Bibel 2000 (B2000)
4

Debora och Barak

41När Ehud var död gjorde israeliterna åter det som var ont i Herrens ögon. 24:2 Javin … som regerade i Hasor Hasor låg på Naftalis område, 15 km norr om Gennesaretsjön. Enligt Jos 11:1–11 besegrades Javin av Josua och staden stacks i brand. Utgrävningar har visat att Hasor ödelades på 1200-talet f.Kr.Då prisgav Herren dem åt Javin, den kanaaneiske kung som regerade i Hasor. Hans befälhavare hette Sisera och bodde i Haroshet Haggojim. 3Israeliterna ropade till Herren, ty Javin hade 900 järnbeslagna stridsvagnar, och i tjugo år hade de lidit under hans förtryck.

44:4 Profet.Debora, en kvinnlig profet, hustru till Lappidot, var vid den tiden domare i Israel. 54:5 Deborapalmen Siare och vismän brukade sitta under ett heligt träd när de förmedlade budskap från Gud och domsutslag i form av orakel; se 1 Mos 12:6 med not; Dom 6:11; 9:37. I 1 Mos 35:8 omtalas ett sådant träd utanför Betel med anknytning till en annan kvinna med namnet Debora.Hon brukade sitta under Deborapalmen mellan Rama och Betel i Efraims bergsbygd, och israeliterna gick till henne med sina rättstvister. 64:6 Tabor De geografiska angivelserna i kapitlet pekar på att händelserna utspelar sig kring Jisreelslätten mellan Karmelberget och Jordan. Berget Tabor ligger i den norra delen av denna slätt, 10 km från Gennesaretsjön.Nu sände hon bud efter Barak, Avinoams son, från Kedesh i Naftali, och sade till honom: »Herren, Israels Gud, har befallt: Dra upp på berget Tabor med tio tusen man från Naftali och Sebulon. 74:7 Kishonbäcken Kishon går över Jisreelslätten (jfr »Megiddos vatten« i 5:19) och har sitt utlopp i Medelhavet strax norr om Karmelberget.Jag vill få Sisera, Javins befälhavare, att dra ut mot dig med stridsvagnar och trupper vid Kishonbäcken. Jag ger honom i ditt våld.« 8Barak sade till henne: »Jag går, om du följer med. Men om du inte följer med, går jag inte.« 94:9 prisge Sisera åt en kvinna Kan syfta på Debora själv eller på Jael, se v. 17–22; 5:24–27.Hon svarade: »Ja, jag går med dig, men du kommer inte att få äran av ditt företag. Herren skall prisge Sisera åt en kvinna.« Och Debora bröt upp och följde Barak till Kedesh. 10Där bådade Barak upp Sebulon och Naftali och tog med sig 10 000 man. Debora följde honom.

11

4:11
Dom 1:16+
4:11 Hovav Jfr noter till 2 Mos 2:18; 4 Mos 10:29.4:11 Besaanannims terebint Se not till Jos 19:33.4:11 Kedesh Möjligen avses här ett annat Kedesh än Baraks hemort i Naftali, beläget närmare de trakter där striderna ägde rum.Keniten Hever hade flyttat bort från de andra keniterna, ättlingarna till Moses svärfar Hovav, och hade nu satt upp sina tält ända fram till Besaanannims terebint i närheten av Kedesh.

12När Sisera fick veta att Barak, Avinoams son, hade marscherat upp på Tabor 13samlade han alla sina stridsvagnar, 900 järnbeslagna vagnar, och allt sitt folk och förde dem från Haroshet Haggojim till Kishonbäcken. 14Då sade Debora till Barak: »Framåt! Nu är dagen kommen då Herren ger Sisera i ditt våld. Herren går före dig.« Barak marscherade ner från Tabor med sina 10 000 man, 15och när han anföll spred Herren förvirring hos Sisera, bland alla hans stridsvagnar och i hela hans här. Sisera lämnade sin vagn och flydde till fots, 16medan Barak förföljde vagnarna och hären ända till Haroshet Haggojim. Hela Siseras här föll för svärdet. Ingen enda kom undan.

Jael dödar Sisera

17Sisera flydde till fots och kom till Jaels tält. Hon var keniten Hevers hustru, och Hasors kung Javin och keniten Hevers folk levde i god sämja. 18Jael gick ut och tog emot Sisera. »Kom in, herre«, sade hon. »Kom med mig in, var inte rädd.« Han följde med henne in i tältet, och hon lade ett täcke över honom. 194:19 Lägel.»Ge mig lite vatten«, bad han, »jag är så törstig.« Hon öppnade en lägel med mjölk och gav honom att dricka. Sedan lade hon täcket över honom igen. 20Han sade: »Ställ dig i tältdörren. Kommer man och frågar dig om det finns någon här, så svara nej.«

21

4:21
Judit 13:6
Men Jael, Hevers hustru, tog en tältplugg, smög fram till honom med en hammare i handen och slog pluggen genom tinningen på honom, så att den trängde ner i marken. Han dog där han låg i djup sömn, förbi av trötthet. 22Då kom Barak på jakt efter Sisera. Jael gick ut och tog emot honom: »Kom«, sade hon, »jag skall visa dig den du söker.« Han gick in, och där låg Sisera död, med tältpluggen genom tinningen.

23Den dagen lät Gud den kanaaneiske kungen Javin kuvas av israeliterna. 24Israeliterna ansatte den kanaaneiske kungen Javin allt hårdare, tills de slutligen förgjorde honom helt.