Bibel 2000 (B2000)
15

15115:1 ff. Judas sydgräns (v. 2–4) var identisk med hela rikets sydgräns som den beskrivs i 4 Mos 34:3–5.Judas stam fick på sin lott, släkt för släkt, området fram till Edoms gräns vid Sinöknen längst i söder. 2Deras sydgräns börjar vid änden av Döda havet, vid viken längst i söder, 3och går söder om Akrabbimbranten och förbi Sin, fortsätter uppåt söder om Kadesh Barnea förbi Hesron upp till Addar, böjer av mot Karka, 4går förbi Asmon och sedan till Egyptens gränsflod och löper fram till havet. Detta är deras sydgräns.

5Östgränsen utgörs av Döda havet upp till Jordans utlopp. På norra sidan går gränsen från den vik av havet där Jordan har sitt utlopp, 6fortsätter upp till Bet-Hogla, går vidare norr om Bet Haarava och upp till Bohans, Rubens sons, sten. 7Från Akordalen fortsätter den upp till Devir, svänger av norrut mot Gelilot, som ligger mitt emot Adummimbranten söder om bäckravinen, går vidare till Shemeshkällan och löper fram till Rogelkällan. 8Gränsen fortsätter sedan upp genom Ben-Hinnoms dal söder om jevuseernas bergssluttning, dvs. Jerusalem, och upp till toppen av det berg som ligger väster om Hinnoms dal vid Refaimdalens norra ände. 9Från bergets topp går gränsen i en båge fram till Neftoachkällan, går därifrån till Ijim i Efrons bergsbygd och sedan i en båge till Baala, dvs. Kirjat-Jearim. 1015:10 Seirs berg Avser här ett berg norr om Jerusalem; inte Seir i Edom.Från Baala böjer den av åt väster mot Seirs berg, går vidare längs Jearimbergets norrsluttning, dvs. Kesalon, och fortsätter ner till Bet-Shemesh och förbi Timna. 11Den går sedan till Ekrons bergssluttning i norr och i en båge fram till Shickeron, går förbi Baalaberget fram till Javneel och löper fram till havet. 12Västgränsen utgörs av Medelhavet. Detta är gränserna runt Judas släkters område.

13

15:13 ff.
Dom 1:10
Åt Kalev, Jefunnes son, gav Josua, som Herren hade befallt, en andel bland judeerna, nämligen Kirjat Arba, dvs. Hebron; Arba var anakiternas stamfar. 1415:14 drev bort de tre anakiterna Enligt Jos 11:21 var det Josua själv som fördrev de anakitiska stammarna.Kalev drev bort de tre anakiterna därifrån, Sheshaj, Achiman och Talmaj, Anaks ättlingar. 15Därefter drog han ut mot invånarna i Devir; Devir hette tidigare Kirjat-Sefer. 1615:16–19 Berättelsen återfinns med nästan samma ord i Dom 1:12–15.Kalev sade: »Den som anfaller och intar Kirjat-Sefer skall få min dotter Aksa till hustru.« 17Otniel, son till Kalevs bror Kenas, intog staden, och Kalev gav honom sin dotter Aksa till hustru. 1815:18 Hon steg av Grundtextens innebörd osäker; jfr Dom 1:14.När hon kom dit övertalade hon honom att be fadern om mark. Hon steg av sin åsna, och Kalev frågade vad hon ville. 19»Ge mig en gåva«, svarade hon. »Du har skänkt mig Negevöknen, skänk mig nu källor med vatten.« Han gav henne då Övre och Nedre källorna.

20Detta är den egendom som tillföll Judas stam, släkt för släkt. 2115:21–62 De uppräknade städerna är i ett par fall fler än den angivna slutsumman (v. 32, 36). Troligen har en ursprunglig lista efter hand utökats med flera ortnamn.Här följer städerna i Judas stams ytterområde, mot gränsen till Edom i Negev: Kavseel, Eder, Jagur, 22Kina, Dimona, Adada, 23Kedesh, Hasar Jitnan, 24Sif, Telem, Bealot, 25Hasor Hadatta, Keriot Hesron, dvs. Hasor, 26Amam, Shema, Molada, 27Hasar Gadda, Heshmon, Bet Pelet, 28Hasar Shual, Beer Sheva med kringliggande byar, 29Baala, Ijim, Esem, 30Eltolad, Kesil, Horma, 31Siklag, Madmanna, Sansanna, 32Levaot, Shilchim, Ajin och Rimmon, sammanlagt tjugonio städer med omgivande orter.

33I Låglandet: Eshtaol, Sora, Ashna, 34Sanoach, En-Gannim, Tappuach, Enam, 35Jarmut, Adullam, Soko, Aseka, 36Shaarajim, Aditajim, Gedera och Gederotajim, fjorton städer med omgivande orter, 37Senan, Hadasha, Migdal-Gad, 38Dilan, Mispa, Jokteel, 39Lakish, Boskat, Eglon, 40Kabbon, Lachmas, Kitlish, 41Gederot, Bet-Dagon, Naama och Mackeda, sexton städer med omgivande orter, 42Livna, Eter, Ashan, 43Jefta, Ashna, Nesiv, 44Keila, Aksiv och Maresha, nio städer med omgivande orter, 45Ekron med kringliggande byar och orter, 46från Ekron och västerut alla städer med omgivande orter nära Ashdod, 47Ashdod med kringliggande byar och orter och Gaza med kringliggande byar och orter fram till Egyptens gränsflod och Medelhavet.

48I bergsbygden: Shamir, Jattir, Soko, 4915:49 Kirjat-Sanna Vanligtvis identifieras Kirjat-Sefer med Devir (se t.ex. v. 15). Möjligen föreligger en felskrivning i grundtexten.Danna, Kirjat-Sanna, dvs. Devir, 50Anav, Eshtemoa, Anim, 51Goshen, Holon och Gilo, elva städer med omgivande orter, 52Arav, Duma, Eshan, 53Janum, Bet-Tappuach, Afeka, 54Humta, Kirjat Arba, dvs. Hebron, och Sior, nio städer med omgivande orter, 55Maon, Karmel, Sif, Jutta, 5615:56 Jisreel Av allt att döma ett annat Jisreel än i 19:18.Jisreel, Jokdeam, Sanoach, 57Kain, Giva och Timna, tio städer med omgivande orter, 58Halchul, Bet-Sur, Gedor, 5915:59 Tekoa … orter Med Septuaginta; avsnittet saknas i MT. De sju sista orterna nämns inte på något annat ställe i GT. Det är därför svårt att säkert fastställa namnens hebreiska form.Maarat, Bet-Anot och Eltekon, sex städer med omgivande orter, Tekoa, Efrata, dvs. Betlehem, Pegor, Etam, Kulon, Tatam, Shoresh, Kerem, Gallim, Beter och Manocho, elva städer med omgivande orter, 60Kirjat-Baal, dvs. Kirjat-Jearim, och Rabba, två städer med omgivande orter.

61I öknen: Bet Haarava, Middin, Sekaka, 62Nivshan, Ir-Hammelach och En-Gedi, sex städer med omgivande orter.

63

15:63
Dom 1:8,21
2~Sam 5:6
Men jevuseerna, som bodde i Jerusalem, kunde Judas stam inte driva bort, och än i dag bor det jevuseer bland judeerna i Jerusalem.