Bibel 2000 (B2000)
1

Ordet blev människa

11

1:1
1~Mos 1:1
1~Joh 1:1Joh 17:5
1:1 I begynnelsen fanns Ordet Jesus identifieras här med det gudomliga ord som enligt 1 Mos 1:1 ff. frambringade världen (jfr Heb 1:2; Upp 19:13) och samtidigt med Guds vishet, som enligt Ords 8:22 ff. fanns före världens skapelse. Inledningen anger tonen för hela Johannesevangeliet. Det skiljer sig från NT:s andra evangelieskrifter både i återgivningen av ord och händelser och genom en utförligare religiös tolkning. Beträffande författaren se not till 13:23.1:1 Ordet var Gud De ställen i NT där Jesus kallas Gud är Joh 1:1, 18; Rom 9:5; 2 Thess 1:12; Tit 2:13; Heb 1:8; 2 Pet 1:1; 1 Joh 5:20. Gudsnamn.I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. 2
1:2
Ords 8:22–36
Det fanns i begynnelsen hos Gud. 3
1:3
Ps 33:6
Vish 9:1
1~Kor 8:6
Kol 1:16Heb 1:2
1:3 f. blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv Eller »blev ingenting till. Det som blev till genom Ordet var liv«.Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. 4
1:4
Joh 5:26
8:12+
1:4 livet var människornas ljus Ord som «liv«, «ljus« och »sanning« återkommer ständigt i Joh som likvärdiga bilder för den värld som Jesus uppenbarar och dess gåvor till människorna; se t.ex. 3:16 ff.; 5:24; 8:12, 32; 12:35 f.I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. 5
1:5
Joh 3:19
12:35
1~Joh 2:8
1:5 har inte övervunnit det Eller »kunde inte fatta det«.Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

6

1:6
Matt 3:1
Mark 1:4
Luk 1:13,17
1:6 Johannes Dvs. Johannes döparen; jfr Matt 3:1 med par.Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. 71:7 Vittna.Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. 8Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset.

9

1:9
Matt 4:16
Joh 3:19
8:12
12:35
1:9 Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen Eller »Han var det sanna ljuset, vilket ger ljus åt alla människor som kommer till världen«.Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. 10Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. 111:11 det som var hans Världen hade skapats genom Ordet (v. 3, 10), dvs. Jesus, och tillhörde därför honom.1:11 hans egna Det judiska folket; jfr 2 Mos 19:5.Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. 12
1:12
Gal 3:26
Ef 1:5
1~Joh 3:1
Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, 13
1:13
Joh 3:3,51~Pet 1:23
som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.

14

1:14
Rom 1:3
Gal 4:4
Fil 2:7
1~Tim 3:16
Heb 2:14
1~Joh 4:2Hes 37:27
Syr 24:3–8
Upp 21:3Jes 40:5
60:12~Pet 1:16
1:14 människa Ordagrant «kött«. Jesus underkastade sig den mänskliga tillvarons villkor; jfr Rom 8:3; Heb 2:14; 4:15.1:14 bodde bland oss Grundtextens uttryck anspelar på GT:s uppenbarelsetält som en bild för Guds närvaro.Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. 15
1:15
Matt 3:11
Mark 1:7
Joh 1:27
Johannes vittnar om honom och ropar: »Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig.«

16

1:16
Kol 2:10
Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. 17
1:17
2~Mos 31:18
34:28
Joh 7:19
Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. 18
1:18
2~Mos 33:20
Joh 5:37
6:46
1~Tim 6:16
1~Joh 4:12Matt 11:27
1:18 Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern Annan läsart »Den ende sonen, som alltid är nära Fadern«. – Se not till 1:1.Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.

Johannes döparens vittnesbörd

19

1:19–28
Matt 3:1–12
Mark 1:2–8
Luk 3:15–17
1:19 judarna När Joh skrevs hade motsättningen mellan judisk och kristen tro börjat skärpas, vilket har påverkat texten: det judiska folket ses utifrån, och ordet jude används i stor utsträckning om Jesu motståndare. Detta historiskt betingade språkbruk har utnyttjats i senare tiders antisemitiska agitation.1:19 Levit.Och detta var Johannes vittnesbörd när judarna i Jerusalem sände präster och leviter för att fråga honom: »Vem är du?« 20
1:20
Joh 3:28
1:20 f. Messias. Elia. Profet.Han bekände och förnekade inte, han bekände: »Jag är inte Messias.« 21
1:21
Matt 11:145~Mos 18:15,18
Joh 6:14
7:40
Apg 3:22
7:37
De frågade: »Vad är du då? Är du Elia?« Han svarade: »Nej, det är jag inte.« – »Är du Profeten?« – »Nej«, svarade han. 22Då sade de: »Vem är du? Vi måste ha ett svar åt dem som har skickat oss. Vad säger du om dig själv?« 23
1:23
(Matt 3:3+)

Han sade: »Jag är en röst som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt.« 241:24 Också några fariseer hade sänts ut Eller »De var utsända av fariseerna«.Också några fariseer hade sänts ut, 25och de frågade honom: »Varför döper du då, om du inte är Messias och inte heller Elia eller Profeten?« 26Johannes svarade: »Jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner, 27
1:27
Apg 13:25
han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler.« 281:28 Betania Enligt lägesangivelsen en annan plats än den som nämns i 11:1 och 12:1 med par. Något Betania öster om Jordan är annars inte känt. – Annan läsart »Bethabara«.Detta hände i Betania på andra sidan Jordan, där Johannes döpte.

29

1:29
Jes 53:4–7
Apg 8:32
1~Kor 5:7
1~Pet 1:181~Joh 3:5
1:29 Guds lamm En anspelning på Jes 53:7 (jfr Apg 8:32) och på Jesu roll som offerlamm (jfr 2 Mos 12:3 ff.; 1 Kor 5:7; 1 Pet 1:19). I Upp används samma bild om Jesus (t.ex. 5:6).Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: »Där är Guds lamm som tar bort världens synd. 30Det är om honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig. 31Jag kände honom inte, men för att han skall bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten.« 32
1:32
Matt 3:16
Mark 1:10
Luk 3:22
Och Johannes vittnade och sade: »Jag har sett Anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. 33
1:33
Jes 11:2
Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sade till mig: ’Den som du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande.’ 34
1:34
Matt 3:17
17:5
Luk 9:35
1:34 Guds utvalde Annan läsart »Guds son«. Jfr Matt 3:17 med par.Jag har sett det, och jag har vittnat om att han är Guds utvalde.«

De första lärjungarna

35

1:35–51
Matt 4:18–20
Mark 1:16–20
Luk 5:1–11
Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. 36När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: »Där är Guds lamm.« 37De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus. 38Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: »Rabbi (det betyder mästare), var bor du?« 391:39 sent på eftermiddagen Timme.Han sade: »Följ med och se!« De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. 401:40 en av de två Vem den andre var sägs aldrig. Traditionen har identifierat honom med evangeliets författare.Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. 41
1:41
Joh 4:25
Han träffade först sin bror, Simon, och sade till honom: »Vi har funnit Messias« (det betyder Kristus). 42
1:42
Joh 21:15–17Matt 16:18
Mark 3:16
Luk 6:14
Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sade: »Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas« (det betyder Petrus).

431:43 Filippos Förekommer i de andra evangeliernas uppräkningar av apostlarna (Matt 10:3 med par.) men spelar en mer självständig roll i Joh 6:5; 12:21 f.; 14:8. Jfr not till v. 45.Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sade till honom: »Följ mig!« 441:44 Betsaida Se not till Matt 11:21.Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. 45

1:45
5~Mos 18:18
Jes 7:14
9:6
Hes 34:23
1:45 Natanael Nämns i NT endast här och i 21:2. Till Johannesevangeliets särdrag hör att annars okända personer spelar framträdande roller (Nikodemos, 3:1 ff.; Lasaros, 11:1 ff.).Filippos träffade Natanael och sade till honom: »Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.« 46
1:46
Joh 7:41,52
Natanael sade: »Kan det komma något gott från Nasaret?« Filippos svarade: »Följ med och se!« 47Jesus såg Natanael komma och sade om honom: »Där är en sann israelit, en som är utan svek.« 48Natanael frågade: »Hur kan du känna mig?« Jesus svarade: »Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet.« 49
1:49
Ps 2:7
Matt 3:17
14:33
16:16
Mark 1:11
Luk 3:22
4:41
Joh 11:27
Apg 13:33Matt 27:42
Mark 15:32
Joh 12:13
Natanael svarade: »Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.« 501:50 Du tror Eller »Tror du … ?« En liknande dubbeltydighet återkommer på andra ställen (t.ex. 16:31; 20:29). Antingen bekräftas någons tro, eller också ifrågasätts den därför att den vilar på yttre erfarenheter.1:50 Större ting Dvs. Jesu härlighet; se v. 51 och 2:11.Då sade Jesus till honom: »Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se.« 51
1:51
1~Mos 28:12
1:51 ni skall få se himlen öppen En anspelning på Jakobs dröm i Betel (1 Mos 28:10 ff.). Drömmens trappa symboliserar i judisk tradition förbindelsen mellan himmel och jord. Här är Jesus, Människosonen, förbindelselänken.Och han sade: »Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.«