Bibel 2000 (B2000)
65

Avgudadyrkarnas straff

651

65:1 f.
Rom 10:20
65:1 som inte frågade mig, som inte sökte mig Dvs. genom att be om orakelsvar.Jag hade svar åt dem som inte frågade mig,

lät mig finnas av dem som inte sökte mig.

»Här är jag, här är jag!« sade jag

till ett folk som inte åkallade mitt namn.

2Ständigt har jag räckt ut händerna

mot ett tredskande folk,

som vandrar den orätta vägen

och följer sina egna planer,

3det folk som öppet kränker mig hela tiden.

De förrättar offer i trädgårdar

och tänder offereld på tegelaltaren.

465:4 fläsk, orent kött Svinet räknades till de orena djuren; se 3 Mos 11:7; 5 Mos 14:8. »Orent kött« kan avse kött av orena djur eller offerkött som förvarats mer än tre dagar; se 3 Mos 7:18; 19:7. Renhet.De håller till i gravkamrar

och tillbringar natten på lönnliga platser,

de äter fläsk och lagar soppa på orent kött.

565:5 min helighet kan smitta Helighet kunde överföras genom fysisk kontakt och ansågs farlig för den som inte var behörig att komma i kontakt med det heliga. Avgudadyrkarna förhäver sig genom att mena sig äga samma helighet som Herrens präster, som blev heliga genom att röra vid det som tillhörde Herren.De säger: »Håll dig undan, rör mig inte,

min helighet kan smitta!«

Sådana är som rök i min näsa,

som en ständigt brinnande eld.

6Det står upptecknat inför mig,

jag tiger inte förrän jag har vedergällt dem

7för deras och deras fäders synder, säger Herren.

De tände offereld på bergen

och smädade mig på kullarna.

Nu får de plikta för vad de gjort,

vedergällningen skall drabba dem.

De trognas lön och de trolösas straff

8Så säger Herren:

Så länge det finns saft i druvorna säger man:

»Kasta dem inte, det finns kvar av det goda!«

Likadant skall jag göra med mina tjänare,

jag skall inte förkasta dem alla.

965:9 Utvald.Jag skall låta Jakob få ättlingar

och ge Juda en arvinge till mina berg.

Mina utvalda skall äga landet,

mina tjänare får bo där.

10

65:10
Jos 7:24
65:10 Sharon Se not till 33:9; Höga v 2:1.65:10 Akors dal Belägen på gränsen mellan Benjamin och Juda, troligen nära Jeriko; jfr Jos 7:24.För mitt folk som söker mig

skall Sharon bli till betesmark för fåren

och Akors dal till viloplats för boskap.

1165:11 Gad, Meni Namnen kan återges med »lycka« och »öde«. De betecknar ödesgudomligheter, kanske ett gudapar, troligen med kanaaneiskt ursprung.Men ni som överger Herren

och glömmer mitt heliga berg,

ni som dukar bordet för Gad

och blandar vinet åt Meni,

12

65:12
Jes 66:4
Jer 7:13+
er skall jag utlämna åt svärdet,

ni måste alla böja knä för att slaktas.

Ty jag kallade men ni svarade inte,

jag talade men ni lyssnade inte,

ni gjorde det som var ont i mina ögon,

valde det som misshagade mig.

13Ja, så säger Herren Gud:

Mina tjänare skall äta, ni skall hungra,

mina tjänare skall dricka, ni skall törsta,

mina tjänare skall glädjas, ni skall blygas,

14mina tjänare skall jubla av lycka,

men ni skall gråta av sorg

och jämra er i förtvivlan.

15

65:15
Jer 29:22Jes 62:2+
65:15 bruka som en förbannelse Jer 29:22 ger ett exempel på hur en sådan förbannelseformel kunde lyda. Jfr välsignelseformeln, t.ex. 1 Mos 48:20. Namn.Det namn ni lämnar efter er

skall mina utvalda bruka som en förbannelse,

när de önskar att Herren Gud skall döda någon.

Men mina tjänare skall få ett nytt namn,

16

65:16
1~Mos 12:2Jer 4:2
och den som önskar sig välsignelse i landet

skall bruka det som en välsignelse.

Den som svär en ed i landet

skall svära vid Gud, den trofaste.

Löfte om förlåtelse och framtida lycka

De lidanden som varit är glömda,

jag ser dem inte längre.

17

65:17
Jes 66:22
2~Pet 3:13+
Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord.

Det som varit skall man inte mer minnas,

inte längre tänka på.

18Nej, gläd er och jubla för evigt

över det som jag skapar.

Jag skapar om Jerusalem till jubel

och dess folk till glädje.

19Jag skall jubla över Jerusalem

och glädjas över mitt folk.

Där skall inte mer höras gråt och klagan,

20

65:20
Sak 8:4
där skall aldrig mer ske att spädbarn dör

eller att gamla inte får leva sin tid ut.

Den dör ung som dör hundraårig,

den som inte blir hundra anses förbannad.

21

65:21 f.
5 Mos 28:30 ff., 38 ff.+

De skall bygga hus och bo i dem,

odla vingårdar och äta deras frukt.

22Det de byggt skall inte bebos av andra,

det de odlat inte ätas av andra.

Alla i mitt folk skall bli gamla som träden,

mina utvalda får njuta frukten av sin möda.

23

65:23
Jes 61:9+
De skall inte arbeta förgäves

och föda barn till en snar död,

ty de är ett släkte som Herren välsignat,

de och deras ättlingar.

24

65:24
Jes 30:19
Då skall detta ske:

Innan de ropar svarar jag dem,

medan de ännu talar bönhör jag dem.

25

65:25
Jes 11:6
65:25 Och jord är ormens föda Orden tycks bryta sammanhanget och kan vara ett sent tillägg, en anspelning på 1 Mos 3:14.Vargen och lammet betar tillsammans,

lejonet äter hö som oxen.

Och jord är ormens föda.

Ingenstans på mitt heliga berg

sker något ont eller vrångt,

säger Herren.