Bibel 2000 (B2000)
19

19119:1 gissla Dödsdömda gisslades före avrättningen (jfr Matt 27:26 med not), men här menas snarare liksom i Luk 23:16 att Pilatus ville undvika en dödsdom och nöjde sig med att låta prygla Jesus.Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. 2Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud, och de hängde på honom en purpurröd mantel. 3De gick fram till honom och sade: »Var hälsad, judarnas konung«, och de gav honom örfilar. 4Sedan gick Pilatus ut igen och sade till judarna: »Jag för ut honom till er för att ni skall förstå att jag inte finner honom skyldig till något.« 5Jesus kom ut, med törnekransen och den purpurröda manteln, och Pilatus sade: »Här är mannen.« 6

19:6
Joh 18:31
Så snart översteprästerna och deras folk fick se honom ropade de: »Korsfäst, korsfäst!« Pilatus sade: »Ta honom och korsfäst honom själva. Jag finner honom inte skyldig till något.« 7
19:7
Joh 10:33+
Judarna svarade: »Vi har en lag, och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig till Guds son.«

8När Pilatus hörde detta blev han ännu mer oroad. 9Han gick tillbaka in i residenset och frågade Jesus: »Varifrån är du?« Men Jesus gav honom inget svar. 10Pilatus sade då: »Vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?« 11

19:11
Vish 6:3
Joh 10:18
19:11 fått den från ovan Enligt urkristen tro är även hedniska makthavare styrda av Gud (Rom 13:1 ff.; jfr Ords 21:1).19:11 den som överlämnade mig åt dig I första hand Judas, men hans förräderi betraktas som ett verk av onda makter; jfr 13:2.Jesus svarade: »Du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnade mig åt dig större skuld.« 12Efter det svaret ville Pilatus frige honom. Men judarna ropade: »Om du släpper honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren.«

Domen och korsfästelsen

13

19:13–37
Matt 27:32–44
Mark 15:21–32
Luk 23:26–43
19:13 satte sig Eller »satte honom«.19:13 Stengården Låg tydligen i anslutning till Herodes palats. Det grekiska ordet kan beteckna såväl en hel gård som en begränsad yta, markerad med stensättning eller mosaik. »Gabbata« är ingen översättning utan ett annat namn, som troligen betyder »upphöjd plats«.När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domartribunen i den så kallade Stengården, på hebreiska Gabbata. 1419:14 förberedelsedagen före påsken Enligt de övriga evangelierna korsfästes Jesus en fredag (sabbatens förberedelsedag), som det året också var påskhögtidens första dag. Här menas att högtiden började först den följande dagen; jfr v. 31 och 18:28 med not.19:14 vid sjätte timmen Dvs. mitt på dagen. Då började man slakta påsklammen i templet. Tidsangivelsen antyder att Jesus är »Guds lamm« (1:29, 36). Enligt Mark 15:25 korsfästes Jesus på förmiddagen. Timme.Det var på förberedelsedagen före påsken, vid sjätte timmen. Pilatus sade till judarna: »Här ser ni er kung.« 15
19:15
Joh 18:37
Då ropade de: »Bort med honom! Korsfäst honom!« Pilatus frågade: »Skall jag korsfästa er kung?« Översteprästerna svarade: »Vi har ingen annan kung än kejsaren.« 16Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog honom alltså med sig. 1719:17 Han bar själv sitt kors Jfr Matt 27:32 med not.19:17 Skallen … Golgota I motsats till i v. 13 ges här en verklig översättning. Jfr Matt 27:33 med not.Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen, på hebreiska Golgota. 18Där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. 1919:19 judarnas konung Se not till Matt 27:37.Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset, och där stod: Jesus från Nasaret, judarnas konung. 20
19:20
Heb 13:12
Detta lästes av många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden, och texten var på hebreiska, latin och grekiska. 21Men judarnas överstepräster sade till Pilatus: »Skriv inte: Judarnas konung, utan vad han själv har sagt: Jag är judarnas konung.« 22Pilatus svarade: »Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.«

2319:23 långskjortan Kläder.Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldat. De tog också långskjortan, men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. 24

19:24
Ps 22:19
De sade därför till varandra: »Vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som skall ha den.« Ty skriftordet skulle uppfyllas: De delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad.

Jesu död

Det var vad soldaterna gjorde. 25

19:25–37
Matt 27:45–56
Mark 15:33–41
Luk 23:44–49
19:25 hennes syster Denna i övrigt okända person har antagits vara Sebedaios hustru, som nämns i motsvarande sammanhang i Matt 27:56 (se not där).19:25 hennes syster, Maria som var gift med Klopas Eller »hennes syster Maria, som var gift med Klopas«; i så fall nämns endast tre kvinnor i v. 25, och »syster« bör tolkas som »svägerska«. Klopas var enligt traditionen Josefs bror. Jfr Matt 27:56; Luk 24:18 med noter.Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. 26
19:26
Joh 13:23+
När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: »Kvinna, där är din son.« 27Sedan sade han till lärjungen: »Där är din mor.« Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. 28
19:28
Ps 22:16
19:28 f. skriftordet skulle uppfyllas … surt vin Här åsyftas Ps 69:22; se not till Matt 27:48.Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas sade han: »Jag är törstig.« 29
19:29
Ps 69:22
19:29 isopstjälk Växten förknippas i GT med påskoffret (2 Mos 12:22) och med reningsceremonier (3 Mos 14:4, 49; Ps 51:9). Här antyds alltså att Jesus är offerlammet, som renar från synd (jfr 1:29).Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till hans mun. 30När Jesus hade fått det sura vinet sade han: »Det är fullbordat.« Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.

31

19:31
5~Mos 21:22
19:31 de korsfästas benpipor skulle krossas Döden inträdde omedelbart när smalbenen på de korsfästa slogs sönder, och kropparna kunde sedan tas bort. Enligt 5 Mos 21:23 borde de begravas samma dag. Ovan jord spred de en rituell orenhet som var särskilt anstötlig under högtiden.Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten – det var en stor sabbat – bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. 32Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på den ene och sedan på den andre. 33Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben, 34
19:34
1~Joh 5:6,8
19:34 blod och vatten Orden har troligen en symbolisk mening (jfr 1 Joh 5:6 ff.) och syftar i så fall på nattvarden och dopet.utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten. 35
19:35
Joh 21:24
19:35 Den som såg det har vittnat Troligen avses samme lärjunge som i v. 26. Jfr 21:24 och 13:23 med not.Den som såg det har vittnat om det för att också ni skall tro; hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. 36
19:36
2~Mos 12:46
Ps 34:21
19:36 skriftordet Hänvisningen kan avse både Ps 34:21 (den fromme bevaras av Gud) och 2 Mos 12:46 (påsklammet; jfr noter till v. 14, 29).Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas: Inget ben skall krossas på honom. 37
19:37
Sak 12:10
Upp 1:7
19:37 De skall se på honom som de har genomborrat Sak 12:10 citeras i en självständig grekisk form. Den antyder att liksom folket enligt GT ödmjukt skulle vända sig till Gud kommer de som dödade Jesus att ångra sig (jfr Upp 1:7). Skrifttolkning.Och på ett annat ställe heter det: De skall se på honom som de har genomborrat.

Gravläggningen

38

19:38–42
Matt 27:57–61
Mark 15:42–47
Luk 23:50–54
19:38
Joh 7:13+
19:38 Arimataia Se not till Matt 27:57.Josef från Arimataia, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet, av rädsla för judarna, bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick och tog ner kroppen. 39
19:39
Joh 3:17:50
19:39 myrra och aloe Aromatiska ämnen, harts resp. pulvriserat trä.19:39 trettio kilo Med grundtextens viktmått 100 (romerska) pund. Mynt och vikt.Nikodemos kom också dit, han som första gången hade sökt upp Jesus på natten, och han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring trettio kilo. 40De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna så som judarna brukar göra vid en gravläggning. 41Intill platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård och i trädgården en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. 42Där lade de Jesus, eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära.