Bibel 2000 (B2000)
11

RENHETSLAGAR (kap. 11–15)

Lagen om rena och orena djur

111

11
3~Mos 20:25
5~Mos 14:3–20
Herren talade till Mose och Aron:

211:2 djur som ni får äta Renhet.Säg till israeliterna: Detta är de djur som ni får äta bland landdjuren: 3alla som har helt kluvna klövar och som idisslar, dem får ni äta. 4Men dessa får ni inte äta, fast de idisslar eller har klövar: kamelen, ty den idisslar men har inte klövar, den skall vara oren för er; 511:5 klippgrävlingen Lever i flockar bland klipporna vid Jordan. Både klippgrävlingen (även kallad klippdassen) och haren (v. 6) beskrivs här som idisslare.klippgrävlingen, ty den idisslar men har inte klövar, den skall vara oren för er; 6haren, ty den idisslar men har inte klövar, den skall vara oren för er; 7svinet, ty det har visserligen helt kluvna klövar men idisslar inte, det skall vara orent för er. 8Av deras kött får ni inte äta, och deras döda kroppar får ni inte vidröra. De skall vara orena för er.

9Detta är vad ni får äta av allt som lever i vatten: allt som har fenor och fjäll och lever i havens och flodernas vatten får ni äta. 10Men allt i hav och floder som inte har fenor och fjäll – vare sig smådjur eller andra vattendjur – det skall gälla som något avskyvärt för er. 11Avskyvärda skall de vara för er; av deras kött får ni inte äta, och deras döda kroppar skall ni betrakta med avsky. 12Alla vattendjur som saknar fenor och fjäll skall gälla som något avskyvärt för er.

1311:13–19 I flertalet fall är det svårt att avgöra vilken fågelart det rör sig om. Flera av de hebreiska benämningarna förekommer endast här. Mestadels tycks det röra sig om rovfåglar eller vadare. Fladdermusen (v. 19) räknas på grund av sin flygförmåga till fåglarna.Följande fåglar skall ni betrakta med avsky; de får inte ätas, de är något avskyvärt: örnen, lammgamen, grågamen, 14gladan, falkar av alla arter, 15korpar av alla arter, 16berguven, jordugglan, hornugglan och hökar av alla arter, 17kattugglan, fiskuven, tornugglan, 18minervaugglan, pelikanen, smutsgamen, 19hägern, pipare av alla arter, härfågeln och fladdermusen.

2011:20 bevingade, fyrbenta smådjur Dvs. insekter. Beteckningen »fyrbenta« står för sättet att gå, dvs. inte upprätt.Alla bevingade, fyrbenta smådjur skall gälla som något avskyvärt för er. 21Men av alla bevingade, fyrbenta smådjur får ni äta dem som utöver de andra benen har hoppben. 2211:22 vandringsgräshoppor … hagavgräshoppor Vilka gräshoppsarter de hebreiska benämningarna avser är osäkert.Av dem får ni äta följande: vandringsgräshoppor, solamgräshoppor, hargolgräshoppor och hagavgräshoppor av alla arter. 23Alla andra bevingade smådjur som har fyra ben skall gälla som något avskyvärt för er.

2411:24 den som rör vid deras döda kroppar Renhet.Följande djur blir ni orena av – den som rör vid deras döda kroppar blir oren till kvällen, 25och den som burit en sådan kropp skall tvätta sina kläder och vara oren till kvällen: 26alla djur som har klövar – men inte helt kluvna – och som inte idisslar skall gälla som orena för er. Den som rör vid dem blir oren. 27Alla fyrfotadjur som går på tassar skall gälla som orena för er. Den som rör vid deras döda kroppar blir oren till kvällen, 28och den som burit en sådan kropp skall tvätta sina kläder och vara oren till kvällen. De skall gälla som orena för er.

2911:29 f. I några fall är det osäkert vilka arter de hebreiska benämningarna avser.Av de smådjur som rör sig på marken skall ni hålla dessa för orena: vesslan, råttan, ödlor av alla arter, 30geckoödlan, koaödlan, letaaödlan, salamandern och kameleonten. 31Av alla smådjur skall dessa gälla som orena för er. Var och en som rör vid dem när de dött blir oren till kvällen. 32Allt som ett sådant dött djur råkar falla på blir orent, vare sig det är ett träföremål eller ett klädesplagg eller något av skinn eller av säcktyg eller något annat bruksföremål. Det skall sköljas i vatten och vara orent till kvällen. Sedan är det rent igen. 33Faller ett sådant djur ner i ett lerkärl blir dess innehåll orent. Kärlet skall ni krossa. 34All mat som annars kunde ätas men som kommit i beröring med vattnet blir oren, och all dryck som annars kunde drickas blir i ett sådant kärl oren. 35Allt som ett sådant dött djur faller på blir orent. Om det är en bakugn eller en härd, skall den rivas, den är oren. Den skall gälla som oren för er. 36Men en källa eller en cistern förblir ren. Endast den som rör vid det döda djuret blir oren. 37Faller djuret ner i säd som skall sås, förblir säden ren, 38men om säden har blivit fuktig och ett dött djur faller ner i den, skall säden gälla som oren för er.

39Om något av de landdjur som ni får äta skulle dö, blir den som rör vid dess döda kropp oren till kvällen. 40

11:40
2~Mos 22:31+
Den som ätit av den döda kroppen skall tvätta sina kläder och vara oren till kvällen. Den som burit en sådan kropp skall också tvätta sina kläder och vara oren till kvällen.

41Alla smådjur som kryper på marken är något avskyvärt, de får inte ätas. 42Alla smådjur som kryper på marken, vare sig de krälar på buken eller går på fyra eller flera ben, dem får ni inte äta, de är något avskyvärt. 43Gör er inte själva till något avskyvärt genom ett sådant djur! Akta er för orenheten från dem så att ni inte själva blir orena! 44

11:44
3~Mos 19:2+
Jag är Herren, er Gud: ni skall vara heliga och förbli heliga, ty jag är helig. Ni skall inte orena er genom några av de djur som kryper på marken. 45Jag är Herren som förde er ut ur Egypten för att jag skulle vara er Gud. Ni skall vara heliga, ty jag är helig.

46Detta är lagen om landdjuren, fåglarna och alla djur som lever i vattnet och om allt som kryper på marken. 47Så skall ni kunna skilja mellan orent och rent, mellan djur som får ätas och djur som inte får ätas.