Bibel 2000 (B2000)
23

Jesus inför Pilatus

231

23:1–5
Matt 27:1 f., 11–14;
Mark 15:1–5
23:1 förde honom till Pilatus Se noter till Matt 27:1 f.Alla de församlade bröt nu upp och förde honom till Pilatus. 2
23:2
Luk 20:25
Där anklagade de honom och sade: »Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk, han vill förhindra att vi betalar skatt till kejsaren och säger sig vara Messias och kung.« 3
23:3
1~Tim 6:13
23:3 Du själv säger det Se not till Matt 27:11.Pilatus frågade honom: »Du är alltså judarnas kung?« Han svarade: »Du själv säger det.« 4Då sade Pilatus till översteprästerna och folkmassan: »Jag kan inte finna något brottsligt hos den här mannen.« 5Men de stod på sig: »Han hetsar upp folket i hela Judeen med sin undervisning, från Galileen och ända hit.«

Jesus inför Herodes

6När Pilatus hörde detta frågade han om mannen var från Galileen, 7

23:7
Luk 3:1
23:7 Herodes Se not till Matt 14:1.och när han fick veta att han kom från Herodes område skickade han honom vidare till denne, som också han befann sig i Jerusalem under de dagarna.

8

23:8
Luk 9:9
När Herodes såg Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom eftersom han hade hört talas om honom, och han hoppades få se honom utföra något tecken. 9Nu ställde han en mängd frågor till honom, men Jesus svarade inte. 10Översteprästerna och de skriftlärda stod där och anklagade honom häftigt. 11Herodes och hans soldater fylldes då av förakt för honom och gjorde narr av honom genom att sätta på honom en praktfull mantel. Sedan skickade han honom tillbaka till Pilatus. 12
23:12
Apg 4:27
Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner; förut hade det rått fiendskap mellan dem.

Barabbas friges. Jesus döms

13

23:13–25
Matt 27:15–26
Mark 15:6–15
Joh 18:38b–19:16
Pilatus kallade samman översteprästerna och rådsmedlemmarna och folket 14och sade: »Ni har fört hit den här mannen och anklagat honom för att uppvigla folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro men kan inte finna honom skyldig till något av det som ni anklagar honom för. 15Det kan inte Herodes heller, och därför har han skickat tillbaka honom till oss. Han har inte gjort något som förtjänar döden. 1623:16 ge honom en läxa Dvs. låta prygla honom; jfr Joh 19:1 med not.Jag skall ge honom en läxa, sedan släpper jag honom.« 18Då skrek hela hopen: »Döda honom och låt oss få Barabbas fri.« ( 19
23:19
Apg 3:14
Det var en man som hade satts i fängelse för ett upplopp i staden och för mord.) 20Pilatus tog till orda igen; han ville gärna frige Jesus. 21Men då ropade de i ett: »Korsfäst, korsfäst honom!« 22För tredje gången sade Pilatus: »Vad har han gjort för ont? Jag kan inte finna honom skyldig till något som förtjänar döden. Jag skall ge honom en läxa, sedan släpper jag honom.« 2323:23 korsfästas Se not till Matt 27:26.Men de skrek hela tiden och krävde att han skulle korsfästas. Deras ropande gjorde verkan, 24och Pilatus beslöt att låta dem få vad de krävde. 25Han frigav mannen som satt i fängelse för upplopp och mord, den som de ville ha fri, men Jesus utlämnade han, så att de fick göra som de ville.

Korsfästelsen

26

23:26–43
Matt 27:32–44
Mark 15:21–32
Joh 19:17–27
23:26 Kyrene … ta korset på sig Se noter till Matt 27:32.När de förde bort honom hejdade de en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. 27En stor folkmassa följde med, och kvinnor som sörjde och klagade över honom. 2823:28 Jerusalems döttrar Då en stad personifieras som en kvinna blir invånarna hennes söner och döttrar. Sion.Jesus vände sig om och sade till dem: »Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn. 29
23:29
Luk 21:23
23:29 Saliga de ofruktsamma Jfr 21:23, där det sägs att Jerusalems förstöring skulle bli särskilt fasansfull för dem som väntade barn. Salig.Det kommer en tid då man skall säga: Saliga de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte har gett di. 30
23:30
Hos 10:8
Upp 6:16
Då skall man säga till bergen: Fall över oss, och till höjderna: Dölj oss. 3123:31 det gröna trädet Jesus liknar sig själv vid ett friskt träd, folket i staden vid ett torrt (jfr 3:9; 13:6–9).Ty om man gör så med det gröna trädet, vad skall då inte ske med det förtorkade?«

32

23:32
Jes 53:12
Luk 22:37
De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. 33När de kom till den plats som kallas Skallen korsfäste de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andre till vänster. 34
23:34
Jes 53:12
Matt 5:44Ps 22:19
23:34 Jesus sade: »Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.« Dessa ord saknas i viktiga textvittnen. De kan ha förmedlats i en fristående tradition och i efterhand fogats in i evangeliet.Jesus sade: »Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.« De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. 35
23:35
Ps 22:7
Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade: »Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den utvalde.« 36
23:36
Ps 69:22
Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin 37och sade: »Om du är judarnas kung, så hjälp dig själv.« 38Det fanns också ett anslag ovanför honom: Det här är judarnas konung.

39Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sade: »Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss.« 40Men då tillrättavisade honom den andre: »Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? 41Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.« 4223:42 när du kommer med ditt rike Dvs. framträder med din himmelska makt (jfr 21:27). – Annan läsart »när du kommer till ditt rike«, dvs. går in i himlen (jfr 24:26).Och han sade: »Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.« 43Jesus svarade: »Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.«

Jesu död

44

23:44–49
Matt 27:45–56
Mark 15:33–41
Joh 19:24b–30
23:44 Timme.Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen, 45
23:45
2~Mos 26:31–37
23:45 Förhänget Se not till Matt 27:51.det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt itu. 46
23:46
Ps 31:6
Och Jesus ropade med hög röst: »Fader, i dina händer lämnar jag min ande.« När han sagt detta slutade han att andas.

47Officeren, som såg det som hände, prisade Gud och sade: »Han var verkligen en rättfärdig man.« 48

23:48
Luk 18:13
23:48 slog med händerna mot bröstet Uttryck för förkrosselse och sorg.När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände, vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. 49
23:49
Ps 38:12Luk 8:2
Men alla hans vänner, och bland dem kvinnorna som hade följt med honom från Galileen, stod på avstånd och såg alltsammans.

Gravläggningen

50

23:50–54
Matt 27:57–61
Mark 15:42–47
Joh 19:38–42
Nu fanns det en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man 51
23:51
Luk 2:25,38
23:51 Arimataia Se not till Matt 27:57.som inte hade haft någon del i de andras beslut och åtgärder. Han var från Arimataia, en stad i Judeen, och han väntade på Guds rike. 52Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. 5323:53 hade blivit lagd I en »västlig« läsart tillfogas orden »Och sedan kroppen lagts ner, stängde han graven med en sten som tjugo män knappt kunde rulla fram.« Jfr 24:2. Text.Han tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd. 5423:54 förberedelsedag Dagen före sabbaten, alltså fredag.Det var förberedelsedag, och sabbaten skulle just börja.

Kvinnorna och Petrus vid graven

55

23:55–24:12
Matt 28:1–15
Mark 16:1–8
Joh 20:1–10
23:55
Luk 8:2
23:49
Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus följde med och såg graven och hur hans kropp lades där. 56
23:56
2~Mos 12:16
20:10
23:56 välluktande kryddor och oljor Se not till Mark 16:1.När de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor, och sabbaten tillbringade de efter lagens bud i stillhet.