visa förakt för Herrens bord. 8
1:8 f.
3~Mos 22:17–25+
1:8 ståthållaren Se not till 1:1.Ni kommer med blinda offerdjur: är inte det något ont? Ni kommer med halta och sjuka djur: är inte det något ont? Om du går till ståthållaren med dem, tror du att han uppskattar det och visar dig välvilja? säger Herren Sebaot. – 9Och här vill ni beveka Gud att visa oss nåd! – Kan han visa välvilja när ni kommer med sådant? säger Herren Sebaot.

10

1:10
Jes 1:11
Om ni ändå ville stänga tempeldörrarna och låta bli att tända min altareld i onödan! Jag vill inte veta av er, säger Herren Sebaot, jag tar inte emot några offer av er. 11
1:11
Ps 113:3
Sak 14:9
Joh 10:16
Upp 11:15
1:11 Namn.Från öster till väster är mitt namn stort bland folken, och överallt frambär man rökelseoffer åt mitt namn, rena offer, ty mitt namn är stort bland folken, säger Herren Sebaot. 12Men ni vanhelgar det när ni menar att Herrens bord är orent och att hans mat är värd förakt. 13Ni säger: »Vilket besvär!« och fnyser bara, säger Herren Sebaot. Ni kommer med stulna, halta och sjuka djur och frambär dem som offer. Skulle jag ta emot sådana gåvor av er? säger Herren. 14Förbannad är den bedragare som lovar att offra ett handjur ur sin hjord men sedan frambär ett snöpt djur åt Herren. Ty jag är en stor konung, säger Herren Sebaot, och mitt namn är fruktat bland folken.