Bibel 2000 (B2000)
19

191Den andra lotten föll på Simon, på simoniternas stam, släkt för släkt. Deras område låg inne på judeernas område. 2Som sin egendom fick de Beer Sheva, Shema, Molada, 3Hasar Shual, Bala, Esem, 4Eltolad, Betul, Horma, 5Siklag, Bet-Hammarkavot, Hasar Susa, 6Bet Levaot och Sharuchen, tretton städer med omgivande orter, 7samt Ajin, Rimmon, Eter och Ashan, fyra städer med omgivande orter. 8Därtill kom alla byar runt om dessa städer fram till Baalat Beer, Ramot i Negev. Detta är den egendom som tillföll simoniternas stam, släkt för släkt. 9Simoniterna fick sin egendom från judeernas andel, ty judeernas del var för stor för dem. Därför tilldelades simoniterna sin egendom inne på deras område.

10Den tredje lotten föll på sebuloniterna, släkt för släkt. Det område de fick som sin egendom sträckte sig fram till Sarid. 11Deras gräns går därifrån västerut upp till Marala och sedan fram till Dabbeshet och bäcken vid Jokneam. 12Åt andra hållet går den från Sarid österut mot Kislot Tabors område och fortsätter till Daverat och upp till Jafia. 13Därifrån går den vidare österut till Gat Hefer och Et Kasin, fortsätter till Rimmon och går i en båge till Nea. 14Gränsen böjer sedan av i norr mot Hannaton och löper fram till dalen vid Jefta-El. 15Därtill Kattat, Nahalal, Shimron, Jidala och Betlehem, tolv städer med omgivande orter. 16Detta är sebuloniternas egendom, släkt för släkt, dessa städer med omgivande orter.

17På Isaskar föll den fjärde lotten, på isaskariterna, släkt för släkt. 18Deras område innefattade Jisreel, Kesulot, Shunem, 19Hafarajim, Shion, Anacharat, 20Rabbit, Kishjon, Eves, 21Remet, En-Gannim, En Hadda och Bet Passes. 22Gränsen går fram till Tabor, Shachasima och Bet-Shemesh och löper fram till Jordan. Det blir sexton städer med omgivande orter. 23Detta är den egendom som tillföll isaskariternas stam, släkt för släkt, städerna med omgivande orter.

24Den femte lotten föll på asheriternas stam, släkt för släkt. 25Deras område innefattade Helkat, Hali, Beten, Akshaf, 26Alammelek, Amad och Mishal. Gränsen går åt väster fram till Karmel och Shichor Livnat 27och åt andra hållet österut mot Bet-Dagon, går åt norr fram till Sebulons område och dalen vid Jefta-El, Bet Haemek och Negiel och fortsätter sedan norrut till Kavul, 28Avdon, Rechov, Hammon och Kana och bort till det stora Sidon. 29Åt andra hållet går den mot Rama och sedan till den befästa staden Tyros, vänder mot Hosa och löper fram till havet. Därtill Machalev, Aksiv, 30Acko, Afek och Rechov, tjugotvå städer med omgivande orter. 31Detta är den egendom som tillföll asheriternas stam, släkt för släkt, dessa städer med omgivande orter.

32På naftaliterna föll den sjätte lotten, på naftaliterna, släkt för släkt. 33Deras gräns går från Helef, från Besaanannims terebint, förbi Adami Hannekev och Javneel fram till Lackum och löper fram till Jordan. 34Åt andra hållet går den västerut mot Asnot Tabor och därifrån till Hukok. I söder gränsar deras område till Sebulon, i väster till Asher och i öster till Jordan. 35Därtill de befästa städerna Siddim, Ser, Hammat, Rackat, Kinneret, 36Adama, Rama, Hasor, 37Kedesh, Edrei, En Hasor, 38Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat och Bet-Shemesh, nitton städer med omgivande orter. 39Detta är den egendom som tillföll naftaliternas stam, släkt för släkt, städerna med omgivande orter.

40På daniternas stam, släkt för släkt, föll den sjunde lotten. 41Det område de fick som sin egendom innefattade Sora, Eshtaol, Ir Shemesh, 42Shaalabbin, Ajalon, Jitla, 43Elon, Timna, Ekron, 44Elteke, Gibbeton, Baalat, 45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon 46och Me Hajarkon liksom området invid Jafo. 47Men daniternas område räckte inte till för dem. Därför drog de ut och anföll Leshem, intog staden och högg ner folket där. De tog staden i besittning och slog sig ner där och kallade den Dan efter sin stamfar. 48Detta är den egendom som tillföll daniternas stam, släkt för släkt, dessa städer och omgivande orter.

49När israeliterna avslutat fördelningen av landet, område för område, fick Josua, Nuns son, ett eget område bland dem. 50Som Herren hade befallt gav de honom den stad han begärde, Timnat-Serach i Efraims bergsbygd. Han befäste staden och slog sig ner där.

51Detta var de områden som prästen Elasar och Josua, Nuns son, och de israelitiska stammarnas familjeöverhuvuden fördelade som egendom genom lottning. Det skedde i Shilo, inför Herren vid ingången till uppenbarelsetältet. Så avslutade de fördelningen av landet.