Bibel 2000 (B2000)
22

Prästerna och offren

221Herren talade till Mose:

2Säg till Aron och hans söner att de skall vara aktsamma om de heliga gåvor som israeliterna helgar åt mig, så att de inte vanhelgar mitt heliga namn. Jag är Herren. 3Säg till dem: Om någon av era ättlingar i kommande släktled medan han är oren kommer nära de heliga gåvor som israeliterna helgar åt Herren, skall han stötas bort ur min åsyn. Jag är Herren.

4Om någon av Arons efterkommande har spetälska eller en flytning, får han inte äta av de heliga gåvorna förrän han blir ren. Det gäller också den som har rört vid någon som blivit oren genom en död kropp och den som har haft sädesuttömning 5och likaså den som har rört vid ett smådjur som man blir oren av eller vid en människa som man blir oren av, oavsett hur denna människa har blivit oren. 6Den som rör vid något sådant är oren till kvällen och får inte äta av de heliga gåvorna förrän han har badat. 7Men när solen har gått ner är han ren, och sedan får han äta av de heliga gåvorna, ty det är hans mat. 8

22:8
2~Mos 22:31+
Ett självdött eller ihjälrivet djur får han inte äta: han blir oren genom det. Jag är Herren. 9De skall hålla vad jag har ålagt dem, så att de inte drar skuld över sig genom det de äter och måste dö därför att de vanhelgar det heliga. Jag är Herren som helgar dem.

1022:10 obehörig Den som inte tillhör en prästsläkt. Enligt kap. 6–7 fick endast manliga släktingar till prästerna äta av offren, men rättigheten är här (v. 10–13) utsträckt till att gälla alla medlemmar i prästens familj; jfr även 4 Mos 18:11.Ingen obehörig får äta av det heliga. En som tillfälligt bor hos prästen eller en daglönare får inte äta av det heliga, 11men om prästen köpt en slav, får denne äta av det, liksom en slav som är född i hans hus; dessa får äta av hans mat. 12Om dottern till en präst gifter sig med en obehörig, får hon inte längre äta av de heliga offergåvorna. 13Men om dottern till en präst har blivit änka eller förskjuten och inte har några barn och kommer tillbaka till sin fars hus, får hon äta av sin fars mat, liksom när hon ännu var ung. Ingen obehörig får äta av den. 14Om någon oavsiktligt äter av det heliga, skall han ge prästen ersättning för det heliga med tillägg av en femtedel. 15Prästerna får inte vanhelga de heliga gåvor som israeliterna offrar åt Herren 16och dra skuld och straff över dem genom att låta dem äta av deras heliga gåvor, ty jag är Herren som helgar dem.

Offrens beskaffenhet

17

22:17–25
5~Mos 15:21
17:1
Herren talade till Mose:

18Säg till Aron och hans söner och till alla israeliterna: Om någon israelit eller invandrare i Israel vill frambära ett offer, vare sig det är ett löftesoffer eller ett frivilligt offer, som de vill offra åt Herren som brännoffer, 19måste det, för att behaga honom, vara ett felfritt handjur från nötboskapen, fåren eller getterna. 20Ni får inte offra något djur med fel, ett sådant blir inte till behag.

21Om någon vill offra ett gemenskapsoffer åt Herren av nötboskap eller småboskap för att uppfylla ett löfte eller som ett frivilligt offer, skall det vara felfritt för att bli till behag; det får inte vara något fel på det. 2222:22 vårtor Det hebreiska ordets betydelse osäker.Det som är blint eller brutet eller stympat eller har vårtor eller skabb eller revorm skall ni inte offra åt Herren. Sådana eldoffer skall ni inte lägga på altaret åt Herren. 23En tjur eller ett får med vanskapta eller förkrympta lemmar får du offra som frivilligt offer, men Herren finner inte behag i det om det ges som löftesoffer. 24Ett djur med klämda, krossade, avslitna eller utskurna testiklar får ni inte offra åt Herren. Ni får inte göra sådant i ert land 25och inte heller köpa sådana djur av utlänningar och bära fram dem som er Guds mat. De är skadade, de har ett fel, och Herren finner inte behag i er gåva.

26Herren talade till Mose:

27

22:27
2~Mos 22:30
När en kalv, ett lamm eller en killing har fötts, skall den dia sin mor i sju dagar, men från den åttonde dagen är den Herren till behag som eldoffergåva. 2822:28 slakta en ko eller ett får på samma dag som dess unge Möjligen anspelning på ett kultiskt bruk hos Israels grannfolk; jfr 2 Mos 23:19 med not.Ni får inte slakta en ko eller ett får på samma dag som dess unge. 29När ni vill offra ett tackoffer åt Herren, skall det ske så att det behagar honom. 30Det skall ätas samma dag, ni får inte lämna kvar något till nästa morgon. Jag är Herren.

31Ni skall hålla mina bud och följa dem. Jag är Herren. 32Ni får inte vanhelga mitt heliga namn; jag skall hållas helig bland israeliterna. Jag är Herren som helgar er 33och som har fört er ut ur Egypten för att vara er Gud. Jag är Herren.