Bibel 2000 (B2000)
1

Hälsning

111 Från Judas … Jakobs bror Säkerligen menas Jesu bror Judas (Matt 13:55); beträffande deras gemensamme bror Jakob se Apg 12:17 med not. Många nutida forskare tror att brevet i själva verket skrivits av en anonym uppbyggelseförfattare under senare delen av första århundradet e.Kr.; jfr noter till Jak 1:1; 1 Pet 1:1; 2 Pet 1:1. Författarens bruk av GT och judisk tradition passar dock enligt andra forskare väl in i kristendomens äldsta ursprungsmiljö.Från Judas, Jesu Kristi tjänare, Jakobs bror, till de kallade som är älskade av Gud fadern och bevarade åt Jesus Kristus. 2

2
2~Pet 1:2
Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått.

De falska lärarna skall drabbas av domen

33 Helig.Mina kära, i min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning känner jag mig tvungen att sända er en maning att kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga. 4

4
Gal 2:4
2~Pet 2:1
4 människor som … missbrukar vår Guds nåd Se not till 2 Pet 2:1.Bland er har det nämligen nästlat sig in några människor som för länge sedan blev förutbestämda för domen. De är gudlösa och missbrukar vår Guds nåd till ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende härskare och herre, Jesus Kristus.

5

5
2~Pet 1:12Heb 3:17+
5 Herren En annan läsart, »Jesus«, förutsätter att Kristus deltog i GT:s händelser därför att han är ett med Gud; jfr 1 Kor 10:4. Beträffande »dem som inte trodde« jfr 1 Kor 10:5–10; Heb 3:17–19 med noter.Jag vill påminna er, ni vet ju redan allt detta, om hur Herren först räddade sitt folk ur Egypten men sedan dödade dem som inte trodde. 6
6
2 Pet 2:4+, 9

6 änglar … förvarade i underjorden Se not till 1 Pet 3:19. Dag.Och tänk på de änglar som inte slog vakt om sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist: dem håller han förvarade i underjorden med eviga bojor fram till domen på den stora dagen. 7
7
2~Pet 2:6+
7 Sodom.Tänk också på Sodom och Gomorra och deras grannstäder, som på samma sätt som änglarna bedrev otukt och onaturligt umgänge: de straffades med evig eld och är ett varnande exempel.

8

8–10
2~Pet 2:10
8 förnekar högre makter, smädar himmelska väsen Se noter till 2 Pet 2:10.Ändå beter sig dessa svärmare likadant. De skändar kroppen, de förnekar högre makter och de smädar himmelska väsen. 9
9
Dan 10:13
12:1
Upp 12:175~Mos 34:5Sak 3:2
9 Ärkeängeln Mikael Ängel. Jfr 2 Pet 2:11 med not.9 tvistade med honom om Moses kropp Enligt fornkyrkliga uppgifter anspelas på en skrift om Moses himmelsfärd som i dag är bara delvis bevarad. Orden om Moses begravning i 5 Mos 34:6 gav upphov till legendartade utläggningar. Jfr också Sak 3:1 f. Djävulen.Ärkeängeln Mikael tillät sig inte att fördöma djävulen med smädelser, när han tvistade med honom om Moses kropp, utan sade: »Måtte Herren tillrättavisa dig.« 10
10
2~Pet 2:12+
Dessa människor däremot smädar det som de inte vet något om, och det som de kan av naturen, liksom de oskäliga djuren, det förstör de sig själva med. 11
11
1~Mos 4:3–8
Vish 10:3Upp 2:144~Mos 16:1–35
11 Kain, Bileam, Korach Kain nämns i avskräckande syfte som den förste mördaren (1 Mos 4:8), liksom Korach ger exempel på trots mot gudomlig ordning (4 Mos 16). Möjligen kan motståndarna själva ha kallat sig Kains efterföljare därför att de ville omvärdera GT:s syn på ont och gott; exempel på detta finns från fornkyrklig tid. Beträffande Bileam se not till 2 Pet 2:15.Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de ägnar sig som Bileam åt villfarelser mot betalning, de går under som Korach genom sitt trots.

12

12
Ords 25:14
De är blindskär, dessa som utan att skämmas deltar i era måltider och bara tänker på sig själva. De är moln utan regn som drivs förbi av vinden. De är träd utan frukt om hösten och uppryckta med rötterna, dubbelt döda. 13
13
Jes 57:20
2~Pet 2:17
13 som det djupaste mörker väntar på Kometer med lång omloppstid tycktes försvinna för alltid när man inte kunde beräkna deras banor.De är vilda havsvågor med sina skändligheter som skumkrön. De är kometer som det djupaste mörker väntar på för evigt. 14
14
Luk 3:36–38Heb 11:5+
14 Om dessa människor profeterade Henok Här citeras Henoksboken, en apokalyptisk skrift som finns bevarad i flera versioner. Tanken att Henok hade fått himmelska uppenbarelser uppstod ur 1 Mos 5:24.14 med sina tusentals heliga Se not till 1 Thess 3:13.Om dessa människor profeterade Henok i den sjunde generationen efter Adam: »Se, Herren kommer med sina tusentals heliga 15för att sitta till doms över alla människor och straffa alla gudlösa för alla deras gudlösa handlingar och allt det oerhörda som dessa gudlösa syndare har sagt mot honom.« 16
16
2~Pet 2:18
De knotar, är missnöjda och lever efter sina begär. De är stora i orden samtidigt som de smickrar dem som de kan ha nytta av.

I väntan på Kristi ankomst

17

17
2~Pet 3:2
17 Apostel.Men ni, mina kära, skall komma ihåg vad som förutsades av vår herre Jesu Kristi apostlar. 18
18
2~Pet 3:3+
De sade till er: »I den sista tiden skall det uppträda hädare som drivs av sina gudlösa begär.« 19
19
Rom 8:9
1~Kor 2:13
19 Oandlig.Det är just de som vållar splittring, dessa som är alltigenom jordiska, utan ande.

20

20
Kol 2:71~Thess 5:11
Men ni, mina kära, skall bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande. 21
21
1~Kor 1:7
Håll er kvar i Guds kärlek och se fram mot att vår herre Jesus Kristus skall förbarma sig och ge er evigt liv. 2222 ha förbarmande med Annan läsart »vederlägga«.Somliga, sådana som tvivlar, skall ni ha förbarmande med 23
23
Am 4:11
Sak 3:2
23 och rycka ur elden Grundtexten oklar och troligen skadad; Text. Enligt en läsart, »somliga skall ni rycka ur elden«, anges här en andra grupp vid sidan av tvivlarna. De som skall bemötas »med fruktan« utgör då en tredje grupp.och rycka ur elden och rädda, men andra skall ni förbarma er över med fruktan, i avsky till och med för deras av kroppen nersölade kläder.

Slutord

24

24 f.
1~Thess 5:23
Han som kan skydda er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande, 25
25
Rom 16:271~Tim 1:1+
den ende Guden som har räddat oss genom vår herre Jesus Kristus, hans är härligheten, storheten, styrkan och makten, före all tids början, nu och i all evighet, amen.