Bibel 2000 (B2000)
39

Jerusalems fall och Jeremias frigivning

När Jerusalem var intaget – 391

39:1–7
2~Kung 25:1–7
Jer 52:4–11
39:1 f. Tidsangivelsen avbryter meningen, som fortsätter i v. 3. Den har troligen infogats i efterhand och är huvudsakligen tagen från 2 Kung 25:1 ff. (=Jer 52:4 ff.). Förmodligen är texten även i andra avseenden i olag; möjligen hör v. 3 ursprungligen samman med v. 14 (v. 4–13 saknas i Septuaginta).39:1 Sidkias nionde regeringsår … tionde månaden Januari 588 f.Kr.under kung Sidkias nionde regeringsår i Juda, i tionde månaden, hade den babyloniske kungen Nebukadnessar och hela hans här kommit och belägrat Jerusalem, 239:2 Sidkias elfte regeringsår … fjärde månaden Juli 587 f.Kr.och under Sidkias elfte regeringsår, på nionde dagen i fjärde månaden, hade staden stormats – 339:3 Mittporten Nämns bara här i GT; dess läge är okänt.39:3 Den exakta innebörden av de babyloniska titlarna är okänd.då kom den babyloniske kungens alla befälhavare och slog sig ner i Mittporten: det var fältmarskalken Nergalsareser, hovmarskalken Nebusarsekim, generalen Nergalsareser och den babyloniske kungens alla övriga befälhavare. 4När kung Sidkia av Juda och hans soldater fick se dem flydde de, och under natten lämnade de staden genom den kungliga trädgården och en port mellan de båda murarna. Kungen tog vägen mot Jordandalen, 539:5 Rivla i Hamat Stad i det nuvarande Syrien (Hamat) vid floden Orontes, där härvägarna från Mesopotamien och Egypten möttes. Nebukadnessar hade sitt högkvarter där.men den kaldeiska hären förföljde dem och hann upp Sidkia i öknen vid Jeriko. De grep honom och förde honom till Nebukadnessar, den babyloniske kungen, i Rivla i Hamat, och där rannsakades han. 6Den babyloniske kungen lät i Rivla avrätta Sidkias söner inför hans ögon. Alla förnäma män i Juda lät den babyloniske kungen också avrätta. 7Därefter lät han sticka ut ögonen på Sidkia. Han slog honom i bojor och förde honom till Babylon. 8
39:8–10
2~Kung 25:9–12
Jer 52:13–16
Kungens palats och invånarnas hus brände kaldeerna ner, och de rev ner Jerusalems murar. 939:9 de kvarvarande hantverkarna Rättelse (jfr 52:15); MT har »det kvarvarande folket«.De soldater som var kvar i staden och de som deserterat fördes bort till Babylonien av gardesbefälhavaren Nebusaradan, liksom de kvarvarande hantverkarna. 10Endast några av de fattigaste, som ingenting ägde, lämnade gardesbefälhavaren Nebusaradan kvar i Juda; samtidigt gav han dem vingårdar och åkrar.

11Nebukadnessar, kungen av Babylonien, gav gardesbefälhavaren Nebusaradan följande befallning i fråga om Jeremia: 12»Ta hand om honom och vaka över honom. Gör honom inget ont, låt honom få vad han önskar.« 13Gardesbefälhavaren Nebusaradan, hovmarskalken Nebushasban, generalen Nergalsareser och den babyloniske kungens alla övriga befälhavare 1439:14 föra honom hem Till vems hem Jeremia skulle föras, sitt eget eller Gedaljas, framgår inte. Annan tolkning »föra honom till huset«, dvs. till någon babylonisk administrationsbyggnad.lät då hämta Jeremia från vaktgården. De överlämnade honom till Gedalja, son till Achikam, Shafans son, för att denne skulle föra honom hem. Så fick han bo bland folket.

15

39:15 ff.
Jer 38:7–13
Till Jeremia kom Herrens ord, medan han satt inspärrad på vaktgården: 16Gå till nubiern Eved-Melek och säg: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Se, jag skall låta mina ord mot denna stad gå i uppfyllelse, jag skall bringa den olycka och inte lycka, och det skall ske i din åsyn den dagen. 17Men dig skall jag rädda den dagen, säger Herren. Du skall inte falla i händerna på dem du fruktar, 18utan jag skall låta dig komma undan. Du skall inte falla för svärdet, du skall komma undan med livet därför att du har förtröstat på mig, säger Herren.