Bibel 2000 (B2000)
7

Budskap till kung Achas

71

7:1–9
2~Kung 16:5
7:1 ff. År 733 f.Kr. försökte kungarna i Aram (Damaskus) och Israel (Nordriket) med vapenmakt tvinga kung Achas i Juda att delta i en försvarsallians mot Assyrien (det s.k. syrisk-efraimitiska kriget). Inför deras hot sökte Achas hjälp hos den assyriske kungen Tiglat Pileser; se 2 Kung 16.På den tid då Achas, son till Jotam, son till Ussia, var kung över Juda angrep Arams kung Resin Jerusalem tillsammans med Israels kung Pekach, Remaljas son, men de lyckades inte erövra staden. 27:2 Efraim Annat namn på Israel; jfr «efraimiterna«, v. 5.När man vid hovet fick veta att arameerna stod i Efraim skakades kungen och hans folk som när skogens träd skakas av stormen. 3
7:3
Jes 10:20
Då sade Herren till Jesaja: »Ta med dig din son Shear Jashuv, ’En rest vänder om’, och gå ut och möt Achas vid slutet av kanalen från Övre dammen, på vägen till Valkarfältet, 4och säg till honom: Se till att du bevarar ditt lugn! Var inte rädd, förlora inte modet inför dessa båda rykande vedpinnar, Resin med arameerna och Remaljas son, hur de än må rasa. 5Arameerna har gjort upp planer mot dig, tillsammans med efraimiterna och Remaljas son, och sagt 67:6 Taveals son Annars okänd. Namnet kan tyda på arameisk härkomst; i varje fall torde han inte ha varit av Davids ätt.att de skall anfalla Juda. De vill sätta skräck i landet, betvinga det och göra Taveals son till kung.

7Men så säger Herren Gud:

Det skall inte lyckas,

det skall inte ske.

87:8 Sextiofem år Israel (Nordriket) gick under redan 722 f.Kr.; se 2 Kung 17. Det är ovisst vad tidsangivelsen syftar på.Aram behärskas av Damaskus

och Damaskus av Resin.

Sextiofem år till,

och Efraim blir utplånat som folk.

9

7:9
2~Krön 20:20
Jes 30:15
7:9 skall inte ni bestå Orden syftar troligen på den davidiska dynastins bestånd; jfr t.ex. 2 Sam 7:16.Efraim behärskas av Samaria

och Samaria av Remaljas son.

Om inte er tro består,

skall inte ni bestå.«

Immanuelstecknet

10Vidare sade Herren till Achas: 11»Begär ett tecken av Herren, din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden.« 12

7:12
5~Mos 6:16+
Men Achas svarade: »Nej. Jag vill inte sätta Herren på prov.« 13Då sade Jesaja: »Lyssna nu, Davids ätt! Är det inte nog att ni misstror människors förmåga, skall ni också misstro min Guds förmåga? 14
7:14
Matt 1:23
7:14–17 Innehållet i dessa verser är svårtolkat och motsägelsefullt. V. 14 och 16 förstås bäst som lyckoprofetior, medan v. 17 talar om en kommande katastrof. I vilken riktning v. 15 skall tolkas är omstritt. Osäkerheten kan bero på att avsnittet har bearbetats och anpassats till andra situationer än den ursprungliga.7:14 Den unga kvinnan Det hebreiska ordet betecknar en flicka i giftasvuxen ålder. Det är osäkert om profeten syftar på någon särskild kvinna och i så fall på vem. Den unga kvinnan skulle kunna vara profetens egen hustru (jfr 8:3) eller en hustru till kung Achas. – I Matteusevangeliet (1:23) tillämpas denna vers på Maria («jungfrun«) och Jesus, i anslutning till översättningen i Septuaginta.Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, ’Gud med oss’. 15Grädde och honung skall han leva av när han har lärt sig att förkasta det onda och välja det goda. 16
7:16
2~Kung 15:29
16:9
Ty innan pojken har lärt sig att förkasta det onda och välja det goda skall det land vars båda kungar du fasar för lämnas öde. 17
7:17
1~Kung 12
7:17 Efraim lösgjorde sig från Juda Syftar på rikets delning efter Salomos död 926 f.Kr. (1 Kung 12); Tabell 2, Regentlängd.Herren skall låta dig och ditt folk och din faders ätt drabbas av sådana tider som det inte har varit sedan Efraim lösgjorde sig från Juda – kungen av Assyrien.«

Krigets förödelse

18

7:18 ff.
Jes 5:26
7:18–25 Avsnittet har samma växling mellan profetior om ofärd (v. 18–20, 23–25) och profetior om välgång (v. 21 f.) som v. 14–17; jfr not.7:18 flugorna, bina Bilder för de främmande arméerna.Den dagen skall Herren locka hit

flugorna längst bort vid Egyptens floder

och bina i Assyrien.

19Hela svärmen skall komma och slå ner

i bäckraviner och klippskrevor,

bland törnen och snår.

20Den dagen skall Herren

med den lejda kniven från andra sidan Eufrat

– kungen av Assyrien –

raka av håret från huvud och kön,

även skägget skär den bort.

21Den dagen skall var och en hålla en ko och två får. 22Ändå skall man få så mycket mjölk att man kan leva av grädde. Ja, av grädde och honung skall alla leva som är kvar i landet.

23Den dagen skall den jord som nu har tusen vinstockar och värderas till tusen siklar silver bli full av tistel och törne. 24Med pil och båge skall man gå dit, ty landet blir fullt av tistel och törne. 25De berg där man nu arbetar med hacka skall man hålla sig borta från på grund av tistel och törne. Där skall korna släppas på bete och fåren trampa ner.