Bibel 2000 (B2000)
21

Leviternas städer

211Leviternas familjeöverhuvuden vände sig till prästen Elasar och Josua, Nuns son, och de israelitiska stammarnas familjeöverhuvuden 221:2 få städer att bo i Jfr 4 Mos 35:1–8; Jos 14:4. Listan över de levitiska städerna finns också i 1 Krön 6:54–81. Stadsnamnen i de båda listorna stämmer inte överens på alla punkter.och talade till dem i Shilo i Kanaan: »Herren befallde genom Mose att vi skulle få städer att bo i med tillhörande betesmarker för vår boskap.« 321:3 följande städer Uppräkningen börjar i v. 11.Som Herren hade befallt gav då israeliterna av sin egendom följande städer med betesmarker åt leviterna. 421:4–7 Till leviterna hörde tre släkter: kehatiter (v. 4), gershoniter (v. 6) och merariter (v. 7). Efterkommande till Aron utgjorde en särskild grupp inom kehatiterna. Kehat, Gershon och Merari var alla söner till Jakobs son Levi (1 Mos 46:11), medan Aron var sonson till Kehat (2 Mos 6:20).Lotten föll först på kehatiternas släkter. Vid lottningen fick prästen Arons ättlingar bland leviterna tretton städer från Judas stam, Simons stam och Benjamins stam. 5Övriga kehatiter fick vid lottningen, släkt för släkt, tio städer från Efraims stam, Dans stam och halva Manasses stam. 6Gershoniterna fick vid lottningen, släkt för släkt, tretton städer från Isaskars stam, Ashers stam, Naftalis stam och halva Manasses stam i Bashan. 7Merariterna fick, släkt för släkt, tolv städer från Rubens stam, Gads stam och Sebulons stam. 8Dessa städer med tillhörande betesmarker gav israeliterna genom lottning åt leviterna, så som Herren hade befallt genom Mose.

9Från judeernas stam och simoniternas stam togs de städer som anges nedan. 10De gavs åt Arons ättlingar, som tillhörde de kehatitiska släkterna bland leviterna, ty på dem föll lotten först. 1121:11 Kirjat Arba Se not till 14:15.De fick Kirjat Arba, dvs. Hebron – Arba var anakiternas stamfar – i Juda bergsbygd med omgivande betesmarker, 12men åkerjorden och byarna som hörde till staden hade Kalev, Jefunnes son, fått som sin egendom. 13Prästen Arons ättlingar fick alltså Hebron, som var asylstad för dråpare, med betesmarker, Livna med betesmarker, 14Jattir med betesmarker, Eshtemoa med betesmarker, 15Holon med betesmarker, Devir med betesmarker, 16Ashan med betesmarker, Jutta med betesmarker och Bet-Shemesh med betesmarker, nio städer från dessa två stammar. 17Från Benjamins stam fick de Givon med betesmarker, Geva med betesmarker, 18Anatot med betesmarker och Almon med betesmarker, fyra städer. 19Sammanlagt hade Arons ättlingar, prästerna, tretton städer med tillhörande betesmarker.

20Av de städer som kehatiternas släkter, de övriga leviterna som var kehatiter, fick på sin lott kom några från Efraims stam. 21De fick Shekem, som var asylstad för dråpare, med betesmarker i Efraims bergsbygd, Geser med betesmarker, 22Kivsajim med betesmarker och Bet-Horon med betesmarker, fyra städer. 23Från Dans stam fick de Elteke med betesmarker, Gibbeton med betesmarker, 24Ajalon med betesmarker och Gat-Rimmon med betesmarker, fyra städer. 2521:25 Jivleam Namnet rekonstruerat med stöd av Septuaginta; MT har »Gat-Rimmon«, som troligen felaktigt kommit in från v. 24.Och från ena hälften av Manasses stam fick de Tanak med betesmarker och Jivleam med betesmarker, två städer. 26Sammanlagt fick de övriga kehatiternas släkter tio städer med tillhörande betesmarker.

27Gershoniterna bland de levitiska släkterna fick från andra hälften av Manasses stam Golan i Bashan, som var asylstad för dråpare, med betesmarker och Ashtarot med betesmarker, två städer, 28från Isaskars stam Kishjon med betesmarker, Daverat med betesmarker, 29Jarmut med betesmarker och En-Gannim med betesmarker, fyra städer, 30från Ashers stam Mishal med betesmarker, Avdon med betesmarker, 31Helkat med betesmarker och Rechov med betesmarker, fyra städer, 32och från Naftalis stam Kedesh i Galileen, som var asylstad för dråpare, med betesmarker, Hammot Dor med betesmarker och Kartan med betesmarker, tre städer. 33Sammanlagt hade gershoniterna, släkt för släkt, tretton städer med tillhörande betesmarker.

34Merariternas släkter, de övriga leviterna, fick från Sebulons stam Jokneam med betesmarker, Karta med betesmarker, 35Rimmona med betesmarker och Nahalal med betesmarker, fyra städer, 3621:36 f. Med Septuaginta; verserna saknas i MT. Texten finns också bevarad i en kortare version i några hebreiska handskrifter. Jfr 1 Krön 6:78 f., som återger en text av nästan samma omfattning som Septuaginta.vidare på andra sidan Jordan, mitt emot Jeriko, på östra sidan, från Rubens stam Beser, som var asylstad för dråpare och låg i öknen på högslätten, med betesmarker, Jahas med betesmarker, 37Kedemot med betesmarker och Mefaat med betesmarker, fyra städer, 38och från Gads stam Ramot i Gilead, som var asylstad för dråpare, med betesmarker, Machanajim med betesmarker, 39Heshbon med betesmarker och Jaser med betesmarker, tillsammans fyra städer. 40Sammanlagt fick merariterna, de övriga levitiska släkterna, släkt för släkt, tolv städer på sin lott. 41Allt som allt hade leviterna i det land som var israeliternas egendom fyrtioåtta städer med betesmarker. 42Till var och en av dessa städer hörde betesmarker runt omkring, det gällde dem alla.

43

21:43
1~Mos 12:7+
Så gav Herren Israel hela det land som han med ed hade lovat deras fäder, och de tog det i besittning och slog sig ner där. 44
21:44 f.
5~Mos 11:25
Jos 23:14
1~Kung 8:56
Och Herren lät dem få fred på alla sidor, så som han med ed hade lovat deras fäder. Ingen av deras fiender kunde hålla stånd mot dem, Herren gav dem alla i deras våld. 45Av allt det goda Herren hade lovat Israels folk uteblev ingenting. Allt gick i uppfyllelse.