Bibel 2000 (B2000)
2

Jesu födelse

21

2:1–21
Matt 1:18–25
2:1 Vid den tiden … skattskrivas Redan i början av Augustus regering (31 f.Kr.-14 e.Kr.) började romarna registrera invånarnas egendom i provinser som skulle beskattas. I Judeen skedde detta enligt Josefus år 6 e.Kr. under svåra oroligheter; jfr Apg 5:37. Om Jesus föddes under Herodes den stores tid, dvs. senast år 4 f.Kr. (jfr Matt 2:1 med not; Luk 1:5), strider Lukas uppgifter mot Josefus. Enligt ett försök till förklaring skulle Lukas avse en förberedande folkräkning, Josefus själva skatteuppbörden. Tabell 1, Kronologisk översikt.2:1 hela världen Dvs. det romerska väldet, som enligt sina invånares världsbild omfattade alla civiliserade människor.Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. 22:2 Quirinius Ståthållare år 6–9 e.Kr. i den romerska provinsen Syrien, som omfattade Medelhavets östra kust med inland. Han hade även tidigare haft militära och politiska uppdrag i området.Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. 3Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 4
2:4
1~Sam 16:1,4
Joh 7:42
2:4 hus Dvs. släkt, se not till 1:33. Beträffande Jesu härstamning jfr Matt 1:1; Luk 3:23 med noter.2:4 Davids stad Betlehem Davids far Jishaj bodde i Betlehem (1 Sam 16:1; 17:12). Kanske knöts av denna anledning förhoppningen om Messias framträdande till staden; jfr Mik 5:2; Matt 2:4 ff. Davids stad.Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, 5för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

6Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, 7och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

8I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. 9Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. 10Men ängeln sade till dem: »Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. 11I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. 12Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.« 13Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

14

2:14
Jes 6:2Luk 19:38
Upp 4:11Jes 9:1–7
52:7
Gal 6:16
2:14 Fred.2:14 dem han har utvalt Eller »de människor han finner behag i«, »de människor han vill ge sin nåd«; jfr Matt 3:17 med not. GT:s ord om det utvalda folk som Gud älskar (5 Mos 7:6 ff.; 10:15) tillämpas här på dem som tar emot Jesus som Messias.»Ära i höjden åt Gud

och på jorden fred åt dem han har utvalt.«

15När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: »Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.« 16De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. 17När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. 18Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. 19

2:19
Luk 2:51
Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. 20Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

212:21 När åtta dagar hade gått Jfr 1:59 med not.När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande.

Jesus hos Symeon och Hanna i templet

22

2:22
3~Mos 12:2–4
2:22 När tiden var inne för deras rening Födandet medförde rituell orenhet, som måste upphävas genom offer, 33 dagar efter den nyföddes omskärelse om det var en pojke. Man offrade ett lamm och en duva, men den som var fattig kunde ge enbart duvor (v. 24). Se 3 Mos 12. Renhet.När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren – 23
2:23
2~Mos 13:2,12
2:23 skall helgas åt Herren Här avses ersättningsoffret för förstfödda söner (2 Mos 13:2, 13; 4 Mos 18:15 f.).det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren – 24
2:24
3~Mos 12:8
och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag.

25

2:25
Jes 40:1
49:13
2:25 Israels tröst Dvs. Messias framträdande. Hoppet om den kommande räddningen knöts bl.a. till GT-ställen som Jes 12:1; 40:1; 49:13; 61:2.I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, 26och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. 27Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, 28tog han honom i famnen och prisade Gud och sade:

29»Herre, nu låter du din tjänare gå hem,

i frid, som du har lovat.

30

2:30
Jes 52:10
Ty mina ögon har skådat frälsningen

31som du har berett åt alla folk,

32

2:32
Jes 42:6
46:13
49:6
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna

och härlighet åt ditt folk Israel.«

33Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. 34

2:34
Jes 8:14
Rom 9:33
1~Kor 1:23
1~Pet 2:8
Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: »Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid – 35ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd – för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.«

362:36 Stam. Familj.Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Ashers stam. Hon var till åren kommen; som ung hade hon varit gift i sju år, 37

2:37
1~Tim 5:5
sedan hade hon levt som änka och var nu åttiofyra år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. 38
2:38
Jes 52:9
Just i den stunden kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse.

39

2:39
Matt 2:22
När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. 40
2:40
Luk 2:52
Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom.

Den tolvårige Jesus i templet

41

2:41
2~Mos 12:24–27
23:14–17
2:41 Högtider.Hans föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. 422:42 när Jesus var tolv år gammal En judisk pojke skall själv förstå och följa buden sedan han fyllt tretton år. Formerna för detta myndighetsinträde var mer flytande på Jesu tid, men berättelsen vill troligen antyda att hans föräldrar började förbereda honom på det.Också när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. 43Då festen var över och de skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. 44De gick en dagsled i tron att han var med i ressällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. 45När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. 46Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. 47
2:47
Joh 7:15
Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. 48Föräldrarna blev bestörta när de såg honom, och hans mor sade till honom: »Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.« 49Han svarade: »Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?« 50Men de förstod inte vad han menade med sina ord. 51
2:51
Luk 2:19
Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. 52
2:52
1~Sam 2:26
Luk 2:40
Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag.