Bibel 2000 (B2000)
3

Tungan är en eld

31Mina bröder, bli inte lärare allesammans, ni vet att vi får en strängare dom, 2ty vi felar alla på många sätt. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig, och han kan tygla hela sin kropp. 3När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han skall lyda oss styr vi också hela hans kropp. 4Och tänk på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar; ändå styr rorsmannen dem med det lilla rodret dit han vill. 5På samma sätt med tungan; den är en liten lem men kan skryta över hur mycket den förmår. En liten eld kan sätta en hel skog i brand. 6Och tungan är en eld, själva den onda världen bland våra lemmar. Den fläckar hela vår kropp, den sätter livshjulet i brand och har själv sin eld från helvetet. 7Det finns ingen art bland fyrfotadjur, fåglar, kräldjur eller havsdjur som inte kan betvingas och har betvingats av människan. 8Men tungan kan ingen människa betvinga, oregerlig och ond som den är och full av dödligt gift. 9Med den tackar och lovar vi vår Herre och fader, med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbilder. 10Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. 11Inte kan samma källsprång ge både sött och bittert vatten? 12Och, mina bröder, inte kan ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon eller en saltkälla ge sötvatten.

Vishet från ovan

13Om någon av er är vis och erfaren skall han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. 14Men har ni bitter avund och självhävdelse i era hjärtan skall ni inte skryta och tala osanning. 15Sådan vishet kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig, demonisk. 16Där det finns avund och självhävdelse, där finns också oordning och allsköns uselhet. 17Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. 18Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid.

4

41Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lemmar? 2Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber. 3Ni ber, men får ingenting därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär.

4Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. 5Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger: Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss? 6Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. 7Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er. 8Närma er Gud, och han skall närma sig er.

Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. 9Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. 10Ödmjuka er inför Herren, och han skall upphöja er.

11Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar en broder eller dömer sin broder förtalar lagen och dömer lagen. Men dömer du lagen är du inte lagens görare utan dess domare. 12Det finns bara en lagstiftare och domare, han som kan rädda och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa?

Varning för övermod

13Ni som säger: »I dag eller i morgon skall vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer«, 14ni vet inte hur ert liv blir i morgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. 15Ni borde säga: »Om Herren vill får vi leva och göra det eller det.« 16I stället är ni övermodiga och skryter. Allt sådant skryt är av ondo. 17Den som vet hur man handlar rätt, men inte gör det, han begår en synd.

5

51Ni som är rika: gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. 2Er rikedom förmultnar, era kläder äts upp av mal, 3ert guld och silver rostar, och rosten skall vittna mot er och förtära er kropp som eld. Ni har samlat skatter i dessa sista dagar. 4Lönen till arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni undanhållit. Den skriar till himlen, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron. 5Ni har levt i lyx och överflöd här på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. 6Ni har dömt, ni har dödat den rättfärdige, och han gör inte motstånd mot er.

Herrens ankomst är nära

7Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. 8Ha tålamod ni också, och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära. 9Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. 10Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. 11Ja, vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet, och ni har sett hur Herren lät det sluta, ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet.

12Framför allt, mina bröder, svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Ert ja skall vara ett ja och ert nej ett nej, annars drabbas ni av Guds dom.

Bönens kraft

13Får någon av er lida skall han be; är någon glad skall han sjunga glädjepsalmer. 14Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. 15Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse. 16Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade.

Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. 17Elia var en människa som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna kom inget regn över landet på tre och ett halvt år. 18Sedan bad han igen, och då gav himlen regn, och jorden lät sin gröda växa.

Syndaren skall återföras

19Mina bröder, om en av er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, 20då skall ni veta: den som återför en syndare från hans villovägar räddar hans liv undan döden och gör att många synder blir förlåtna.