Bibel 2000 (B2000)
52

Jerusalems fall, templets förstöring och folkets bortförande

521

52:1–27
2~Kung 24:18–25:21
52:1–3
2~Kung 24:18–20
52 Jeremiaboken avslutas med en efterskrift, hämtad från 2 Kung 24:18–25:30 men med smärre avvikelser. Avsnittet har till syfte att visa hur Jeremias profetior gick i uppfyllelse.52:1 Sidkia Se not till 27:1.Sidkia var tjugoett år då han blev kung, och han regerade elva år i Jerusalem. Hans mor hette Hamutal, Jeremias dotter, från Livna. 252:2 Jojakim Se not till 22:18.Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, alldeles som Jojakim gjort. 352:3 f. Sidkia … hans nionde regeringsår … tionde månaden Se not till 39:1.Och i sin vrede mot Jerusalem och Juda stötte Herren dem till sist ifrån sig.

Sidkia bröt med kungen av Babylonien, 4

52:4–11
Jer 39:1–7
och under hans nionde regeringsår, på tionde dagen i tionde månaden, kom den babyloniske kungen Nebukadnessar tågande mot Jerusalem med hela sin här. De inringade staden och kastade upp en vall omkring den. 552:5 f. Sidkias elfte regeringsår Se not till 39:2.Belägringen varade ända till kung Sidkias elfte regeringsår. 6På nionde dagen i fjärde månaden, när hungersnöden blivit så svår att folket inte hade någonting att äta, 7inleddes stormningen av staden. Under natten flydde kungen och alla soldaterna och lämnade den omringade staden genom en port mellan de båda murarna invid den kungliga trädgården. De tog vägen mot Jordandalen, 8men den kaldeiska hären förföljde Sidkia och hann upp honom i öknen vid Jeriko. Då övergav alla hans krigare honom och skingrades. 952:9 Rivla i Hamat Se not till 39:5.Kaldeerna grep honom och förde honom till den babyloniske kungen i Rivla i Hamat, och där rannsakades han. 10Den babyloniske kungen lät avrätta Sidkias söner inför hans ögon. Också alla stormän i Juda lät han avrätta i Rivla. 11Därefter lät han sticka ut ögonen på Sidkia. Den babyloniske kungen slog honom i bojor och förde honom till Babylon. Där fick han sitta fängslad tills han dog.

1252:12 Nebukadnessars nittonde regeringsår 587 f.Kr.På tionde dagen i femte månaden – det var i kung Nebukadnessars nittonde regeringsår i Babylonien – kom Nebusaradan, som var befälhavare för livgardet och en av den babyloniske kungens närmaste män, till Jerusalem. 13

52:13–16
2~Kung 25:9–12
Jer 39:8–10
Han brände ner Herrens hus och kungens palats, ja, alla hus i Jerusalem, alla stormanshus, stack han i brand. 14Och de kaldeiska trupper som stod under hans befäl rev ner alla murar runt Jerusalem. 15De soldater som var kvar i staden och de som deserterat till den babyloniske kungen fördes bort av gardesbefälhavaren Nebusaradan, liksom de kvarvarande hantverkarna. 16Men av de fattigaste i landet lämnade gardesbefälhavaren Nebusaradan kvar några som skulle bruka vingårdar och åkrar.

17

52:17 ff.
Jer 27:19
52:17–23 Föremålen i templet finns beskrivna också i 1 Kung 7.Kaldeerna slog sönder bronspelarna i Herrens hus, liksom stativen och Havet av brons som fanns där, och förde bort all brons till Babylonien. 18De tog också grytorna, skovlarna, knivarna, offerskålarna, pannorna och alla andra föremål av brons som använts i gudstjänsten. 19Gardesbefälhavaren lade beslag på faten, ämbaren, offerskålarna, grytorna, lampställen, pannorna och bägarna, som var av guld eller silver alltigenom. 20Två pelare, Havet, tolv tjurar av brons under Havet, stativen som kung Salomo lät tillverka för Herrens hus – det gick inte att väga bronsen i alla dessa föremål. 21Vad de båda pelarna beträffar var de 18 alnar höga och hade en omkrets på tolv alnar; de var ihåliga, och väggarna hade en tjocklek av fyra fingerbredder. 22Båda hade pelarhuvuden av brons som var fem alnar höga och omgavs av ett flätverk med granatäpplen, allt av brons. 2352:23 synliga Det hebreiska ordets betydelse osäker.Av granatäpplena var 96 synliga; sammanlagt var det 100 granatäpplen runt flätverket.

2452:24 tröskelväktarna Se not till 2 Kung 12:9.Gardesbefälhavaren grep översteprästen Seraja, prästen närmast under honom, Sefanja, och de tre tröskelväktarna. 25Av dem som fanns i staden grep han den man vid hovet som var krigskommissarie, sju av kungens närmaste män, stabschefens sekreterare, som skrev ut medborgarna till krigstjänst, samt 60 andra män i staden. 26Gardesbefälhavaren Nebusaradan grep dem och förde dem till den babyloniske kungen i Rivla. 27Där lät kungen avliva dem, i Rivla i Hamat. Så fördes Judas folk bort från sitt land.

2852:28–30 Uppgifterna om de bortförda saknas i 2 Kung 25 liksom också i Septuagintas text till Jer; jfr not till 1:1.52:28 det sjunde året Nebukadnessars sjunde regeringsår motsvarar 598 f.Kr. Någon deportation detta år är annars inte känd, däremot en i Nebukadnessars åttonde regeringsår = 597 f.Kr.; se 2 Kung 24:12. Skillnaden kan bero på olika sätt att ange regeringstidens början. Nebukadnessars artonde (v. 29) och tjugotredje (v. 30) regeringsår motsvarar 587 resp. 582 f.Kr.; Tideräkning.Detta är de som bortfördes av Nebukadnessar: under det sjunde året 3 023 judeer, 29under Nebukadnessars artonde regeringsår 832 personer från Jerusalem 30och under Nebukadnessars tjugotredje regeringsår 745 judeer som fördes bort av gardesbefälhavaren Nebusaradan – sammanlagt 4 600 personer.

Jojakins benådning

31

52:31 ff.
2~Kung 25:27
52:31 det trettiosjunde året 561 f.Kr.52:31 Evil Merodak Den hebreiska formen av det babyloniska namnet Amel Marduk, son och efterträdare till Nebukadnessar. Han regerade i Babylonien 561–560 f.Kr.Under det trettiosjunde året som Judas kung Jojakin var i fångenskap, på tjugofemte dagen i tolfte månaden, blev han benådad av den babyloniske kungen Evil Merodak, samma år som denne blev kung. Han släppte ut honom ur fängelset 32och behandlade honom vänligt; han gav honom den förnämsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babylon. 33Jojakin fick lägga av sin fångdräkt, och sedan åt han alltid vid kungens bord, så länge han levde. 34Det han behövde för sitt uppehälle fick han regelbundet av den babyloniske kungen, en viss tilldelning för varje dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde.