Bibel 2000 (B2000)
12

121Detta är de kungar i landet som israeliterna besegrade och vilkas länder de tog i besittning på andra sidan Jordan, den östra sidan, från Arnons floddal till Hermonberget, hela östra Jordandalen: 2

12:2
4~Mos 21:21
12:2 Sichon Se 4 Mos 21:21–25.den amoreiske kungen Sichon, som hade sitt säte i Heshbon och härskade från Aroer vid randen av Arnons floddal, med gränsen mitt i dalen, och över halva Gilead fram till Jabboks floddal, som är gräns mot Ammon, 312:3 Pisgas branter Se not till 4 Mos 21:20.samt över Jordandalen mellan östsidan av Gennesaretsjön och östsidan av Aravasjön, Döda havet, åt Bet Hajshimot till och söderut till trakten nedanför Pisgas branter, 4
12:4
4~Mos 21:33
12:4 Og Se 4 Mos 21:33–35.12:4 refaeerna Se 5 Mos 2:20.och vidare Og, kungen av Bashan, en av dem som var kvar av refaeerna; han hade sitt säte i Ashtarot och Edrei 512:5 geshureerna Se not till 13:2.och härskade över Hermon, Salka och hela Bashan fram till geshureernas och maakateernas område och över halva Gilead fram till det område som tillhörde Sichon, kungen i Heshbon. 6
12:6
4~Mos 32:33
Det var Mose, Herrens tjänare, och israeliterna som besegrade dem, och Mose, Herrens tjänare, gav landet som egendom åt rubeniterna, gaditerna och halva Manasses stam.

7Detta är de kungar i landet som Josua och israeliterna besegrade på andra sidan Jordan, den västra sidan, från Baal-Gad på Libanonslätten till Halakberget, som sträcker sig upp till Seir, och vilkas länder Josua fördelade som egendom åt Israels stammar, 8i bergsbygden, i Låglandet, i Jordandalen, på branterna, i öknen och i Negev – hettiternas, amoreernas, kanaaneernas, perisseernas, hiveernas och jevuseernas land: 912:9–24 De nio första av de uppräknade kungarna nämns alla i kap. 6–10. De följande sex hör hemma i landets sydöstra del och i Låglandet. Av dem nämns kungarna i Livna och Mackeda redan i kap. 10. De sex som sedan nämns hör hemma på kustslätten och i bergsbygden i den centrala delen av landet, medan de övriga, med undantag av kungen i Tirsa, hör hemma i Galileen.kungen i Jeriko, kungen i Aj nära Betel, 10kungen i Jerusalem, kungen i Hebron, 11kungen i Jarmut, kungen i Lakish, 12kungen i Eglon, kungen i Geser, 13kungen i Devir, kungen i Geder, 14kungen i Horma, kungen i Arad, 15kungen i Livna, kungen i Adullam, 16kungen i Mackeda, kungen i Betel, 17kungen i Tappuach, kungen i Hefer, 18kungen i Afek vid Sharon, 19kungen i Madon, kungen i Hasor, 20kungen i Shimron, kungen i Meron, kungen i Akshaf, 21kungen i Tanak, kungen i Megiddo, 22kungen i Kedesh, kungen i Jokneam vid Karmel, 23kungen i Dor vid Dors uppland, kungen i Gojim i Galileen 24och kungen i Tirsa. Allt som allt trettioen kungar.