Bibel 2000 (B2000)
18

Resten av landet fördelas genom lottkastning i Shilo

18118:1 Shilo. Uppenbarelsetältet.Israeliternas hela menighet samlades i Shilo, där de reste uppenbarelsetältet. De hade nu lagt landet under sig, 2men sju av israeliternas stammar hade ännu inte tilldelats sin egendom. 3Josua sade till israeliterna: »Hur länge tänker ni vänta med att ta i besittning det land som Herren, era fäders Gud, har gett er? 4Välj tre män från varje stam, som jag kan sända ut. De skall vandra genom landet och beskriva lämpliga stamområden och sedan komma till mig. 5De skall dela upp landet i sju delar. Juda skall bli kvar på sitt område i söder, och Josefs stammar skall bli kvar på sitt område i norr. 6Ni skall göra en beskrivning av landets sju delar och komma hit till mig med den, så skall jag kasta lott åt er här inför Herren, vår Gud. 7

18:7
Jos 13:14,33+
Leviterna får ingen andel som ni andra, Herrens prästämbete är deras egendom. Och Gad och Ruben och halva Manasses stam har redan fått sin egendom på andra sidan Jordan, den östra sidan, den egendom som Mose, Herrens tjänare, gav dem.« 8Innan männen gav sig i väg fick de befallning av Josua att göra en beskrivning av landet. »Vandra genom landet«, sade han, »gör en beskrivning av det, och kom sedan tillbaka till mig, så skall jag kasta lott åt er här inför Herren i Shilo.« 9Männen gav sig av och genomkorsade landet och beskrev de sju delarna i ett dokument, stad för stad. Sedan kom de till Josua i lägret i Shilo. 1018:10 kastade lott Jfr 7:14 med not. Enligt 17:11 bodde både Asher och Isaskar på sina respektive områden då Manasses stam fick sitt land.Josua kastade lott åt israeliterna inför Herren i Shilo och fördelade landet åt dem, så att varje stam fick sin del.

11Lotten föll först på benjaminiternas stam, släkt för släkt. Det område lotten gav dem ligger mellan judeerna och Josefs stammar. 12På nordsidan börjar deras gräns vid Jordan, fortsätter upp till bergssluttningen norr om Jeriko och västerut upp genom bergsbygden och löper ut i öknen vid Bet Aven. 13Därifrån går den vidare till Lus, till sydsluttningen vid Lus, dvs. Betel, och fortsätter ner till Atrot Addar vid berget söder om Nedre Bet-Horon. 14Gränsen går sedan i en båge, böjer på västsidan av söderut från berget söder om Bet-Horon och löper ut vid den judeiska staden Kirjat-Baal, dvs. Kirjat-Jearim. Detta är västsidan. 15På sydsidan börjar gränsen i utkanten av Kirjat-Jearim och går till Ijim och vidare till Neftoachkällan, 16fortsätter ner till foten av det berg som ligger vid Ben-Hinnoms dal norr om Refaimdalen, går vidare ner genom Hinnoms dal söder om jevuseernas bergssluttning och ner till Rogelkällan. 17Gränsen går därifrån i en båge norrut till Shemeshkällan och bort till Gelilot, som ligger mitt emot Adummimbranten, och fortsätter ner till Bohans, Rubens sons, sten. 18Sedan går den vidare till bergssluttningen norr om Bet Haarava och fortsätter ner i Jordandalen 19och vidare till bergssluttningen norr om Bet-Hogla och löper ut i Döda havets norra vik, vid Jordans södra ände. Detta är sydgränsen. 20På östsidan avgränsas området av Jordan. Detta är de benjaminitiska släkternas egendom och gränserna runt den.

21Städerna som tillföll benjaminiternas stam, släkt för släkt, var: Jeriko, Bet-Hogla, Emek Kesis, 22Bet Haarava, Semarajim, Betel, 23Avvim, Para, Ofra, 24Kefar Haammoni, Ofni och Geva, tolv städer med omgivande orter, 25Givon, Rama, Beerot, 26Mispa, Kefira, Mosa, 27Rekem, Jirpeel, Tarala, 28Sela, Elef, Jevus, dvs. Jerusalem, Giva och Kirjat-Jearim, fjorton städer med omgivande orter. Detta är benjaminiternas egendom, släkt för släkt.