Bibel 2000 (B2000)
1

Kriget mellan Nebukadnessar och Arpakshad

111:1 Nebukadnessars regering … assyrierna … Nineve Nebukadnessar regerade 605–562 f.Kr. i Babylon. Assyriernas huvudstad Nineve hade erövrats av hans far år 612, och han erövrade själv Jerusalem år 587. Författaren skapar en symbolisk gestalt genom att fritt kombinera minnen av Israels mest fruktade fiender. Judits bok är ingen historisk krönika utan en uppbyggelseskrift i skönlitterär form från 100-talet f.Kr. Den är en grekisk översättning av ett icke bevarat hebreiskt original. Berättande skrifter.1:1 Arpakshad … mederna … Ekbatana Mediens huvudstad Ekbatana motsvarar Hamadan i det nutida Iran. Namnet Arpakshad är troligen hämtat från 1 Mos 10:22.Det var det tolfte året av Nebukadnessars regering, han som var kung över assyrierna i den stora staden Nineve. Då var Arpakshad kung över mederna i Ekbatana, 2han som omgav Ekbatana med en ringmur av tuktad sten, en och en halv meter breda och tre meter långa block. Han gjorde muren 35 meter hög och 25 meter bred, 3vid stadsportarna reste han 50 meter höga torn på 30 meter breda fundament, 4och portarna gav han en höjd av 35 meter; bredden var 20 meter, så att hans slagkraftiga arméer kunde tåga ut med infanteriet i marschordning.

51:5 Ragau Troligen avses det Rages som nämns i Tob 4:1 (se not).Det året började kung Nebukadnessar krig mot kung Arpakshad på den stora slätten, dvs. slätten vid Ragau. 61:6 Hydaspes Biflod till Indus, här kanske förväxlad med Choaspes, som rann genom Elam norr om Persiska vikens innersta del. Arjok Namnet kan ha hämtats från 1 Mos 14:1.1:6 Kaldeen.I hans fälttåg deltog alla som bodde i bergstrakterna och alla som bodde kring Eufrat, Tigris och Hydaspes och på den elamitiske kungen Arjoks slätt; en mängd olika folk anslöt sig alltså till kaldeernas här.

71:7 alla som bodde i väster Uppräkningen av geografiska namn följer den östra medelhavskusten och dess inland från norr till söder. Egypten lydde inte under Nebukadnessar, som dock vid ett tillfälle invaderade landet; jfr Jer 43:10–12.Kung Nebukadnessar av Assyrien hade också sänt bud till Persiens invånare och till alla som bodde i väster, till Kilikiens, Damaskus, Libanons och Antilibanons invånare och till alla som bodde längs kusten, 8till dem som tillhörde stammarna på Karmel och i Gilead, till övre Galileen och den stora Jisreelslätten, 91:9 Egyptens gränsflod Se not till 4 Mos 34:5.till alla i Samarien och dess städer och området öster om Jordan, till Jerusalem och Betane, Chelous och Kadesh och Egyptens gränsflod, till Tachpanches, Ramses och hela Goshen, 10ända förbi Tanis och Memfis, till alla Egyptens invånare, så att budet slutligen nådde Etiopiens gränser. 11Men befolkningen i hela detta område trotsade assyrierkungen Nebukadnessars befallning och deltog inte i hans krigsföretag. De kände ingen fruktan för honom; i deras ögon var han bara en människa, och de lät hans sändebud återvända förödmjukade och med oförrättat ärende. 12

1:12
1~Mack 3:27
1:12 de två sjöarnas land Kanske en anspelning på antika föreställningar om att Nilen kom från två avlägsna källsjöar.Då fylldes Nebukadnessar av raseri mot alla dessa länder och svor vid sin tron och sin kungavärdighet att hämnas på Kilikien, Damaskustrakten och Syrien och hugga ner hela områdets befolkning, liksom även alla Moabs invånare, ammoniterna och hela Judeen och alla i Egypten ända till de två sjöarnas land.

13I sitt sjuttonde regeringsår drog Nebukadnessar i fält med sin här mot kung Arpakshad och besegrade honom, så att hela Arpakshads här med alla hans ryttare och stridsvagnar slogs på flykten. 14Han intog hans städer och trängde fram ända till Ekbatana, där han erövrade tornen och skövlade stadens gator, så att dess prakt förbyttes i förnedring. 15Arpakshad tog han till fånga i bergen ovanför Ragau, han stack ner honom med sina spjut och gjorde slut på hans välde för alltid. 16Så vände han hem med sitt byte, och med honom hela hans armé, en väldig skara krigare från olika länder. Där tillbringade han fyra månader med hären under sorglöst festande.